تحلیل و بررسی نیاز‌ها و اولویت‌های جامعة روستایی (مورد شناسی: دهستان شیوه‌سر، شهرستان پاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در یک قرن گذشته، فعالیت‌های نظری و عملی فراوانی در کشورهای مختلف جهان در زمینة توسعه انجام گرفته است. ایران هم در صد سال اخیر برای رسیدن به توسعة ملی و ناحیه‌ای تلاش‌های فراوانی کرده که در ابعاد مختلف اثرات مثبت این برنامه‌‌ها و قوانین نمایان شده است؛ اما با این وجود، هنوز کمبود‌ها و نابرابری‌های فضایی- مکانی آشکاری وجود دارد. علل این مشکلات متعدد است؛ ازجمله شناخت کم و نادرست از نواحی مختلف جغرافیایی و عدم‌مشارکت یا مشارکت ضعیف مردم در فرایند برنامه‌ریزی توسعه در سطوح مختلف. هدف از این تحقیق، شناسایی نیازها، خواسته‌‌ها و اولویت‌های جامعة روستایی است که درجهت بررسی دقیق‌تر، دهستان شیوه‌سر از توابع شهرستان پاوه مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی و پیمایشی است. داده‌های مورد‌نیاز از‌طریق آمارهای رسمی (اسنادی) و پرسشنامه (میدانی) جمع‌آوری شد. جامعة آماری روستاهای دهستان شیوه‌سر از شهرستان پاوه است که از‌طریق نمونه‌گیری تصادفی 252 خانوار انتخاب شدند و داده‌‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری و نیز نرم‌افزار SPSSتجزیه‌و‌تحلیل شدند. نتایج بررسی‌‌ها نشان می‌دهد اولویت مردم این منطقه در درجة اول، رفع نیازهای معیشتی (مانند غذا، مسکن، پوشاک و بهداشت) است و در بخش‌های مختلف، این نیاز‌ها و اولویت‌‌ها به قرار زیر است‌: در بخش نوعآموزش،آموزشفنی‌و‌حرفه‌ای؛ در بخشمراکزآموزشی،مهد‌کودک؛دربخشدرمان،پزشک؛دربخششیوةآموزش، آموزشاز‌طریق سخنرانی؛ دربخش بهداشت،بهداشتروستا؛ دربخش ورزشی،سالنسرپوشیدة ورزشی؛دربخش تجاری،نانوایی؛دربخش نهادها، هیئت حل اختلاف؛ دربخشفرهنگی-مذهبی،کتابخانه؛دربخشفرهنگی-تفریحی، فضای بازی کودکان؛ دربخشمسکن،وام مسکن؛ دربخشمعابر،اصلاح معابر؛دربخشاشتغال،ایجادشغل؛دربخشحمل‌ونقل، مینی‌بوس؛دربخشتأسیسات،گازرسانیودربخشاجتماعی-‌عمرانی،اجرایطرح ‌هادیرااولویت اولجامعة روستاییدهستان شیوه‌سر می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Study the Needs and Priorities of the Rural Community (Case Study: “Shive Sar” County, Pave Township)

نویسندگان [English]

  • Dr. seyed hadi tayebniya 1
  • rozgar fatahi 2
چکیده [English]

Over the last century, many theoretical and practical activities have been carried out in various countries around the world. In the last 100 years, Iran has also made numerous efforts to achieve national and regional development, which has shown the positive effects of these programs and laws in different dimensions. However, there are still clear spatial and location inequalities. The causes of these problems are numerous, including the inadequate understanding of different geographical areas and the lack of participation or poor participation of people in the process of development planning at different levels. The purpose of this research is to identify the needs, demands and priorities of the rural community, which Shive Sar district of Paveh city was studied in a more precise examination.The research method is descriptive and survey. Required data were collected through official statistics and field questionnaires. The statistical population of the villages of Shive Sar district of Paveh city was selected through random sampling of 252 households. Data were analyzed using SPSS software and statistical tests. The results of the surveys show that the priority of the people of this area is, first of all, to meet the livelihood needs (such as food, housing, clothing and health), and in different sectors, these needs and priorities are as follows: in education part , technical training; in educational centers, kindergartens; in the treatment department; physicians; in the educational method; lecturing; in the health sector; rural health sector; in the sports sector; Covered sport hall; in the business sector; bakeries; in the institutions; the dispute resolution board; in Cultural-religious section; library; in the cultural-recreational sector; children's play space; in the housing sector; housing loan; in the passageways section; improvement of passages In the employment sector, job creation; in the transportation sector, Minibus; in the installation section, gas supply and in social-construction sectors, the implementation of the Hadi plan is considered as the top priority of the rural community in Shive Sar district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural development
  • rural society
  • needs and priorities
  • Shive Sar village
آزاد ارمکی، تقی. (1386). جامعه‌شناسی توسعه (اصول و نظریه‌ها). تهران: نشر علم.
آسایش، حسین. (1385). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی. تهران: انتشارات پیام نور.
ازکیا، مصطفی. (1365). جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.
اوکلی، پیتر؛ مارسدن، دیوید. (1370). رهیافت‌های مشارکت در توسعة روستایی. ترجمة منصور محمود‌نژاد. تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی. چاپ اول.
پاپلی‌یزدی، محمد‌حسین؛ ابراهیمی، محمد‌امیر. (1386). نظریه‌های توسعة روستایی. تهران: سمت.
جمعه‌پور، محمود. (1387). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعة روستایی‌: دیدگاه‌ها و روش‌ها‌. تهران: سمت. چاپ سوم.
حبیبی‌ زیاری، احمد. (1374). الگوی تعیین اولویت در برنامه‌ریزی مناطق روستایی استان مازندران. پایان‌نامة کارشناسی، رشته علوم اقتصادی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.
رحیمی‌نیک، اعظم. (1374). تئوری‌های نیاز و انگیزش. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران. چاپ اول.
رضوانی، محمد‌رضا. (1380). نگرشی بر نظام برنامه‌ریزی توسعة روستایی در ایران. پژوهش‌های جغرافیایی، دانشگاه تهران، شمارة 41، صص 38-25.
رضوانی، محمد‌رضا. (1381). برنامه‌ریزی توسعة روستایی (مفاهیم، راهبرد‌ها و فرایندها). نشریه  دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، دوره 52، شماره 164، صص240-221.
رضوانی، محمد‌رضا. (1383). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه در ایران. تهران: انتشارات قومس. چاپ اول.
رفیع‌پور، فرامرز. (1364). جامعة روستایی و نیازهای آن. تهران: انتشار، چاپ اول.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ سجاسی قیداری، حمداله. (1389). توسعة روستایی با تأکید بر کارآفرینی. تهران: سمت.
زارع شاه‌آبادی، علی‌رضا. (1384). بررسی نیاز‌ها و اولویت‌های جامعة روستایی از‌نظر زنان روستایی یزد. پایان‌نامة دکتری جغرافیا، گرایش برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
سرشماری کشاورزی عمومی. (1382). مرکز آمار ایران.
سعیدی، عباس. (1383). مبانی جغرافیای روستایی. تهران: انتشارات سمت.
شعبانعلی فمی، حسین. (1380). تحلیلی بر فرایند تعیین نیازهای آموزشی ترویجی زنان روستایی، مجله دو ماهنامه جهاد، وزارت جهاد کشاورزی، شماره 242، صص63-45.
شولتز، دوان. (1384). نظریه‌های شخصیت، ترجمه کریمی یوسف، و نقشبندی، سیامک، گودرزی، بهزاد، بحیرایی، هادی، نیکخو، محمدرضا، و دیگران، تهران: انتشارات ارسباران.
طالب، مهدی؛ عنبری، موسی. (1384). جامعه‌شناسی روستایی، ابعاد تغییر و توسعه در روستاهای ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.
عباس‌زادگان، سید محمد؛ ترک‌نژاد، سید جعفر. (1379). نیاز‌سنجی در سازمان‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
علوی‌زاده، محمد. (1386). الگوهای توسعه اقتصادی- اجتماعی با تأکید بر توسعه پایدار روستایی در ایران. مجلة اطلاعات سیاسی اقتصادی، موسسه اطلاعات، شمارة 246- 245، صص 201-190.
غفاری، غلامرضا. (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. تهران: نی.
فرهنگ آبادی‌های استان کرمانشاه- شهرستان پاوه. (1385). مرکز آمار ایران.
کامران، فریدون. (1374). توسعه و برنامه‌ریزی روستایی. تهران: انتشارات آوای نور. چاپ اول.
مطیعی لنگرودی، سید‌حسن. (1382). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ اول.
مهندسان مشاور تدبیر شهر. (1384). طرح جامع توسعه گردشگری استان کرمانشاه. مرحله اول (وضع موجود). جلد اول، کرمانشاه.
هیران دی. دیاس، بی. دبلیو. ای. ویکرامانایاک. (1368). برنامه‌ریزی توسعة روستایی. ترجمة ناصر فرید. تهران: سلسله انتشارات روستا و توسعه‌، ناشر وزارت جهاد سازندگی‌، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی‌، چاپ اول.
یارمحمدیان، محمدحسین، و بهرامی، سوسن، فروغی ابری، احمدعلی. (1383). الگوهای مناسب نیاز‌سنجی برای سنجش نیازهای سازمانی کارکنان شاغل در شبکه‌های بهداشتی و درمانی استان اصفهان. فصلنامه پایش، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، سال سوم، شماره سوم، صص 227- 235.
 
Brouwer, c, (2004). Sustainable development: Exploring the contradictions, New York: Methuen.
Mosley, (2002). Sustainable development: differing perspectives of ecologists’ andeconomics and relevance to LDCS, world development.
Makhdoum, M.F (2001). Fundamental of Landuse Planning.4th edition. Tehran University Publication.
Politics of Sustainable Development, Susan Baker, Maria Kousis, Dick Richardson, & Stephen Young, Editors, 1997. Routledge, New York.