بررسی و شناسایی توان‌ها و محدودیت‌های توسعۀ صنعت گردشگری در نواحی مورد شناسی: روستای میمند کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

ظهور گردشگری به‌عنوان یک نیاز و تبدیل‌شدن آن به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدنش، این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منابع حاصل از گردشگری امیدوار باشد. هدف از این پژوهش، بررسی قابلیت‌های گردشگری روستای میمند و ارائه راهکارهای استراتژیک در زمینۀ گردشگری است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و روش مطالعه، ترکیبی از روش‌های توصیفی- تحلیلی است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل دو گروه گردشگران و کارشناسان گردشگری بودند که بر اساس فرمول کوکران، از میان 750 نفر گردشگر سال 1392 و 35 نفر کارشناس گردشگری -به‌صورت تمام شمار- 150 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. مقدار آلفای کرون‌باخ برای قابلیت اعتماد گروه گردشگران، 0.73 و برای گروه کارشناسان، 0.84 محاسبه گردید. برای تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات، از روش آماری تحلیل عاملی در محیط نرم‌افزاری SPSS، مدل SWOT و نرم‌افزارEXCEL  استفاده ‌شده است. نتایج روش تحلیل عاملی نتایج نشان داد که، عوامل خدمات زیربنایی با 14.682 درصد، عوامل فرهنگی با 9.934 درصد، عوامل خدمات پذیرایی با 7.087 درصد، خدمات سرویس بهداشتی با 5.254 درصد، عوامل اقتصادی با 4.757 درصدو امکانات رفاهی با 4.501 درصد تبیین، می‌توانند در جذب گردشگر نقش زیادی داشته باشند. همچنین، نتایج روش SWOT نشان داد که نتایجبه‌دست‌آمدهبیان کنندۀاینواقعیت استکه روستای میمند،علیرغمبرخورداریازقوّت‌هاوفرصت‌ها،ازجمله:موقعیتجغرافیایی، تنوعمنابعوجاذبه‌هایطبیعی،تاریخی و فرهنگیگرفتارضعف‌هاو تهدیدهایمختلفیهمچون کمبودزیرساخت‌هایگردشگری وعدمتبلیغاتمناسباست. اینپژوهشدرپیآناستکهبا ارائهراهبردهایی،بهتوسعۀصنعتگردشگریاینروستاکمککند. در بین استراتژی‌ها، نقاط قوّت با امتیاز 3.222 در رتبۀ اول و همچنین ضعف‌ها با امتیاز 2.989، فرصت‌ها با امتیاز 2.864 و تهدیدها با امتیاز 2.785 رتبه‌های بعد را به خود اختصاص دادند. با توجه به نتایج جدول‌های 4، 5 و 12 فرضیۀ تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در روستای میمند عوامل داخلی می‌توانند نقش مؤثرتری در توسعۀ گردشگری نسبت به عوامل خارجی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Identifing The Potentials, Capabilities and Limitations of Tourism Industry in Rural Areas Case Study: Meymand Village in Kerman County

نویسندگان [English]

  • dr.yusof ghanbari 1
  • zahra kazemi 2
  • dr.hamid barghi 1
  • fatemeh kazemi askari 3
چکیده [English]

Appreance of tourism as a need and its changing in  to one of the largest service industry in the world and its professionalization has created this chance that each destination can hope to benefit from the resources of tourism. This study aimed to investigate the tourism potential and capabilities of Meymand village and present strategic solutions for developing rural tourism in this area. This research is of applied type  and the study method is a combination of  descriptive-analytical one. The research population were two groups of tourists and expert tourists that were selected based on Cochran formula among 750 tourists of year 2013 and 35 tourist experts and 150 people were selected as the research sample.  Also, all tourism experts in research area were interviewed.then a questionaire was used for gathering data. The reliebility of questionaire was assessed with Cronbach’s alpha, rated from 0.73 for tourists up to 0.84 for the experts. Statistical models such as factor analysis in SPSS software environment , SWOT model and Exel software  were used to analyze the data. The results of factor analysis showed that infrastructure services with 14.682 percent, cultural factor with 9.934 percent, Reception Services With 7.087 percent, health services with 5.254 percent, economic factor with 4.757 percent and welfare facilities with 4.501 are the important factors in promoting tourist attrwaction. Also, the results of SWOT analysis showed this fact that Meymand village in spite of opportunitie and strenght points such as geographic location, diversity resources and  natural historical and cultural attractions is faced with several threats and weaknesses points including the lack of tourism infrastructure and enough propaganda. This research is  seeking  to help the tourism industry of this village through presenting proper strategies. Among  the strategies, the strength points with 3.222, weaknesses with 2.989, opportunities with 2.864, and threats with 2.785 scores were ranked respectively. With respect to the results of tables 4,5 and 12, the research hypothesis is confirmed, so that in Meymand Village, the internal factors can have a  more important and effective  role on the tourism development in comparing with the  external ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potential and limitations of tourism
  • rural development
  • Meymand Village
  • SWOT
پیرز، جان ای و ریچارد بی رابینسون (1383) مدیریت راهبردی         ) برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل(، مترجم محمود حسینی، انتشارات سمت، تهران.
تقوایی، مسعود و کیومرثی، حسین (1391)، کاربرد تکنیک­ها و مدل­ها در برنامه­ریزی و مدیریت توریسم، چاپ اول، شاخص پژوه، اصفهان.
توکلی نیا، جمیله. محمدیان، حسین و عزمی، آئیژ (1390). تعارض نارسایی تسهیلات و تجهیزات با گردشگری پایدار روستایی، دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (1391)، نقش توریسم و گردشگری در توسعه پایدار روستای پیرانشهر، دومین همایش ملی راهکارهای توریسم اقتصادی با محوریت برنامه­ریزی منطقه­ای.
داوری، دردانه و محمدحسن شانه زاده (1380)، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، انتشارات آتنا، تهران.
دواس، دی، ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. مترجم هوشنگ نایینی.  تهران: نشر نی.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا. مهدوی، داود (1385)، راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل Swot، مجله مدرس دوره 20، شماره 2، صص 31-1.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، مهدوی، داوود، پور ظاهری، مهدی (1389)، ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی – فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری، مجله مطالعات گردشگری، شماره 14، صص 39-1.
 رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا؛ و قادری، اسماعیل (1385). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی نقد و تحلیل چارچوب نظریه­ای. فصلنامه مدرس، دوره 6، شماره 2،  صص40-23.
رنجبریان، بهرام و  زاهدی، محمد(1388) ، شناخت گردشگری، نشر چهارباغ اصفهان.
سلطانی، زهرا (1387)، ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری طبیعت در شهرستان خوانسار، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه­ریزی.
 صفری، حجت (1389(، امکان‌سنجی احداث پارک جنگلی در منطقه تنگ چاهو به‌منظور توسعه اکوتوریسم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
طرح امکان‌سنجی روستای میمند، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (1386).
 طیبی، سیدکمیل، بابکی، روح الله و  جباری، امیر  (1386)،بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی ایران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره بیست و ششم، صص110-83.
فرجی، رضا (1384)، بررسی و تحلیل جاذبه­های توریستی و برنامه‌ریزی صنعت توریسم(نمونه موردی: شهرستان آمل)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد.
 کریمی، جعفر و محبوب فر، محمدرضا (1390)، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی توریسم، اصفهان، انتشارات ارکان دانش.
مهدوی، داود (1382)، نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک  )نمونه موردی دهستان لواسان کوچک(، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.
نعمتی، نسرین (1384)، راهکارهای توسعه گردشگری در ایران، مجموعه مقالات ظرفیت­های اقتصادی ایران با تأکید بر وضعیت گردشگری ایران در بستر نهایی شدن، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه.
 
Arslano,ozcan & Deha Er. Ismail, 2008, Swot Analysis for Safar Carriage of Bulk Liquid Chemicals in Tankers.Journal of Hazardous Materical 154 (2008), 901 – 913.
Butler. R.W, 2002, Ecotoursm-Hasid achieved Maturity or HAS the Bubble Burst Pacific Rim tourism2000. New Zealand
Coccossis, H and M,E, Constantglou,2006, The Use typologies in tourism planning problems and Conflicts, 46th Congress of the European Rrgional Science Association(ERSA), University of Thessaly – Department of Planing and Reginal Development
Dearden, P. (1997). Carrying capacity and Environmental Aspects of Ecotourism. In J. Bornemeier & M.Victor & P.B.Durst (Eds.), Proceedings of an International Seminar held Community Development. (pp. 44-60). Rome: FAO.
Doswill. R, 2005, Tourism in the Management (Fundamentals, Strategies and Impacts), Translatedby Arabi, S.M, and Izadi, D. Cultural research Bureau, Third Edition.
Dwyer L. Edwards D, Mistilis N, Roman C & Scott N,2009, Destination and Enterprise      Management for a Tourism Future, Tourism Management, Vol. 30, No1, pp.63 – 74
Holjeva. I, 2003, A Vision of tourism and the hotel industy in the 21 century, hospitality management: Vol 22 lin.
Shaw.G & Williams M.A, 2004, Tourism and Tourism Space, London , SAGE Publication.
Szabo, B. (2005).Rural Tourism As Altrnative Income Souecefor Rural Areas along the hortobagy.
Thabet, A. (2007). An Approach to a Strategy For Improving Libyas Tourism Industry. International Tourism Biennia.
Unwto, (2007): Tourism Highlights Edition, available at http://www.Unwto.com.
Wheelen, T.l, Hunger, J. D, 1995, Strategic Management and Busineses Policy (5th Ed). Readind, MA, Addison – Wesley.