دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تیر 1396، صفحه 0-0 
بررسی ارتباط مکانی بین بارش‌های همرفتی بهاره و توپوگرافی شمال‌ِ غرب ایران

صفحه 21-38

10.22111/gaij.2017.3222

دکتر محمود خسروی؛ دکتر محسن عباس‌نیا؛ دکتر اسدالله قبادی؛ محسن آرمش


تبیین نظری مبانی توسعة میان‌افزا و رویکردهای رویه‌ای آن

صفحه 165-182

10.22111/gaij.2017.3231

امیررضا فرشچین؛ احسان شریفیان؛ دکترمجتبی رفیعیان؛ راضیه رمضانی


کاربرد روش ELECTRE در سطح‌بندی پتانسیل تراکم آلاینده‌های هوا در سطح شهر تبریز

صفحه 215-238

10.22111/gaij.2017.3234

دکتر عطا غفاری ‌گیلانده؛ دکتر برومند صلاحی؛ الهام شکرزاده‌فرد