بررسی عوامل مؤثر تشکیل و توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (SMEs) در روستاها (مورد شناسی: روستا‌های استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایلام

2 دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه ایلام

3 - دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه ایلام

4 استادیار ، گروه مدیریت ، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایلام

چکیده

توسعةبنگاه‌هایکوچکومتوسط، شاخصیکلیدیازنظامپیش‌ران  توسعة روستاییبه‌شمار می‌رود که باعث امنیت پایدار منطقه‌‌ای و معکوس‌شدن مهاجرت خواهد شد. توسعة روستایی از پایه‌‌های اولیه و مهم توسعة ملی هر کشور محسوب می‌شود. ایجاد و توسعة کسب‌و‌کارهای کوچک، یکی از رویکردهای بسیار مناسب برای توانمندسازی روستاییان می‌باشد. این پژوهش، کمّیوماهیتوهدفآنکاربردی‌وازنظرگردآوریداده‌‌ها نیزتوصیفی-پیمایشی می‌باشد. برای تحلیل داده‌‌ها از نرم‌افزار SPSSبه‌عنوان نرم‌افزار اصلی و از نرم‌افزار LISRELبه‌عنوان نرم‌افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی جهاد کشاورزی استان ایلام، فعالان اقتصادی روستاها (‌کارآفرینان و تعاونی‌داران روستایی) و استادان و مدرسان دانشگاه پیام‌ نور مرکز ایلام‌ بودند. در این پژوهش 20 متغیّر مؤثر بر ایجاد و توسعة شرکت‌‌های کوچک و متوسط (SMEs) در روستاها شناسایی شدند که پس از به‌کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایة این ملاک، 4 عامل (تأمین مالی و نهاده‌‌های تولیدی، حمایتی و ترغیبی، آموزشی و مهارتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی) دارای ارزش ویژة بالای 1 شناسایی و به‌عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. با توجه به شاخص‌‌های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در‌مجموع 7531/0 درصد از واریانس کل متغیّرها را توانستند تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors of the Formation and Development of Small and Medium Entrepreneur Companies (SMEs) in the Villages (Case Study: Villages of Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • nabi omidi 1
  • Dr. esfandiyar mohammadi 2
  • Dr. yasanollah poorashraf 3
  • Dr. karam khalili 4
چکیده [English]

Development of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) is a key indicator for rural development.This makes sustainable security in the region and reverses migration. Rural Development is considered as the basic and important basis for national development in each country. Creating and developing small businesses is one of the most suitable approaches for empowering villagers. This study is quantitative, and its purpose and nature is practical, in terms of data collection is descriptive - survey. For data analysis, SPSS software was used as the main software and LISERL software as a help application for factor analysis (exploratory) The statistical population of the study consisted of experts and administrators of the Jihad-e-Agriculture Organization of Ilam province, rural economic activists (rural entrepreneurs and co-operatives), and professors and teachers of Payam Noor University in Ilam.In this study, 20 variables effective on the creation and development in the village were identified that after the application of factor analysis , Kaiser Method was used to determine the number of factors. According to these criteria, four factors(financial and production inputs, supportive and encouragement, educational and skill, and cultural and social factors) were identified with high-value above 1. These four factors to explain the 0.7531 Percent of the total variance of variables and identified as extractable factors. Regarding the statistical indices, using the main factors analysis method, these four factors were able to explain 7531% of the variance of the total variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SMEs
  • Entrepreneurship
  • Village
  • Formation and Development
  • Ilam
امین‌بیدختی، علی‌اکبر‌؛ زرگر، سید‌مجتبی. (1390). بررسی موانع موجود در توسعة بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارائة چارچوب حمایت از این بنگاه‌‌ها. فصلنامة کار و جامعه، موسسه کار و تامین اجتماعی ، شمارة 138. صص 48-34.
ایزد‌خواه، محمد‌مهدی؛ اصغری‌زاده، عزت‌اله. (1388). «تأمین مالی در پروژه‌های تکنولوژی محور در مراحل مختلف عمر محصول». اولین کنفرانس مدیریت اجرایی، انجمن علمی مدیریت . صص 419-401.
ایمانی‌راد، مرتضی. (1374). طرح مطالعاتی نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعة صادرات کشور، پیشنهاد روش و سیاست‌گذاری درجهتِ گسترش صادرات. مدیریت صنایع کوچک، وزارت صنایع. چاپ اول.
برخورداری، فاطمه. (1389). چالش‌ها و راهکارهای توسعة کسب‌و‌کارهای خانگی. ماهنامة بازارکار، جهاد دانشگاهی ،  سال 11، شمارة 593. صص 48-32.
رضوانی، محمدرضا؛ احمدی، علی. (1388). شوراهای اسلامی روستایی، مشارکت مردمی و توسعة روستایی. فصلنامة جغرافیای انسانی، موسسه جغرافیا دانشگاه تهران ، دورة 1، شمارة 4.صص 49-35.
زارع چاهوکی، محمدعلی.(1389).تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS ، تهران.انتشارات جهاد دانشگاهی.
شایقی، محمد. (1386). صنایع کوچک و متوسط در توسعة صادرات کشور. تهران: انتشارات آریا.
شکور، علی؛ کریمی قطب‌آبادی، فضل‌اله. (1394). اولویت‌بندی استقرار صنایع روستایی در شهرستان مرودشت با استفاده از شاخص مرکزیت و مدل AHP، فصلنامة برنامه‌ریزی منطقه‌ای،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال پنجم، شمارة 18.صص84-73.
شمس‌الدینی، علی؛ امیری‌فهلیانی، محمدرضا. (1394). بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت کاربری اراضی روستایی در شهرستان ممسنی (با استفاده از مدل ترکیبی (TOPSIS- SWOT. فصلنامة برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ،  سال پنجم، شمارة 19.صص 100-85.
طالبی، کامبیز؛ ایمانی‌پور، نرگس‌؛ عباسی‌بنی، صغرا. (1391). شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای رشد کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در خوشة صنعتی گز بلداجی. فصلنامة توسعة کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. دورة پنجم، شمارة 3‌.صص 183-165.
طالبی، کامبیز؛ زارع‌یکتا، محمدرضا. (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین. فصلنامة توسعة کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،  سال اول، شمارة اول. صص131-111.
عسگری، منصور ؛ ولی بیگی ، حسن ؛ برقی اسکوئی، محمد ؛ راستی ، مهدی ؛ اثنی عشری ، فرح. (1387). چگونگی رقابتی‌کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط درجهتِ توسعة صادرات. تهران: انتشارات آریا.
کریمی، آصف؛ بوذرجمهری، شهریار. (1393). تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط. فصلنامة توسعة کارآفرینی، دورة 7، شمارة 3.
مرادی‌نژاد، همایون؛ ایروانی، هوشنگ‌؛ شعبانعلی‌ فمی، حسین؛ حسینی، سیدمحمود. (1386). تحلیل موانع توسعة کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه‌ای در ایران. مجلة علوم کشاورزی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران . شمارة 175. صص 76-45.
مرکز آمار ایران (1391).نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 ، تهران ، مرکز آمار ایران.
ناصر‌بخت، جواد. (1381). بنگاه‌های کوچک و متوسط‌، شکل‌گیری، قابلیت‌ها و سیاست‌ها. فصلنامة صنایع،  دانشگاه صنعتی شریف ، دوره 10، شمارة 33. صص 43-21.
نوری، سیامک؛ گلچین‌پور، مونا؛ حضوری، آزاده. (1385). «رشد کارآفرینی ا‌زطریقِ مراکز توسعة کسب‌و‌کارهای کوچک». مجموعه‌مقالات دومین کنفرانس ملی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر. جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. صص104-83.
وفایی، فرهاد؛ شافعی، رضا. (1389). بررسی نقش عوامل سازمانی در افزایش کارآفرینی شرکت‌های صنعتی کوچک. پژوهش‌های مدیریت ایران،دانشگاه تربیت مدرس ،  دورة 14، شمارة 4. صص 257-233.
 
Abiola, B. (2006). Knowledge, technology and growth: The case study of newi Auto parts cluster in Nigeria. World Bank Institute, World Bank, Washington, D.C. 14
Anwar, S., & Andaleeb, S. (2007). Factors contributing to small and medium enterprise (SME) growth: A theoretical perspective. International Review of Business Research Papers, 3(5), 44-53.
Bartlett, W., & Bukvi, V. (2001). Barriers to SME growth in Slovenia.MOCT-MOST: Economic Policy in Transitional Economies, 11(2), 177-195.
Depillis, E; Reardon, K.K. (2007). The influence of personality traits and persuasive messages on entrepreneurial intention: A cross-cultural comparison, Journal of Career Development International, 12, (4): 382-396.
Doern, R. (2009). Investigating barriers to SME growth and development in transition environment. International Small Business Journal 27(3), 275-305
Fairbairn, B; June, B; Murray, F. (2003). Co-operatives and Community Development: Economics in Social Perspective. Centre for the Study of Co-operatives. Saskatoon, Saskatchewan, pp. 254-255.
Gibb, A. (2000). Small and medium enterprise development: Borrowing from elsewhere? A research and development agenda. Journal of Small Business and Enterprise Development, 7(3), 199-211.
Gray, C. (2000). Entrepreneurship, resistance to change and growth in small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development 9(1), 61-72.
Hamilton. R; Dana. L. (2003). An Increasing Role for Small Business in New Zealand, Journal of Small Business Management, Volume 41, Issue 4, pages 402–408.
Hashi, I. (2001). Financial and institutional barriers to SME growth in Albania: results of an enterprise survey. MOCT-MOST: Economic Policy in Transitional Economies, 11(3), 221-238.
Kiggundu, M. N. (2002). Entrepreneurs and entrepreneurship in Africa: What is known and what needs to be done, Journal of Developmental Entrepreneurship, 7(3).
Landstrom, H. (2005). Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research, Springer.
Lim, H. (2007). SMEs development policy environment and challenges in Singapore. Eria.org, 267-286.
Lindstrand, A; Melén, S; Nordman, E. R. (2011). Turning social capital into business: A study of the internationalization of biotech SMEs, International Business Review, 20 (2).
Luo, Y.D. (2000). Dynamic Capabilities in International Expansion, Journal of World Business, 35.
Majumdar, S. (2007). How do they plan for growth in auto component business?-A study on small foundries of western India. Journal of Business Venturing. 25(3), 274-289.
Mambula, C. (2002). Perceptions of SME growth constraints in Nigeria. Journal of Small Business Management, 40(1), 58-65.
Pissarides, F., Singer, M., & Svejnar, J. (2003). Objectives and constraints of entrepreneurs: evidence from small and medium size enterprises in Russia and Bulgaria. Journal of Comparative Economics, 31(3), 503-531.
Reynolds, P. D; Hay, M; Camp, S. M. (2010). Global Entrepreneurship Monitor, GEM Executive Report, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, Babson College.
Robson, P. J. A., & Bennett, R. J. (2007). SMEs growth: the relationship with business advice and external collaboration. Small Business Economics, 15(3), 193-208.
Saleh, A. S., & Ndubisi, N. O. (2006). SMEs development in Malaysia: domestic and global challenges. Faculty of Commerce-Economics Working Papers, 139.
Singh, R., Garg, S., & Deshmukh,h S.G. (2007). Strategy development for competitiveness: A study on Indian auto component sector. International Journal of Productivity and Performance Management, 56(4), 285-304.
Smith, A. J., Boocock G., Clarke J., & Whittaker, J. (2002). IIP and SMEs: awareness، benefits and barriers. Personnel Review, 31(1), 62-85.
Subrahmanya, M., Mathirajan, M., & Krishnaswamy, K. N. (2010). Importance of technological innovation for SMEs growth. Economic & Political Weekly, 45, 11-59.
Svetlicic, M; Gilmore, A; Cummins, D. (2007). Internationalization of Small and Medium – size Enterprises from selected central European economies. Eastern European Economics, 45 (4).
Tommaso, M; Sabrina, D. (2000). Towards a Theory of the Small Firm: Theoretical Aspects and Policy Implications, Series Desarrollo Productive, NO. 87, CEPAL, Santiago, Chile
Wells, H. (2008). SMEs development policy environment and challenges in Singapore. Eria.org, 267-286.
Wiklund, J., Patzelt, H., & Shepherd, D. A. (2009). Building an integrative model of small business growth. Small Business Economics, 32(4), 351-374.
Wilkinson, T; Brouthers, L. E. (2006). Trade promotion and SME export performance. International Business Review, 15.
Wynarczyk, P., & Watson, R. (2005). Firm growth and supply chain partnerships: An empirical analysis of UK SMEs subcontractors. Small Business Economics, 24(1), 39-51