بررسی تأثیر نگرش مردم محلی بر پایداری مناطق روستایی درجهتِ توسعة گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقة قلات شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدة گردشگری، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان

چکیده

رویکرد نوین گردشگری، در‌پی بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی، ارتقاء تجربه‌های گردشگران و حفظ محیط زیست مقصد است. توجه به نقش مردم محلی و سنجش سطوح مختلف پایداری، شناخت توسعة گردشگری روستایی و ترویج آن را ‌‌آسان‌تر ‌‌می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نگرش مردم محلی بر پایداری عمومی مناطق روستایی درجهتِ توسعة گردشگری روستایی است. پژوهش از‌لحاظِ هدف، کاربردی و از‌نظرِ روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش، مردم محلی و گردشگران منطقة قلات در نزدیکی شهر شیراز است. بدین منظور، نمونه‌ای برابر با 385 نفر براساس جدول مورگان و با روش نمونه‎گیری تصادفی ساده برای مردم محلی و ‌‌نمونه‌گیری در دسترس برای گردشگران انتخاب شد. با بررسی ادبیات و مبانی نظری، فرضیه‌ها و مدل پژوهش توسعه داده شد. دادهها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از روایی هم‌گرا و واگرا سنجش قرار گرفت. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از مدل معادلات ساختاری موسوم به «تحلیل مسیر» در نرم‌افزارWARP PLS استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد، بدون در‌نظر گرفتن نگرش مردم محلی به‌عنوان تعدیل‌گر، متغیّرهای پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی و پایداری زیست‌‌محیطی، به‌ترتیب بیشترین تأثیر را در توسعة گردشگری روستایی منطقة قلات دارند؛ ولی با تعدیل‌گری نگرش مردم محلی، پایداری اقتصادی بر توسعة گردشگری تأثیری ندارد و ‌‌رابطة بین پایداری زیست‌محیطی با توسعة گردشگری روستایی را تعدیل ‌‌نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Local People's Attitude on the Sustainability of Rural Areas in Developing Rural Tourism (Case Study: Qalat District of Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Dr.Mohammd Najar Zadeh 1
  • Hosein Baluchi 2
  • Majid Nematollahi 3
چکیده [English]

The new approach to tourism has aimed to improve the quality of life of local residents, enhancing tourists' experiences and preserving the environment of the destination. Paying attention to the role of local people and measuring different levels of sustainability makes it easier to understand and promote the development of rural tourism. The purpose of this study was to investigate the effect of local people's attitude on the general sustainability of rural areas in rural tourism development. The research is applied in terms of the purpose and in terms of  method is of descriptive-surveying type. The population of the research is locals and tourists in the Qalat area near the city of Shiraz. For this purpose, a sample of 385 people was selected based on the Morgan table and by simple random sampling method for locals and sampling available to tourists. By reviewing the literature and theoretical bases, the hypotheses and research model were developed. Data were collected using a questionnaire. Reliability of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha and composite reliability and its validity was measured using convergent and divergent validity. To investigate the research hypotheses, the structural equation model called "path analysis" was used in WARP PLS software. The results of this study showed that, regardless of local people's attitude as moderators, social sustainability, economic sustainability and environmental sustainability variables have the most impact on rural tourism development in Qalat area, but by moderating the attitude of local people, economic sustainability Tourism development does not affect the relationship between environmental sustainability and the development of rural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Attitudes
  • Economic sustaiability
  • Social Sustainability
  • Environmental Sustainability
  • WARP PLS
آذر، عادل؛ غلام‌زاده، رسول؛ قنواتی، مهدی. (1391). مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‌افزارSmart PLS . تهران: نگاه دانش.
آسایش، حسین. (1374). اصول و روش‌‌های برنامه‌ریزی روستایی. تهران: انتشارات پیام نور. چاپ اول.
افراخته، حسن؛ ریاحی، وحید؛ جوان، فرهاد. (1394). پایداری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رضوان‌شهر. فصلنامة علمی- پژوهشی جغرافیا،  انجمن جغرافیای ایران، سال سیزدهم، شمارة 46. صص 93-117.
تودارو، مایکل. (1366). توسعة اقتصادی در جهان سوم. ترجمة غلامعلی فرجادی. تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
خاکی، غلامرضا. (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور.
رستگار، عباسعلی؛ سیاه‌سرانی کجوری، محمد‌علی. (1394). بررسی تأثیر عوامل شخصیتی مؤثر بر اعتیاد به خرید با اثر تعدیل‌گری چشم و هم‌چشمی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان). نشریه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. دورة 7، شمارة 3. صص 720-699.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ مهدوی، داوود. (1385). راه‌‌‌های توسعة گردشگری با استفاده از مدل SWOT. فصلنامه جغرافیا، انجمن جغرافیایی ایران، ، پیاپی 45، صص 1-30.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ قادری، اسماعیل. (1381). نقش گردشگری روستایی در توسعة روستایی (نقد و تحلیل چهارچوب‌‌های نظری). مدرس علوم انسانی، دورة 6، شمارة 2 (پیاپی 25)، صص 40-23.
رنجبریان، بهرام ؛ زاهدی، محمد. (1388). شناخت گردشگری. اصفهان: انتشارات چهار باغ. چاپ پنجم.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه. چاپ دوازدهم.
ضرغام بروجنی، حمید؛ شالبافیان، علی اصغر . . (1392). سیاست‌‌های گردشگری کشورها. تهران: انتشارات مهکامه. چاپ اول.
کالین ، مایکل هال ؛ جنکینز، جان ام (1382). سیاست‌گذاری جهانگردی. ترجمة محمداعرابی و داوود یزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ دوم.
مرکز آمار ایران. (1390). سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان فارس.
ملکی مین باش رزگاه، مرتضی بلوچی، حسین، فارسی‌‌زاده، حسین. (1394). بررسی تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت‌‌‌های بازدید گردشگران. مجلة برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری دانشگاه مازندران، سال چهارم، شمارة 12، صص 33-11.
Bagozzi, R. P. & YI, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models, Journal of the Academy of marketing Science. 16 (1): 74-97.
Bel, F., Lacroix, A.,  Lyser, S, Rambonilaza, T T. Turpin. N. (2015). Domestic demand for tourism in rural areas: Insights from summer stays in three French regions. Tourism Management 46, 562-570.
Bestard, A. B; Nadal, J. R. (2007). Modelling environmental attitudes toward tourism. Tourism Management, 28, 688–695.
Brau, R. (2008). Demand-driven sustainable tourism? A choice modelling analysis. Tourism Economics, 14, 691-708.
Burr, S. (2002). Sustainable development and use of our natural resources for recreation and tourism: The ideal and the reality. (PowerPoint presentation at the"2002 Idaho Governor's Conference on Recreation and Tourism". Nampa. ID. 2 May: 60.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillside, NJ: L. Erlbaum Associates.
Copper , U.K. (2008). Sustanaible development. (http ://www. kennecott. com/?id=Mj A wMD A3 Mg) [Date of access: 16 Mar. 2008].
Cotter, B. and Hannan, K. (1999). Our Community Our Future: A Guide to Local Agenda 21. Canberra. Commonwealth of Australia. Environs Australia: 188p.
Dyer, P; Gursoy, D; Sharmaa, B; Carter, J. (2007). Structural modelling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. Tourism Management, 28, 409–422.
Ezebbilo, E.E., Mattsson, L, Afolami, C. A. (2010). Economic value of ecotourism to local communities in the Nigerian rainforest zone. Journal of Sustainable Development. Vol. 3 Issue 1, Pp. 51- 60.
Gu, H; Ryan, C. (2008). Place attachment, identity and community impacts of tourism – The case of a Beijing hutong. TourismManagement, 29, 637–647.
Gursoy, D; Jurowski, C; Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modelling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79–105.
Hair, J. F. Anderson, R. E. Tatham, R. L. Black, W C. (1998). Multivariate Data Analysis, fifth ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Heneghan, Maria. (2002). Structures and processes in rural tourism. A thenry: Rural Development center.
Irshad ,H. (2010), Rural tourism- An overview, Government of Alberta, Humaira. Irshad @ gov .ab.ca.
Jurowski, C; Uysal, M; Williams, D. R. (1997). A theoretical analysis of host community resident reactions to tourism. Journal of Travel Research, 36(2), 3–11.
Kock, N. (2011). Using Warp pls in e-collaboration studies: Mediating effects, control and second order variables and algorithm choice. International Journal of e-collaboration. 7 (3): 1-13.
Lane, B (1994). What is rural tourism? Journal of Sustainable Tourism 2(1/2):7-21.
Latkova, P; Vogt, C. A. (2012). Residents’ attitudes toward existing and future tourism development in rural communities. Journal of Travel Research, 51(1), 50–67.
Lee, A. A; O'neil, L. J. (2004). Framework for sustainability: a conceptual model of a complex system. Vicksburg, Missippi, USA. Ecological Resources Branch, Engineer Research and Development Center (ERDC). (www.epa.gov/gmpo/lmrsbc/pdf/pres3 MRBA framework.pdf).
Lepp, A. (2007). Residents’ attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. Tourism Management 28. 876–885.
Mahmoudi, B; Haghsetan, A; Maleki, R. (2011). Investigation of obstacles and strategies of rural tourism development using SWOT matrix. Journal of Sustainable Development, 4(2), 136-141.
Matarria – Casante, D. (2010). Changing Communities, Community Satisfaction, and Quality of Life: A View of Multiple Perceived Indicators. Soc Indic Res , (98): 105–127.
Muresan, I. C; Oroian, C. F; Harun, R; Arion, F. H; Porutiu, A; Chiciudean, G. O; Lile, R. (2016). Local Residents’ Attitude toward Sustainable Rural Tourism Development. Sustainability, 8(1), 100.
Nikolic, R; Stefanovich, V; Azemovich, N, (2012). Economic Valorization of Rural Tourism (Suva Planina – A Mountain in South –Eastern Serbia), Economics Management Information Technology, Volume 1, Number 2.
Nonally, J. C. (1978). Psychometric Theory, 2 th edition, Mac Graw Hill: New York.
Nunkoo, R; Gursoy, D. (2012). Residents’ support for tourism: an identity perspective. Annals of Tourism Research, 39(1), 243e268.
Palmer, A., Koenig-Lewis, N., & Jones, L. (2013). The effects of residents’ social identity and involvement on their advocacy of incoming tourism. Tourism Management, 38(1), 142e151.
Panyik, E; Costa, C; Ratz, T. (2011). Implementing integrated rural tourism: An event-based approach. Tourism Management. 32, 1352-1363.
Radac, A.B; Csosz, I; Iulianamerce, I; Matias,C.C; Dobra,C.I. (2012). The benefits of rural tourism. In sustainable rural development. International Scientific Symposium, Timisoara, Romania, 14(4), 369-372.
Saayman, M. (2009). A Strategic Management Plan For the Sustainable Development of Geotourism In South Africa. Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the Potchefstroom campus of the North-West University.
Sharpley, R. (2014). host perception of tourism, A review of the research, Tourism management, 42 . (37-49).
Sirakaya, E; Woodside, A. (2005). Building and testing theories of decision making by travelers. Tourism Management, 2005 ;26(6):815–32.
Snieška, V; Barkauskienė, K; Barkauskas, V. (2014). The Impact of Economic Factors on the Development of Rural Tourism: Lithuanian Case. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 280-285.
Stylidis, D, Terzidou, M. (2014), Tourism and the economic crises in Kavala, Greece. Annals of Tourism Research, 44: 210–226
Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development. Procedia Economics and Finance, 4, 413 – 422
Terzidou, M; Stylidis, D; Szivas, E. (2008). Residents’ perceptions of religious tourism and its socio-economic impacts on the island of Tinos. Tourism and Hospitality Planning and Development, 5(2), 113–129.
Wang, Li, et al. "Residents’ attitudes to tourism development in ancient village resorts." Chinese Geographical Science 14.2 (2004): 170-178.
Woods, M. (2011). Rural Europe and the world: Globalization and rural development, Geographia Polonica Volume 86, Issue 2, pp. 99-109.
World Tourism Organization (WTO). (2004). Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook. World Tourism Organization, Spain.
Zhang, X. (2012). Research on the Development Strategies of Rural Tourism in Suzhou based on SWOT analysis, Energy Procedia, Elsevier 16, 1295- 1299.
Zhou, L. (2014). Online rural destination images: Tourism and rurality. Journal of Destination Marketing & Management. 1-14.