سنجش و ارزیابی سرزندگی فضاهای عمومی شهری و نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی جوانان موردشناسی: خیابان نظر شرقی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق دکتری شهرسازی، دانشیار گروه مهندسی شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

2 دکتری برنامه‌ریزی شهری، دانشیار گروه مهندسی شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، مدرس گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج

چکیده

شهرها و فضاهای عمومی شهری به مثابۀ موجودات زنده، نیازمند سرزندگی و نشاط هستند. خلق و ارتقای سرزندگی در یک فضای شهری، مستلزم همسو بودن ویژگی‌‌های فضا در پاسخگویی به نیازهای شهروندان و به‌خصوص جوانان بوده که به نوبۀ خود می‌تواند افزایش حضور مستمر و کیفیت زندگی آنها را به دنبال داشته باشد. هدف از این پژوهش ارائه، سنجش و ارزیابی شاخص‌های سرزندگی فضاهای شهری است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تحلیلی- توصیفی، مطالعات رفتاری جوانان و شناخت نیازهای آنان، معیارهای سرزندگی فضاهای شهری در ارتباط با کیفیت زندگی جوانان، در چهار سطح دسته‌بندی و استخراج گردیده است. سپس، بر اساس معیارهای سطح چهارم به طراحی پرسشنامه بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت اقدام گردید. میانۀ نظری پاسخ‌ها در این تحقیق عدد سه در نظر گرفته شد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 101 پرسشنامه بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در بین جوانان در خیابان نظر شرقی شهر اصفهان که یکی از فضاهای سرزندۀ شهر است، تکمیل گردید. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS19استفاده شد. روش تحلیل این تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده است. نتایج نشان از میانگین امتیاز 3.37 سرزندگی خیابان نظر شرقی بوده که بیشتر از میانۀ نظری است و سرزندگی این خیابان در حد خوب ارزیابی شده است. امتیاز بُعد سرزندگی اقتصادی خیابان نظر شرقی اصفهان با 4.43 بیشتر از امتیاز بُعد سرزندگی اجتماعی (3.14) و سرزندگی محیطی (3) است. با توجه به تحلیل‌های آماری اهمیت سرزندگی محیطی برای جوانان در خیابان نظر شرقی با 711/. = ß بیشتر از ابعاد سرزندگی اقتصادی و سرزندگی اجتماعی است. نتایج نشان می‌دهد که وضعیت تحصیلی دارای رابطۀ معنی‌داری با سرزندگی درک شده توسط جوانان است؛ به عبارتی با افزایش تحصیلات، درک سرزندگی فضای شهری نیز افزایش یافته است. در پایان با بحث پیرامون نقش سرزندگی فضاهای شهری در کیفیت زندگی جوانان، پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت سرزندگی فضای شهری ارائه گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • dr.kiyomars habibi 1
  • dr.mahin nastarn 2
  • mehrdad mohamadi 3