ارزیابی رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل‌و‌نقل عمومی در شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه بهره‌گیری از ویژگی‌های شهر هوشمند به روشی مهم درجهتِ کاهش مشکلات حمل‌و‌نقل عمومی شهرها تبدیل شده است. مسئلة اصلی در این پژوهش، ارزیابی رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل‌و‌نقل عمومی در شهر ساری است. نوع پژوهش، کاربردی و مبتنی‌بر رویکردهای توصیفی- تحلیلیمی‌باشد. جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و روش میدانی مانند پرسش‌نامه و مصاحبه استفاده شده است. جامعة آماری موردِ‌نظر شامل مناطق سه‌گانة شهر ساری است و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 384 نفر به‌دست آمده است. برای تجزیه‌و‌تحلیل، آزمون‌‌های آماری مختلفی به‌کار برده شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون کروسکال والیس در شهر ساری، منطقة 2 بالاترین میانگین رتبه یعنی معادلِ 93/303 و منطقة 3 با 21/86 پایین‌ترین میانگین رتبه را بین مناطق سه‌گانة شهر ساری از‌لحاظِ برخورداری از شاخص‌های شهر هوشمند دارد. همچنین سطح معنی‌داری نشانمی‌دهد که بین مناطق سه‌گانة شهر ساری از‌لحاظِ شاخص هوشمندی تفاوت وجود دارد. نتایج آزمون T تک‌نمونه‌ای نشانمی‌دهد که وضعیت هوشمندی در شهر ساری از‌نظرِ پاسخ‌دهندگان در وضعیت مطلوبی است. نتایج آزمون فریدمن نشانمی‌دهد که پویایی هوشمند با 21/4 رتبة اول، حکومت هوشمند با 04/2 رتبة آخر را دارد. خروجی حاصل از ضریب همبستگی مجذور اتا نشانمی‌دهد که میان جنس، سطح تحصیلات، سن و اشتغال افراد و شاخص هوشمندی رابطة معناداری وجود دارد؛ ولی میان وضعیت تأهل افراد و شاخص هوشمندی رابطة معناداری وجود ندارد. در‌نهایت نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشانمی‌دهد که نسبت برتری در متغیّر تحصیلات بالاتر از 1 است و از میان همة متغیّر‌های مستقل تحصیلات با 37/1 بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی شهروندان از حمل‌و‌نقل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing The Relationship Between Smart City and Reducing Public Transportation Problems in Sari

نویسندگان [English]

  • Dr.Sedighe Lotfi 1
  • Dr.Amer Nikpoor 2
  • Sahar Mahdavi 3
چکیده [English]

Today, exploiting smart city featurs became an important way in order to reduce urban public transport problems. The main purpose of the present research is to investigate the relationship between smart city and the reduction of public transport problems in the city of Sari. The methodology of the research is based on descriptive- analytical approaches which the data and information were collected from laboratory and field method such as questionare and interview. The research statistical society were distributed the three urban zones of the city. The sample size was 384 people by Cochran method. For statistical analysis, different statistical tests were used. According to the results of Kruskal Wallis test in Sari, District 2 has the highest average rating of 303.93 and 3rd area with 86.21 has the lowest rank average among the three regions of the city of Sari in terms of having smart city indicators. Also, there is a significant difference between the three areas of the city of Sari from the point of view of the intelligence index.The results of  one sample T-test indicate that the intelligence status in Sari is favorable in view of respondents. Friedman test revealed that the indicator of mobility ranked in first place with 4.21 and the indicator of governance in last place with 2.04.The output from the correlation coefficient of ETA shows that there is a significant relationship between sex, level of education, age and occupation and intelligence index, but there is no significant relationship between marital status and intelligence index. Finally, the results of the logistic regression test show that the ratio of excellence in the educational variable is higher than 1 and among all independent variables , education with 1.37 has the most effect on citizens' satisfaction with transportation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart City
  • Transportation
  • Eta Coefficient
  • Logistic Regression
  • Sari
پگی، ادوارد، ؛ توروس، آگیس. (1387). ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ- ﻧﻘﺶ دولت‌های ﻣﺤﻠﯽ در ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل در ﻣﺤﯿﻂ‌ﻫﺎی ﺷﻬﺮی. ﺗﺮجمة ﻣﻬﺪی دﻫﻘﺎن‌ﻣﻨﺸﺎدی. اﻧﺘﺸﺎرات شهیدی. تهران.
پورانیان میثم. (1392). «بررسی شهر جدید هشتگرد از دیدگاه رشد هوشمند». اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعة پایدار. انجمن محیط زیست کومش، صص 15-1.
پور‌عزت، علی‌اصغر؛ فیروزپور، آرمین. (1391). چشم‌انداز آینده‌های ایران در افق 1404، اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. صص 14-1.
حاجی پور، خلیل.  ( 1385 )، برنامه ریزی محله مبنا -رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره 26 ، تهران، دانشگاه تهران.
خلیلیان، سمانه. (1390). «بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای استان مازندران (مطالعة موردی: بابلسر)» اولین کنفرانس ملی توسعة پایدار در علوم جغرافیا، برنامه‌ریزی و معماری و شهرسازی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعة پایدار، صص 10-1.
درخشنده‌لزرجانی، سارا. (1393). بررسی تراکم شهری بر پایداری محیط زیست شهری در شمال ایران (مطالعة موردی: شهر ساری). پایان‌نامة کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران.
رهادی، رودابه. (1389). ارزیابی مشارکت ﻣﺮدم در ﭘﺮوژة ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻮی ﺳﯿﺰده آﺑﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎمة ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان، سال هشتم، شمارة 27، صص 157-137.
زیاری کرامت‌اله؛ حاتمی‌نژاد، حسین؛ ترکمن‌نیا، نعیمه. (1391). درآمدی بر نظریة رشد هوشمند شهری. ماهنامة شهرداری‌ها، سال دوازدهم، شمارة 104، صص 19-16.
شریف‌نژاد، مجتبی. (1393). ارزیابی و سنجش عوامل مؤثر بر اعتماد به شهر الکترونیک (نمونة موردی: شهر الکترونیک در یزد). برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، دانشگاه اصفهان، سال چهارم، شمارة 2، صص 188-175.
ضرابی، اصغر؛ صابری، حمید؛ محمدی، جمال؛ وارثی، حمیدرضا. (1390). تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعة موردی: شهر اصفهان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران،  شمارة 77، صص17-1.
قربانی، رسول؛ سمیه، نوشاد. (1387). راهبرد رشد هوشمند در توسعة شهری، اصول و راهکارها. مجلة جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شمارة 12، صص 180-16.
قیسوندی، حمید؛ قیسوندی؛ آرمان؛ قیسوندی، کیهان. (1390). «شهر هوشمند، تکوین انقلاب شهری نوین، شهر الکترونیک واقعیت شهرهای فردا». همایش ملی آرمان‌شهر ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی، صص 15-1.
کیانی اکبر. (1390). شهر هوشمند ضرورت هزارة سوم در تعاملات یکپارچة شهرداری الکترونیک (ارائة مدل مفهومی- اجرایی با تأکید بر شهرهای ایران). فصلنامة آمایش محیط، دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، شمارة 14، صص 46-35.
مشکینی، ابوالفضل؛ پرهیز، فریاد؛ مهدنژاد، حافظ؛ غلامی، علیرضا؛ تفکری، اکرم. (1390). تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقة 19 کلان‌شهر تهران. مجله هویت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات،  شمارة 20، صص 76-63.
نوروزی، اکرم؛ میرعیسی‌ئی، معصومه. (1395). حمل‌و‌نقل هوشمند در شهر الکترونیک، رویکردی نوین. سومین کنگرة علمی- پژوهشی افق‌های نوین در حوزة مهندسی و مدیریت شهری در ایران. تهران.
واحد‌وحدت‌کار، مهدی؛ جلالی، فرشاد. (1392). بررسی الزامات ساختاری و مدیریتی به‌کارگیری سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند و ارائة توصیه‌های سیاسی (مطالعة موردی: شهرداری تهران). یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌و‌نقل و ترافیک. تهران.
وحیدی، گلدیس. (1389) شهر فشرده، فرم شهری پایدار؟ نخستین همایش توسعه شهری پایدار، تهران. 
 
Adam, W. A. (2006). The Future of Sustainability Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century, Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29-31 January.
Alexander, D; Tomalty, R. (2002). Smart Growth and Sustainable Development: Challenges, Solutions, and Policy Directions, Local Environment, 7 (4): 397-409.
Amesterdam smart city. (2013). Amsterdam smart city. "http://Amsterdam smart city.com/about- asc" [Accessed 12.02.13].
Angelidou, M (2014), Smart city policies: A spatial approach, Cities, 41: pp s3-s11.
Degbelo, A; Granell, C; Trilles, S; Bhattacharya, D; Casteleyn, S; Kray, C. (2016). Opening up Smart Cities: Citizen-Centric Challengesand Opportunities from GIScience.
Markose, S; Alentorn, A; Koesrindartoto, D; Allen, P; Blythe, P & Grosso, S. (2007). A smart market for passenger road transport (SMPRT) congestion: An application of computational mechanism design. Journal of Economic Dynamics and Control, 31(6): 2001-2032.
O’Grady, M; O’Hare, G. (2012). How Smart Is Your City? Science 335: 3 (2012) 1581–1582.
Paticha, S. (2000). Smart Growth and New Urbanism: What’s the difference? http://bettercities.net/articles (Accessed 2/15/ 2017 ).
Reddick, G. CH; Frank, A, H. (2007). The perceived impacts of e-government on U.S. cities: A survey of Florida and Texas City managers. Government Information Quarterly, 24: 576-594.
Roo, Gert de; Porter, Geoff. (2007). Fuzzy planning: the role of the actors in a fuzzy governance environment. Routledge, Tylor & Francis Group.
SGA Smart Growth Amrica. (2017). Healthy cities are key to future prosperity. smartgrowthamerica. org (Accessed Feb 8/ 2017).
United Nation. (2016). United Nations Commission on Science and Technology for Development Inter-sessional Panel 2015-2016 11-13 January 2016 Budapest, Hungary.