دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 1-150 
تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی شهر تهران و پیش‌بینی اولویت برنامه‌ریزی

صفحه 35-56

10.22111/gaij.2016.2681

دکتر محمد تقی رهنمایی؛ دکتر احمد پور احمد؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب


بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی مورد شناسی: قائم‌شهر

صفحه 95-108

10.22111/gaij.2016.2694

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد؛ دکتر اسدالله دیوسالار؛ صابر میرابی


ارزیابی مدل مفهومی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

صفحه 183-202

10.22111/gaij.2016.2708

دکتر علی اکبر رسولی؛ دکتر مهدی عرفانیان؛ دکتر بهروز ساری صراف؛ خدیجه جوان