دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، دی 1396، صفحه 1-262 
تحلیل وضعیت شکل‌گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تأکید بر افق 1404

صفحه 1-18

10.22111/gaij.2017.3474

دکتر عطا غفاری‌‌‌گیلانده؛ دکتر امیدعلی خوارزمی؛ دکتر محمدحسن یزدانی؛ دکتر سمیه روشن‌رودی


بررسی و تحلیلی بر ‌‌شاخص‌های محیطی اثرگذار بر سلامت زیست شهری در کلانشهر قم

صفحه 19-38

10.22111/gaij.2017.3475

دکتر کرامت اله زیاری؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی