دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 1-230 
بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اراک دورۀ زمانی 2011 -1973

صفحه 43-54

10.22111/gaij.2016.2439

حمیدرضا تلخابی؛ دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی؛ دکتر احمد زنگانه


بررسی راهکارهای توسعۀ مشارکت عمومی در استان گلستان

صفحه 91-106

10.22111/gaij.2016.2495

دکتر سعید ملکی؛ ذبیح الله ترابی؛ سجاد منفرد؛ رضا احمدی؛ جعفر سعیدی


مطالعۀ مورفولوژی گنبد نمکی دشتی در جنوب بوشهر

صفحه 181-200

10.22111/gaij.2016.2546

دکتر غلامرضا امینی‌نژاد؛ دکتر سمیرا زندی‌فر؛ دکتر محمد رضا فرودی جهرمی


گسلش فعال در طول گسل تبریز (شمال غرب ایران)

صفحه 201-216

10.22111/gaij.2016.2547

مجتبی مهرپویان؛ محسن جامی؛ دکتر محمد مهدی خطیب؛ نازنین سرحدی