تحلیل کیفیت مسکن در محلات 20 گانۀ شهر بیجار با روش آنتروپی و SAW

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز

چکیده

مسکن یکی از مقوله‌های مهمی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن در تلاش بوده است؛ بنابراین، مسکن یک نیاز است، اما فراتر از نیاز آنچه که ایده‌آل آدمی است، دسترسی به مسکنی مناسب است؛ از این رو، در مقالۀ حاضر به بررسی کیفیت مسکن مناسب در محلات شهری به صورت موردی در محلات سکونتگاهی شهر بیجار می‌پردازیم. روشبررسیاینپژوهش،مبتنیبررویکردتوصیفی-تحلیلیاست. جهتجمع‌آوریاطلاعاتموردنیاز،ازروش میدانی- کتابخانه‌ایو همچنین از مجموعه داده‌های موجود در مرکز آمار ایران، برای تحلیل کیفیت مسکن در محلات شهر بیجار استفاده شده است. در نهایت با توجه به اهداف موردنظر در این تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک SAWو آنتروپی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل14 شاخص مورد استفاده در تحقیق، نشان می‌دهد که در سطح محلات شهر بیجار، محلات حلوایی و قلعۀ برجگه با بیشترین امتیاز و محلات محمود آباد، تخت علیا و تخت سفلی با کمترین امتیاز؛ به ترتیب، دارای بالاترین و پایین‌ترین میزان از منظر شاخص‌های کیفیت مسکن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • mohammadreza poormohammadi 1
  • kiyoomars naeimi 2
  • farzane darvishi 3
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -