دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، مهر 1396، صفحه 0-0 
بررسی و تحلیل نقش مشارکت مردم در طرح‌‌های عمرانی مورد شناسی: پل‌دختر

صفحه 125-144

10.22111/gaij.2017.3385

دکتر علی‌اکبر نجفی‌کانی؛ دکتر علیرضا خواجه‌شاهکوهی؛ شهاب کرمی