مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از مدل منطق فازی مورد شناسی: شهرک صنعتی مریوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه استفاده از داده‌های مکانی و تحلیل فضایی درست آن‌ها، برای بهره‌گیری در مکان‌یابی مناسب شهرک‌های صنعتی، با‌اهمیت بوده و در تحقیقات از رشد فزاینده‌ای برخوردار شده است. در این پژوهش سعی‌شده، با شناسایی شرایط و فاکتورهای مؤثر در مکان‌یابی شهرک صنعتی و ارزیابی آن‌ها، مکان‌های مناسبی برای شهرک صنعتی مشخص شود. برای این کار 11 شاخص مؤثر به‌کار گرفته شده و به‌منظورِ ارزیابی، مدل‌سازی و پیش‌بینی نواحی مناسب برای شهرک صنعتی، از مدل منطق فازی استفاده شده‌است. به‌طوری‌که هرکدام از لایه‌ها با توجه به توابع عضویتی فازی در نرم‌افزار Arc GIS فازی شده‌اند و سپس عملگر ضرب، جمع و مقادیر مختلف گامای فازی روی این لایه‌ها اجرا شده‌است. برای انتخاب گامای بهینة فازی، مقایسه‌ای تحلیلی برروی پهنه‌های مناسب از منطقة مورد مطالعه، براساس نقاط بحرانی با پهنه‌های مناسبِ حاصل از مقادیر مختلف گاما، صورت گرفت و مشخص شد کهگامای فازی بیشترین تطابق را با پهنه‌های مناسب منطقة مورد مطالعه دارد. درنهایت نقشة نهایی به 5 کلاس تناسب طبقه‌بندی گردید و مشخص شد که 22/18 درصد از منطقة مورد مطالعه (07/36 کیلومتر مربع) در کلاس با قابلیت تناسب مطلوب و 01/66 درصد از منطقه (69/130 کیلومتر مربع) در کلاس تناسب نامطلوب قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پهنه‌های مساعد درجهتِ مکان‌یابی شهرک صنعتی، بیشتر در بخش شرقی و جنوب غربی منطقة مورد مطالعه وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating industrial cities by using Fuzzy Logic model (Case study: Mariwan industrial city)

نویسندگان [English]

  • Dr. Ali Movahed 1
  • Farzin Naseri 2
چکیده [English]

The selection of appropriate site for determining industrial areas is one of the main important issues in regional development planning.In recent years, site selection studies have been come up as a key element playing role in the success and survival of industrial centers.Nowadays, the use of site-related data and the proper analysis of this data for appropriate site selection of industrial cities are considered important and has drawn a lot of attentions toward itself. Identifying factors and conditions influencing on Today, the appropriate  use of location data and spatial analysis is important for using them in appropriate locating of industrial cities and has an increasing growth in the researches n locating the industrial cities and analyzing them, the present paper tries to identify appropriate sites for the establishment of industrial cities,  to do so,11 significant factors were applied and Fuzzy Logic model was used for evaluating, modeling, and predicting appropriate areas for industrial cities. Next, each layer was Fuzzyin ARC GIS software according to Fuzzy membership functions and then Multiplication factor, the sum and different amount of fuzzy gamma were implemented on this layers.To select optimized fuzzy gamma, an analytical comparison was made on appropriate zones of the study area  based on critical points with appropriate areas resulting from  different amounts of gamma and it was identified that fuzzy gamma has the most conformity with the appropriate zones of the study area. Ultimately, the final map was classified into 5 classes and it was identified that 18.22 percent (36.07 square kilometer) and 66.01 percent of the area (130.69 square kilometer) fall into classes with the best and worst appropriateness’, respectively.According to the classified final map,it can be concluded that appropriate sites for industrial cities are located in the east and western-south of Marivan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site selection
  • industrial cities
  • Fuzzy logic
  • Marivan
پولاددژ، (1376). اصول و مبانی آمایش سرزمین در بخش صنعت، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، چاپ اول، تهران.
رمضان‌زاده، عیسی (1376) «ضوابط و معیارهای برنامه‌ریزی فضایی- کالبدی شهرک صنعتی قائم‌شهر». پایان‌نام‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
سازمان هواشناسی استان کردستان، آمارنامة هواشناسی، 1390.
شاد، روزبه؛ عبادی، حمید؛ مسگری، محمد‌سعدی؛ وفایی‌نژاد، علیرضا (1388). طراحی و اجرای GIS کاربردی برای مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن‌های نشانگر و ژنتیک. نشریة دانشکدة فنی. دورة 43، شمارة 5، صص 559- 547.
شیری، کیوان (1380). به‌کارگیری مدل‌ها در مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی: نمونة موردی شهرک صنعتی گچساران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
مهندسان مشاور تدبیر شهر (1386). طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیة مرکزی و جنوبی کردستان.
یوسفی، ذبیح‌اله؛ جوکار سرهنگی، عیسی؛ غلامی، وحید (1386). مکان‌یابی مناسب برای استقرار صنایع در اطراف رودخانة هراز به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی. اولین کنفرانس GIS شهری، دانشگاه شمال، آمل.
 
De Juan, A; Fernndez, I; Pérez, M. A; Fernndez. de Arryabe, P; Ruiz, M.C. (2005). Analysis and development of factors to locate sustainable industrial areas. WSEAS Transactions on Environment and Development. 1: 258- 265.
Forslid, R; Haaland, J. I; Midelfart, K. H. (2002). A U-shaped Europe? A simulation study of industrial location. Journal of International Economics, Vol. 57, PP. 273–97.
Mirata, M; Emtairah, T. (2005). “Industrial symbiosis networks and the contribution to environmental innovation: the case of the Landskrona industrial symbiosis programme.” Journal of Cleaner Production, Vol.13, PP. 993–1002.
Reisi. M, L, Soffianian.A, (1390). Industrial site selection by GIS in Isfahan,Iran,University of Melbourne, Australia, Department of Natural Resources.