بررسی وضعیت شاخص‌های ایمنی در پارک‌های منطقه‌ای شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
امروزه ایمنی در پارک‌ها به‌دلیل تأثیر زیادی که بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی و پایداری اجتماعات شهری دارد، بسیار بااهمیت است. براین اساس، در این پژوهش به بررسی وضعیت شاخص‌های ایمنی در پارک‌های منطقه‌‌ای شهر کرمان پرداخته شده است. این پژوهش به‌لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای شاخص‌های مؤثر بر ایمنی در پارک‌ها شناسایی شدند. سپس، با استفاده از 287 پرسش‌نامه و بهره گیری از محیط نرم‌افزاری SPSS و آزمون‌های آماری و روش تصمیم‌گیری چند معیاره وایکور، وضعیت پارک‌های منطقه‌‌ای شهر کرمان از نظر شاخص‌‌های ایمنی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که پارک شورا و پارک مادر به‌ترتیب با مقدار Q=0.947 و Q=0.936 در بهترین شرایط از نظر ایمنی و پارک نشاط با مقدار Q=0 در بدترین وضعیت از نظر شاخص‌های ایمنی قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری دبلیو کندال نشان داد که پارک‌های مورد مطالعه از نظر شاخص ایمنی بهداشتی با میانگین رتبة 56/5 در بهترین وضعیت و از نظر شاخص روشنایی با میانگین رتبة 37/1 در بدترین وضعیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Status of Safety Indicators in Regional Parks of Kerman City

نویسندگان [English]

  • Dr.Baratali Khakpoor 1
  • Mohsen Kamandari 2
  • Seyed mostafa Hoseyni 2
چکیده [English]

Today, safety in the parks due to its high effects On different dimensions of life quality and sustainability of  urban communities has a great importance. Accordingly, in this study, the status of safety indices in regional parks of Kerman city have been reviewed. The research from the aim point of view is an applied one which has been made by using analytical- descriptive method. In this study, firstly the effective indices on the safety of parks have been identified by using library studies. Then by using 287 questionnaires and SPSS software, statistical tests and Vikor multi-criteria decision making, the status of regional parks in Kerman have been studied and evaluated in terms of safety  indices.The results of this study shows that Shora and Madar parks with the amount of  Q=0.947, Q=0.936 respectively are in the best condition from safety view and Neshat  park with Q=0 has  the worst situation in terms of safety. Also the results obtained from W. Kendall test showed that the under study parks from safety point of view with average rate of 5.56 is situated at the best condition and from lighting index with average rate of 1.37 at the worst condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Regional parks
  • Model Vikor
  • Kerman city
احمدی آسور، اکبر، (1387)، ایمنی، مجله صنعت و ایمنی،صاحب امتیاز مهدی کرامتی تهران، شماره 69.
ارجمندی، رضا، سید­علی جوزی، جعفر نوری و آزاده افشار­نیا، (1387)، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک‌های شهری، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دهم، شماره1، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شهر تهران.صص89-75.
آزادی نجات، سعید، سید غلامعلی جلالی و سید حسن قدسی پور، (1388)، اولویت بندی معیارهای طراحی در برنامه ریزی و مدیریت ایمنی پارک‌ها و فضاهای سبز شهری با به کار گیری متد تصمیم گیری چند معیاره، دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، شهرداری تهران.صص86-75.
ایران نژاد پاریزی،محمد حسین و مهدی شمسی زاده،(1386)،آسیب شناسی فضای سبز شهری یزد،مجموعه مقالات سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری،تهران، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور.صص52-63.
بختیار، مصطفی،(1380)، مقاله آموزش بنیادی در جامعه، اولین همایش مهندسی ایمنی و پیشگیری از آتش سوزی.
ترابی، حمید رضا(1376)، ایمنی در پارک­های شهری، مجموعه مقالات تخصصی فضای سبز صص 42.
تقوایی ،مسعود ومرضیه شاهوردیان (1382)،برنامه­ریزی و طراحی فضای سبز شهری وتاثیرات متقابل آن برانسان و طبیعت ،مجله سپهر .صص56-46.
تیموری ، راضیه، شهریور، روستایی، اصغر، زمانی ومحسن احد نژآد،(1389)، ارزیابی تناسب فضایی- مکانی پارک­های شهری با استفاده از­GIS، مطالعه  موردی پارک های محله ای منطقه ۲شهرداری تبریز ،مجله فضای جغرافیایی ،سال دهم ،تابستان،شماره ۳۰.صص168-137.
حبیبی ،سید محسن، (1375)، تالیف فرانسو ازشوای ، شهرسازی واقعیات و تحولات ، انتشارات دانشگاه تهران.
حسن زاده کریم آبادی، حمید رضا، (1372)، ایمنی در محیط کار، مجله صنعت و ایمنی، شماره 62.
حیدری چیانه ،رحیم، (1378)،جایگاه واهمیت کاربری فضای سبز در برنامه ریزی شهری ،نمونه موردی شهر تبریز.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
خوش نمک، زهره، (1381)، تدوین طرح جامع فضای سبز، مهمترین اولویت شهرهای آلوده است، مجله شهرداریها، صاحب امتیاز وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شماره،۳۸.صص46-40.
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمان،(1393).
سعیدنیا، احمد،(1379)، کتاب سبز شهرداری­ها، جلد نهم: فضای سبز شهری، چاپ سوم، انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.
عبدی ،خالد،(1385)، مکان یابی و مدلسازی پراکنش فضای سبز شهری (پارک در مقیاس محله )منطقه یک شهری سنندج ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
قدوسی ، مهران،(1381)، پارک های شهری دیروز امروز فردا،مجله شهرداری ها ،سال دوم ، مجله شهرداریها، صاحب امتیاز وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شماره ۲۱.صص51-48.
قربانی، رسول،(1387)، ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهری تبریز با استفاده از روش سرانه/پارک و روش بافرینگ، دو فصلنامه صفه ،سال هفدهم، دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 47.صص120-110.
کمانداری، محسن، غضنفرپور، حسین(1394)، برنامه ریزی فضای سبز شهری،انتشارات نورعلم تهران.چاپ اول.
مجنونیان، هنریک (1374)، مباحثی پیرامون پارک‌ها، فضای سبز و تفرجگاه‌ها، انتشارات سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران.
محمدی،جمال، محمدی ده چشمه ،منصور ابافت یگانه (1386)، ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از آن در شهر کرد،دانشگاه تهران، صلنامه محیط شناسی،شماره 44زمستان.صص104-95.
معصوم، جلال و جواد علی آبادی (1380)، ضوابط و مقررات ایمنی و آتش نشانی، ضرورت‌ها و تنگناها،مجله فرهنگ ایمنی، سال اول شماره اول، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.صص13-6.
مهدیزاده، جواد (1379)، برنامه­ریزی کاربری زمین ،تحول در دیدگاه­ها و روش­ها، سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، تهران، فصلنامه­مدیریت­شهری، زمستان شماره 4.صص79-70.
نوذر پور، علی (1380)، اهداف و ضرورت‌های انتشار، فرهنگ ایمنی، سال اول، شماره یک، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران،صص32.
 
Ariza, Liana, Marcia Gomidea, Alberto Novaes Ramos Jr,Peter A. Leggat, Jorg Heukelbach,(2007), Survey of visitors to a National Park in the savannah region of northeast Brazil: Practices, incidents and hazardous situations, Travel Medicine and Infectious Disease, No5.
Balram Shivanand and Suzana Dragi´cevi´, (2005), Attitudes toward urban green spaces: integrating questionnaire survey and collaborative GIS techniques to improve attitude measurements, Landscape and Urban Planning 71, 147–162.
Carver, Alison, Anna Timperio, David Crawford,(2008), Playing it safe: The influence of neighborhood safety on children’s physical activity, Health & Place, No11, Centre for Physical Activity and Nutrition Research, School of Exercise and Nutrition Sciences, Deakin University, Vic. 3125, Australia
Chen, L.Y, Wang ,T.C.,(2009), optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategicdecisionoffuzzyVIKOR, International Journal of .Production Economics, Volume 120, Issue 1.
Chiesura, Anna,(2004), The Role of Urban Parks for The Sustainable Sity, Landscape andUrban Planning.
Cohen, Deborah , Terry Marsh, Stephanie Williamson, Kathryn Pitkin Derose, Homero Martinez,Claude Setodji, Thomas L. McKenzie,(2010), Parks and physical activity: Why are some parks used more than others?, Preventive Medicine, No.50.
George, Richard,(2010), Visitor perceptions of crime-safety and attitudes towards risk: The case of Table Mountain National Park, Cape Town, Tourism Management, No31.