دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 1-226 
ناحیه‌بندی و تحلیل بارش‌های نواحی مرکزی ایران با استفاده از روش‌های زمین آمار

صفحه 57-70

10.22111/gaij.2017.2996

دکتر عبدالله فرجی؛ مهدی دوستکامیان؛ فاطمه قهرمانی؛ زهرا ربیعی؛ احسان رشید بیگی


تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در مناطق کلان‌شهر اهواز

صفحه 99-116

10.22111/gaij.2017.3031

دکتر سعید امانپور؛ دکتر سعید ملکی؛ نبی الله حسینی شه پریان