تخمین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و گردشگران دریاچه زریبار و بررسی عوامل موثر برآن با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM)

نویسندگان

1 دانشیار گروه پژوهش‌های جغرافیای دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ‌گردشگری، دانشگاه تبریز

چکیده

تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش با هدف برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دریاچة زریبار با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط شناخت عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت. بدین منظور، اطلاعات مورد‌نیاز از‌طریق مطالعات اسنادی و میدانی به‌صورت پرسشنامه در میان افراد بومی و گردشگران غیربومی به‌دست آمد. برای تعیین حجم نمونة مناسب از فرمول کوکران (1977) استفاده شده که براساس این فرمول 384 پرسشنامه تکمیل شده است. برای تکمیل پرسشنامه‌ها گردشگران محلی و گردشگرانی از شهرهای دیگر ایران‌، در‌نظر گرفته شده است. به‌منظور روایی و پایایی متغیّرهای پرسشنامه، از روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این مطالعه برای سنجش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در بررسی روش ارزش‌گذاری مشروط، از پرسشنامة انتخاب دوگانة (DDC) و برای تحلیل و برآورد تمایل به پرداخت و سطح معنی‌داری آماره‌ها، از دو نرم‌افزار  Maple 16 وStata 12استفاده شده است. دربخشتمایلبهپرداختافرادبرایارزشحفاظتیدریاچة زریبار 1/34درصد پیشنهادمیانی (نخستینپیشنهاد)رانپذیرفتندوتمایلیبرایپرداخت۱۰۰۰تومانازدرآمدماهیانةخودرابرایحفاظتازدریاچة زریبارنداشتند؛درحالیکه9/65 درصد آنراپذیرفتند.زمانیکهپیشنهادپایین‌تر (500تومان)برایافرادیکهپیشنهاداولرانپذیرفتهبودند‌مطرحشد،2/12درصدآنرانپذیرفتند؛اماموردِپذیرش9/21درصدقرارگرفت. آندستهازپاسخگویانکهنخستینپیشنهاد (۱۰۰۰تومان) راپذیرفتهبودند،دربرابرپیشنهادبالاترقرارگرفتندکهآیاحاضربهپرداخت۲۰۰۰توماندرجهتِحفاظتازاین دریاچههستند،5/25درصدپیشنهادسومرانپذیرفتهو4/40درصدپذیرفتند. میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دریاچة زریبار در سال 1392، 430 تومان برای بازدید هر فرد و ارزش تفریحی و حفاظتی سالانه دریاچه در این سال با فرض 3 میلیون بازدید‌کننده حدود 1290000000 تومان برآورد شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر متغیّرهای میزان درآمد و تحصیلات بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimaring the Willingness of Visitors and Tourists of Zaribar Lake to pay and Review The Influential Factors by Using the Contingent Valuation Method (CVM)

نویسندگان [English]

  • Dr. abolfazl ghanbari 1
  • samira hashemi amon 2
چکیده [English]

The tourism industry has a special place in today's world and to help the development of local communities, according to the factors involved in the growth of this industry in areas prone necessary. Zaribar Lake in the Kurdistan province is concerned as a destination of tourist attraction in the region. Minimal willingness to pay for goods that are not valued in the market, such as wildlife, environmental quality and economic value, represents resources. In terms of methodology, research is descriptive survey. This study aimed to estimate the willingness to pay of Zaribar Lake that using the contingent valuation method was used to identify factors affecting it. For this purpose, the information acquired through documentary and field studies through questionnaires among native and non-native tourists. These include the social and economic status of willingness to pay for visitors, as well as their attitudes about the importance of the environment. To determine the appropriate sample size, Cochran formula (1977) have been used and based on the formula 384 questionnaires have been completed for both local tourists and visitors from other cities of Iran. For validity and reliability of the parameters of the questionnaire, content validity and Cronbach's alpha coefficient were used. In this study to measure the willingness to pay in the review of Contingent Valuation Method, Dual Selection Questionnaire (DDC) is used. Also, to analyze and estimate the willingness to pay and the significant level of circumstantial evidence, both Maple 16 and Stata 12 software were used.In the section for willingness of individuals to pay for the protection value of the Zariba Lake, 34.1% did not accept the middle offer (the first offer) and did not have the desire to pay 1,000 toman of their monthly income to protect Zaribar lakewhile 65.9% percent accepted it. When the lower offer (500 Tomans) was made for those who had accepted the first offer, 12.2 percent of respondents refused and 21.9 accepted it. Those respondents who accepted first suggest (1000 Tomans) confronted with a higher proposal, if they are willing to pay 2000 Tomans for the protection of the lake, 25.5 percent rejected and 40.4 percent accepted the third proposal. According to calculations made in this study, the average willingness to pay for this lake in 2013, was estimated 430 tooman for visiting each person and recreation and conservation value, assuming of 3 million visitors annually for this year was estimated at 1290000000 Tooman. The results of this study indicate that income and education variables on willingness to pay are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Contingent Valuation Method (CVM)
  • Willingness
  • to Pay
  • Zaribar Lake
اکبری، نعمت‌الله؛ شجری، هوشنگ؛ بیدرام، رسول. (1386). برآورد تمایل به پرداخت مصر‌‌ف‌کنندگان خودرو برای قیمت بنزین با استفاده از روش cvm،  شماره 79(تابستان)،  صص 39-58.
امامی میبدی ، علی؛ قاضی، مرتضی. (1387). برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران،دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوازدهم، شمارة‌36 ، صص 202-137.
امیرنژاد، حمید؛ عطایی‌سلوط، کمال؛ مهجوری، کمیل. (1388). تعیین ارزش تفریحی پارک‌های شهری، (مطالعة موردی: پارک ائل‌گلی تبریز). مجلة دانش کشاورزی، جلد 19 ، شمارة 2، سال 1، صص 44-33.
پیری، مهدی؛ مظفری، مهدیه؛ جاودان، ابراهیم. (1388). برآورد تمایل به پرداخت افراد برای ارزش وجودی جنگل‌های ارسباران. نشریة جنگل و فرآورده‌های چوب، دانشگاه زابل، دورة 62، شمارة 4، صص 357-343.
حافظ‌نیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی، چاپ هشتم، 1382، ص 340.
خاکسار آستانه، حمیده؛ دانشور، محمود؛ کلاته عربی، وحید؛ اکبری، سید محمد‌رضا. (1390). برآورد ارزش تفریحی پارک‌های جنگلی شهر مشهد با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM). تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شمارة 2، صص 78-61.
راسخی، سعید؛ کریمی، سعید؛ حامدی رستمی، منیره. (1391). اندازه‌گیری عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط: (مطالعة موردی: سواحل دریای خزر). مجلة برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، دانشگاه مازندران، سال اول، شمارة 2، صص 13-32.
رفیعیان، مجتبی؛ پولادی، رها؛ سرداری، رضا. (1383). معرفی رویکرد تمایل به پرداخت TP.W  و کاربرد آن در پایدارسازی منابع مالی شهرداری‌ها. اولین همایش مالی شهرداری، مشکلات و راهکارها. اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، صص 21-47.
زبردست، لعبت؛ ماجد، وحید؛ غلامعلی شرزه‌ای. (1389). برآوردی از ارزش‌های غیر استفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. محیط‌شناسی، سال 36، شمارة 54، صص 50-43.
زعفرانلو، سارا. (1388). تخمین و مقایسة ارزش فرهنگی-میراثی و وجودی تالاب شادگان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1388.
صادقی، کمال؛ خوش اخلاق، رحمان؛ عمادزاده، مصطفی؛ دلالی اصفهانی، رحیم. (1387). تأثیر آلودگی هوا بر ارزش مسکن (مطالعة موردی: کلان‌شهر تبریز). فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی،دانشگاه علامه طباطبایی، سال 12، شمارة 37 ، صص 192-171.
عسگری، علی؛ مهرگان، نادر. (1380). برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میراث تاریخی-فرهنگی با استفاده از cvm (نمونه: گنجنامة همدان). مجلة پژوهش‌های اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، شمارة 2، صص 93-115.
فرج‌زاده، زکریا؛ سلطانی، غلامرضا؛ روستایی، مهدی. (1388). برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعة تاریخی پاسارگاد و تحلیل عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM). فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ، سال نهم، شمارة 4، صص 111-89.
محمدی دینانی، منصور. (1389). ارزش‌گذاری منابع طبیعی: تعاریف و ضرورت محاسبة آن. فصلنامة محیط زیست وکیفیت منابع آب، دانشگاه تهران، سال سوم، شمارة 9، صص 5-6.
موسوی، سیده نسا؛ رجبی، مصطفی. (1391). کاربرد الگوی پروبیت رتبه‌ای در تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران روستای ابیانه. پژوهش‌های روستایی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، سال دوم، شمارة 4، صص 52-25.
مولایی، مرتضی؛ شرزه‌ای، غلامعلی؛ یزدانی، سعید. (1389). تأثیر روش‌های استخراج اطلاعات از پرسشنامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی :اکوسیستم جنگلی ارسباران). مجلۀ تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، بهار90، صص 159-181.
 
Asheim, G.B. (2000). Green National Accounting: Why and How? Environment and Development Economics, 5: 25-48.
Barbier, E.B; et al. (1997). Economic Valuation of Wetlands: A Guide for Policymakers and Planners. Ramsar Convension Bureau.
Bennet, Jeff; Morrison, Mark; Blamey, Russel. (1998). Testing the validity of responses to contingent valuating questioning. The Australian journal of agricultural and resource economics. 42:2. Pp: 131-148.
Bigano, A; Goria, A; Hamilton, J; Richard S.J.Tol. (2005). The Effect of Climate Change and Extreme Weather Events on Tourism, NOTA DI LAVORO, CCMP, The Fondazione Eni Enrico Mattei Note di Lavoro Series Index:http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm.
Guo, Z; Xiao, X; Gan, Y; Zheng, Y.(2001). Ecosystem Functions, Services and Their Values: a case study in Xingshan county of China, Journal of Ecological Economics,Vol. 38, No. 1, PP. 141-154.
Gutman, P.( 2007).ecosystem services: foundations for a new rural-urban compact. Ecological economics 62, issue 3-4; 383-387.
Hanemann, W.M. (1994). Valuing the Environment through Contingent Valuation. Economic Perspectives, 8(4): 19-43.
Hong, Chen; Ma, Guoyoung. (2007). Estimating the value of forestry eco-tourism proudest by contingent valuation method. Zhu qiuguan. Canadian social science. Vol 13. No, 3. Pp: 70-74.
Kant, s. (2007). Economic prespective and analyses of multiple forest values and suitable forest management. Forest policy and economics. 9. Issue 7. 733- 740
Majumdar, S; Deng, J; Zhang, Y; Pierskalla, C. (2011). Using contingent valuation to estimate the willingness of tourists to pay for urban forests: A study in Savanah , Georgia. Urban foresty & urban greening 10(2011), pp: 275-280.
Merker, E; Kramer, R; Sharma, M. (1995). Rain forest tourism-estimating the benefits of tourism development in a new national park in Madagascar. Journal of forest economis. 1:2. Pp: 239-270.
Pitafy, B. and Rumasset, J. (2003). Efficient groundwater pricing and watershed conservation finance. Online in: http://agecon.lib.umn.edu
Sabrina, Maria. (2013). Public policy making in the coastal zone of the Venice lagoon: is there a good balance between economic development , the social dimension and environmental protection? Open journal of political science, vol.3, No.4, pp: 134-142.
Samdin, Zaiton. (2008). Willingness to pay in Taman Negara: A countingent valuation method. Int, journal of economics and management Z(1). Pp: 81-94.
Throsby, David (2003). Determining the value of cultural goods: How much (or how little) Does contingent valuation tell us?. Journal of cultural economics. 27. Pp: 275-285.
Venkatachalam, L. (2003). The contingent valuation method: a review. Environmental impact assessment. 24:89_124.
W.Kling, R; F,River, C; Sable, K.(2001). Estimating the public good value of preserving , a local historic Landmark: the role of non-subtituteability and information in contingent valuation. Development of economics and center to research on the Colorado economy, Colorado state university, sep 2001.
Walsh, R. G; Loomis, J, B; Gillman, R. A. (1984). valuing option, existence, and bequest demand for wilderness. Land economics. 60: 14- 29.
Wang, Hue; Shi, Yuyan; Kim, Yoonhee; Kamata Takuya (2007). Valuing water quality improvement in China: A case study of Lane Puzhehei in Yunnan province. Policy research working paper 5766. The World Bank Development Research Group. Environment and energy team.August 2011.
World Tourism Organization; 2014, Tourism Highlights 2006 editions.