تبیین نظری مبانی توسعة میان‌افزا و رویکردهای رویه‌ای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکترای طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پس از دهة 70 میلادی، واکنش‌های شدیدی نسبت به رشد و گسترش بی‌رویة شهرها، بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد و راهبرد «توسعة درون‌زا» برای مقابله با این مشکل شکل گرفت. در این بین، «توسعة میان‌افزا» که زیرمجموعه‌ای از جنبش رشد هوشمند است، ساده‌ترین راهبرد برای تحقق توسعة درون‌زا محسوب می‌شود. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برمبنایِ مطالعة متون نظری و کاربستی انگاشت‌‌‌‌های مذکور در ادبیات جهانی، پیش می‌رود. در این پژوهش، ابتدا تعریفی اجمالی از مفهوم «توسعة درون‌زا» و «توسعة میان‌افزا» و رابطة آنها با هم ارائه خواهد شد. در ادامه، زمینه‌های تئوریکی که سببِ رشد و باروری مفهوم توسعة میان‌افزا شدند، به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد؛ این زمینه‌ها عبارت‌اند از: «توسعة پایدار»، «نوشهرگرایی» و «رشد هوشمند». در این بخش سعی بر آن است که رابطة توسعة میان‌افزا با هریک از این جنبش‌ها تاحدّی تبیین شود. جمع‌بندی پژوهش با مرور فرایند عام توسعة میان‌افزا، مفاهیم کلیدی و اصلی رویه‌ای در این فرایند (مشارکت، ظرفیت‌سنجی و فازبندی) توضیح داده می‌شوند. دستاورد پژوهش، یافتن دو اصل اساسی حاکم بر مفاهیم رویه‌ای در توسعة میان‌افزاست که اساس به‌وجود آمدن مراحل مختلف فرایند هستند؛ این دو اصل عبارت‌اند از: «اصل بهبود و ارتقا» و «اصل زمینه‌گرایی».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Explanation of Infill Development Basis and Its Procedural Approaches

نویسندگان [English]

  • Amirreza Farshchin 1
  • Ehsan Sharifiyan 2
  • Dr. Mojtaba Rafieyan 3
  • Raziye Ramezani 4
چکیده [English]

After the 70th decade, a severe reactions  were started against  the  uncontrolled growth and expansion of the cities   after the  2d world war, and endogenous development strategy was offered for tackling with the problem. In this case, infill development -which is one of the smart growth subsidiaries-, is the simplest strategy for realizing endogenous development. This research has analytical-descriptive Method and is based on study of theoretical and practical literature of mentioned concepts. In this paper, first, a brief definition of endogenous development and infill development and their relations will be presented as a preface. In continue, the theoretical backgrounds shaped and developed the concept of infill development will be discussed shortly. These backgrounds are sustainable development, new urbanism and smart growth. In this part it will be tried to describe the relationship between infill development and each of these movements. In the third and main part of the paper, while reviewing the general process of infill development, the key procedural concepts (partnership, capacity assessment and fazing) will be explained and then described by some short case studies. As a conclusion, this paper offers two basic principles which are dominant over the procedure in infill development and form the different stages of infill process. These two are: “improvement” and “contextualize”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infill development
  • Endogenous development
  • Smart growth
  • Process
  • Procedure
  • contextualize and improvement
ارجمند‌عباسی، پریسا (1387). امکان‌سنجی توسعة درون‌فضایی در ایران به کمک ابزار GIS (نمونة موردی: محلة ده‌ونک). طرح کارشناسی، دانشگاه تهران.
دانش‌پور، عبدالهادی؛ میرزایی‌پور، حمیدرضا (1388). ظرفیت‌سازی توسعة محله‌ای بر روی سطوح میان‌افزا (نمونة موردی: محلة شادآباد شهر تهران). نشریة طرح و نماد، دانشگاه علم و صنعت، دورة اول، شمارة یک، صص 40-25.
عزیزی، محمد‌مهدی (1394). تراکم در شهرسازی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.
الکساندر، کریستوفر (1373). تئوری جدید طراحی شهری. ترجمة محمد تقی‌زاده‌مطلق. مشهد: نشر توسعه، شرکت مسکن‌سازان خراسان. چاپ اول.
میرزایی‌پور، حمیدرضا (1385). ظرفیت‌سازی توسعة محله‌ای بر‌اساس رویکرد توسعة میان‌افزا. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
Bride Dale Clarion Team, (2003). Development Capacity Analysis, Gainesville and Hall County, Georgia
City of Portland, Oregan bureau of planning, (2003). Infill Design Project, Portland
Dover, Kohl and partners, (2003). Getting Smart GrowthII: 100more policies for implementation, Smart Growth Network, ICMA
Dutton, John (2000). New American Urbanism:Reforming The Suburban Metropolis, Skira Architectural Library
EPA (2014). SMART GROWTH AND ECONOMIC SUCCESS: INVESTING IN INFILL DEVELOPMENT, Office of Sustainable Communities Smart Growth Program
EPA (2015). ATTRACTING INFILL DEVELOPMENT IN DISTRESSED COMMUNITIES: 30 STRATEGIES, Office of Sustainable Communities Smart Growth Program
Glendening, P., Kietnitz, R. (2001). Models and Guidelines for Infill Development , Maryland Department of Planning
Grant, Jill (2006). Planning the Good Community: New urbanism in theory and practice, routledge
Greenbelt, Alliance (2008). Smart Infill, A practical guide to creating vibrant places throughout the Bay Area, Greenbelt Alliance
Healey, Patsy (1997). Collaborative Planning: Shaping places in fragmented society, MACMILLAN PRESS LTD
Hudnut, William (2001). Comment on J. Terence Farris’s ”Barriers to using urban infill development to achieve smart growth”, Housing Policy Debate, volume12, Fannie Mae Foundation
Johnson, Jennifer (2015). Delivering Infill Development: A London 2050 briefing paper, Future of London
Kaiser, E. and Godschalk, D. (1995). Twentieth Century Landuse Planning: A Stalwart Family tree, the AmericanPlanning Association
McConnell, V. and Wiley K., (2010). Infill Development: Perspectives and Evidence from Economics and Planning, Resources for future, Washington
Municipal Research and Services Center of Washington (1997). Infill Development Strategies for Shaping Livable Neighborhoods, Report No.38 
National Center for Smart Growth Research and Education, University of Maryland (2005). Estimating Residential Development Capacity, A Guidebook for Analysis and Implementation in Maryland, Maryland Department of Planning
Northeast_Midwest Institute and Congress for the New Urbanism (2001). Strategies for Successful Infill Development, U.S. Environmental Protection Agency
Rohdewohld, Rainer and Poppe, Manfred (2005). Capacity Building in the Regions, version 2.0, module A, SfDm Report 2005-2
Taylor and Francis Group (2005). Encyclopedia of the City, routledge
Walters, David and Brown, Linda, (2004). Design First: Design based planning for communities, Architectural Press
Willey, John and Sons (2006). Planning and Urban Design Standards, American Planning Association (APA).