سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی راهبردی برای مبارزه با فقر روستایی مورد شناسی: دهستان صائین‌قلعه، شهرستان ابهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور اورمیه

چکیده

برخلافِ پیشرفت‌های عظیم اقتصادی در جهان، در‌حالِ‌حاضر میلیون‌ها نفر که بیشترشان در نواحی روستایی زندگی می‌کنند، همچنان در فقر به‌سر می‌برند. از‌آنجا‌که تأمین رفاه اجتماعی و کاهش فقر از‌جمله مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی است؛ از‌این‌رو فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی تمامی اقشار جامعه، نیازمند برنامه‌ریزی و فراگرفتن راهبردهای مناسبِ تأمین مالی از‌قبیلِ سرمایه‌گذاری در توسعة روستایی با هدف تنوع‌بخشی به تأمین اشتغال و درآمد است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کاهش فقر روستایی در روستاهای دهستان «صائین‌قلعه» از توابع شهرستان ابهر در استان زنجان می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق 3343 خانوار ساکن در دهستان صائین‌قلعه است که طبق فرمول اصلاح‌شدة کوکران، 104 پرسشنامه به‌صورت تصادفی بین خانوارهای روستایی محدودة مورد مطالعه توزیع شده است. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون tتک‌نمونه‌ای، ویلکاکسون و همبستگی‌) و مدل ویکور بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بین سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی و کاهش فقر در روستاهای مورد مطالعه، رابطة معناداری وجود دارد؛ به‌طوری که اکثر میانگین‌ها برای مؤلفه‌های مورد‌ِنظر بالاتر از حد‌ّمتوسط بوده و نشان‌دهندة این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توانسته است تغییرات معناداری را در مؤلفه‌‌های کاهش فقر روستایی مورد استفاده در تحقیق، در محدودة مورد مطالعه ایجاد کند. همچنین، تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه‌گذاری خصوصی بر روی شاخص‌های فقر روستایی در محدودة مورد مطالعه نشان می‌‌دهد که در بین نقاط روستایی دهستان، تفاوت برخورداری بسیار بالایی مشاهده می‌شود که در بین روستاهای نمونه، روستای «صائین‌قلعه» بهترین رتبه و روستای «ارهان» کمترین رتبه را در برخورداری از اثرات سرمایه‌گذاری خصوصی در بهبود شاخص‌های فقر روستایی‌ دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investment of private sector is a strategy for fighting against rural poverty Case Study: Saien Ghale Village - Abhar city

نویسندگان [English]

  • Dr. Jamshid Einali 1
  • Ahmad Romiyani 2
  • Somaye Saneiee 3
چکیده [English]

Despite enormous economical developments, now millions of people around the world that mostly live in rural areas, are  still in  poverty. Thus, supplying social welfare and poverty reduction is the main objectives of any economical system . thus  providing suitable conditions for the life of all classes of  the society requires proper planning and strategies for financing including investmet in the rural development  with the aim of variation of employment and income. The aim of this study is to review the role of privae sector investment in mitigation of rural poverty in the villages of Saeen Ghale of Abhar county in Zanjan province.  Type of research is the applied one and the used method is analytical- descriptive one and for data gathering , field  and Library methods have been used. The statistical society is 3343 households in Saeen Ghale village  that based on  modified Cochran formula, 104 questionnaires were randomly distributed among rural households in the study area. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (T tests, Friedman, Wilcoxon, Solidarity) and Vikor model has been applied.Research findings show that there is a significant correlation between private sector investment and poverty reduction in the rural areas. So that most of average values for the considered components were higher than the average limit and shows that the investment of private sector has caused significant changes in the components of reduction of rural poverty used in the current rural area. Also spatial analysis of the impact of private investment on the indices of rural poverty in the considered area shows that among the rural areas, a great deal of differences can be observed, so that among the sample villages , Saien Ghale has the best and Arhan village has the least rank in the enjoyment of private investment in the improvement of rural poverty indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • poverty
  • rural development
  • rural Saien Ghale
اکبریان، رضا؛ قائدی، علی (1390). سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی. فصلنامة علمی-پژوهشی دانشگاه پیام نور تهران، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شمارة سوم، تابستان 1390،صص42-15.
پورطاهری، مهدی؛ طالبی، حسین؛ رکن‌الدین‌افتخاری، عبدالرضا (1389). تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر کاهش فقر روستایی با تأکید بر فقر غذایی، بخش خلچستان استان قم. مجلة مدرس علوم‌انسانی- برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دانشگاه تربیت مدرس، دورة 15، شمارة 2، صص 80-61.
ترکمانی، جواد؛ جمالی‌مقدم، الهام (1387). برررسی اثرات مستقیم و غیر‌مستقیم سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت بر رشد بهره‌وری کل و فقر‌زادیی در مناطق روستایی ایران. فصلنامة روستا و توسعه،وزارت جهاد کشاورزی سال 11، شمارة 4، دورۀ 87، صص 24-1.
خالدی، کوهسار؛ یزدانی، سعید؛ حقیقت‌نژاد‌شیرازی، اندیشه (1387). مطالعة فقر روستایی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی. فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال دهم، شمارة 35، دورة 87، صص 228-205.
رضایی‌مقدم، کورش؛ کرمی، عزت‌اله (1385). ترویج کشاورزی، فقر و کشاورزی پایدار. مجلة علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دانشگاه شیراز، جلد 2، شمارة 1، صص 72-55.
رضوانی، محمدرضا؛ اکبریـان‌رونیــزی، سعیدرضـا؛ رجایی، سیـدعبـاس (1387). نقش وجوه ارسالی و سرمایه‌گذاری مهاجران در توسعة روستایی (مورد: دهستان رامشه، شهرستان اصفهان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی تهران، دورة 41، شمارة 66.صص16-1.
رومیانی، احمد (1392). ارزیابی نقش جریان سرمایة شهری- روستایی در توسعة پایدار گردشگری (مطالعة موردی: دهستان حصار ولیعصر- شهرستان بوئین‌زهرا). پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان.
ژید، شارل (1343). اقتصاد سیاسی. ترجمة حبیب‌الله فضل‌الهی. تهران: انتشارات اشرافی. چاپ اول.
شاطران، محسن؛ گنج‌پور، محمود (1389). تأثیرات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در توانمندسازی روستاها (مطالعة موردی: روستاهای بخش ابوزیدآباد شهرستان کاشان). پژوهش‌های جغرافیا روستایی،دانشگاه تهران، شمارة 3، صص 152-131.
شاکری، عباس؛ موسوی، میر‌حسین (1382). بررسی عوامل بر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی. مجلة اقتصاد کشاورزی و توسعه، وزارت جهاد کشاورزی. سال یازدهم، شمارة 43 و 44، صص 115-89.
صابری‌فر، رستم؛ قیصاری، صدیقه (1388). مدیریت اجتماعی مناطق روستایی و کاهش فقر (مطالعة موردی: روستاهایی منطقة حسین‌آباد غیناب سربیشه). فصلنامة روستا و توسعه،وزارت­جهاد­کشاورزی،­سال 12، شمارة 2، صص 36-15.
صادقی، حسین؛ قنبری، علی (1388)، تحولات اقتصادی ایران. جلد دوم. تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.
صرامی، حسین (1386). مرکز پیرامون و رابطة شهر و روستا. فصلنامة جغرافیا و توسعه، وزارت جهاد کشاورزی، شمارة 77.صص112-100.
فیروزآبادی، سیداحمد؛ عظیم‌زاد، دلارام (1391). فقر روستایی و تخریب محیط زیست (مطالعة موردی: روستاهای سرخون و بیدله از توابع استان چهارمحال و بختیاری). توسعة محلی( روستاییروستایی- شهری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دورة چهارم، شمارة 2، صص120-100.
کاظمی، حسین (1390). تحلیل و بررسی جریان‌های سرمایة اقتصادی در روابط شهر و روستا (مطالعة موردی: شهرستان زنجان). پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه زنجان.
لینچ، کنت (1386). روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در‌حال‌توسعه. ترجمة محمدرضا رضوانی، داود شیخی. انتشارات پیام.تهران، چاپ اول.
 
Aref, A. (2011). Perceived Impact of Education on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran, Life Science Journal, 2011; 8(2): 498-501.
Afsar, R.(1999), Rural- Urban dichotomy and convergenct: emerging realitiss in Bangladesh. Environmental and Urbanization.11(1).235-249.
Chen, F; Korinek, K (2010). Family Life Course Transitions and Rural Household Economy during China’s Market Reform, Demography. 2010 November; 47(4): 963–987.
Cramon-Taubadel, S; Von Anríquez, G; Haen, H de; Nivyevskiy, O. (2009). Investment in developing countries’ food and agriculture: Assessing agricultural capital stocks and their impact on productivity. Expert Meeting on How to Feed the World in 2050. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
De Haan, A. (1999). Livelihoods and poverty: the role of migration- a critical review of the migration Literature. Journal of Deveolpment Studies 36(2), pp 1- 47.
Escap, Showing the Way: Methodologies for Successful Rural Poverty Alleviation Projects; Bang kok, ESCAP, 1996.
Fan, S; Chan-Kang, C; Mukherjee, A. (2005). Rural and Urban Dynamics and Poverty: Evidence from China and India, Food Consumption and Nutrition Division Discussion Paper 196, International Food Policy Research Institute, Washington DC, USA.
Friedman, M., (1982). the political question: Can we have a national industrial policy or a national regional policy? in: Regional dimentions of industrial policy (M. E. Bell Fand P. S. Lande, Eds.) Health and Company, Washington DC. USA.
Gaisford, J.D. (1995). International capital mobility, the factor content of trade and Leontief paradoxes, international economic journal 39,175-178.
Gourinchas, p. o; Jeanne, o. (2007). capital flows to developing countries: the allocation puzzle, working paper 13602, national bureau of economic research, Cambridge, November 2007. [Internet] http://www.nber.org/papers/w13602, 2007.
OECD (2006). Investment Priorities for Rural Development, OECD Rural Policy Conference, Edinburgh, Scotland, October 19-20, 2006
OECD (2012). Promoting Growth in All Regions: Lessons from across the OECD. March 2012.  http://www.oecd.org/site/govrdpc/4999986.pdf
Wales, M. (2008). Investment in Agriculture and Rural Developmen, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
Sana, M; Massey, DS. (2005). “Household Composition, Family Migration, and Community Context: Migrant Remittances in Four Countries” Social Science Quarterly. 2005; 86:509–28.
The World Bank,(1997), Private Capital Flows to Developing Countries: The Road to Financial Integration (Summary), a World Bank Policy Research Report, April 1997. 10 peges, 1997
UNDP, (2002). Millennium Development Goals: A Compact among Nations to End Human Poverty, Overview, P.6. www.undp.org.
Yang D. National Bureau of Economic Research; Cambridge, MA, (2006). “International Migration, Remittances, and Household Investment: Evidence From Philippine Migrants’ Exchange Rate Shocks” NBER Working Paper No .123-25.
Zhang J, Zhang L, Rozelle S, Boucher S. (2006). “Self-employment with Chinese Characteristics: The Forgotten Engine of Rural China’s Growth” Contemporary Economic Policy. 2006;24:446–58
Miller, C., Richter, S., McNellis, P. and Mhlanga, N. (2010). Agricultural Investment Funds For Developing Countries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2010.
IEG (2012). The Private Sector and Poverty Reduction: Lesons From The field, The Independent Evaluation Group (IEG), World Bank, Washington Dc, USA. April 2012.
Zepeda, L. (2001). Agricultural Investment and Productivity in Developing Countries, Volume 148 of FAO economic and social development paper, Food and Agriculture Organization.
FAO (2012). Statistics on Private and Public investment in agriculture: government expenditure, capital stocks and other FAOSTAT datasets, Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics, Twenty-fourth Session. Da Lat, Viet Nam, 8-12 October 2012.
Chambers, R; Conway, G.R. (1991). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century, IDS Discussion Paper 296.
Hamilton-Peach, J. and Townsley, P. (2004), an IFAD Sustainable Livelihoods Framwork,
Hautala, K.R. (2013). A Sustainable Livelihood Analysis of Small-Scale Farmers in M’muock, Cameroon: Local Realities and Structural Constraints, Master thesis in Human Geography, University of OSLO.
Global Harvest Initiative (2010). Enhancing Private Sector Involvement in Agricultural and Rural Infrastructure Development.
Reardon, T. (2014). Success Strategies for Poverty-Alleviating Rural Development for Myanmar: Lessons from Asian Experience, Brief Prepared for National Workshop on Rural Development Strategic Framework Agenda, Naypyitaw, Myanmar, November 18, 2013.