تحلیل استراتژیک گردشگری رویداد در ایران (مورد شناسی: جشنوارۀ طلای سرخ شهرستان قائنات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم گردشگری- مؤسسۀ آموزش عالی حکیم جرجانی- گرگان- ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری- دانشگاه علم و فرهنگ- تهران- ایران

چکیده

گردشگری رویداد به‌عنوان یک‌گونۀ تازه از گردشگری، در الگوهای فضایی مختلفی به‌سرعت در جهان در‌حال رشد است. گردشگری رویداد تقریباً 400 میلیون دلار از تجارت سالانه در جهان را به خود اختصاص داده و برطبق گزارشات ارائه‌شده در دو دهۀ اخیر، گردشگری رویداد یکی از سریع‌ترین بخش‌های در‌حال رشد سفر و گردشگری بوده است. این در‌حالی است که ایران سرزمین سنت‌ها، آیین‌ها و آداب و رسوم و رویدادهای بزرگ است و هر‌یک از آن‌ها دنیایی از رازها و ناشناخته‌ها را در خود نهفته دارد. هر‌یک از این آیین‌ها و رویدادها در فضای سرزمین ایران قابلیت آن را دارد که در صورت «‌تولید محصول گردشگری» از آن‌ها، گردشگرانی را در مقیاس‌های داخلی و بین‌المللی جذب کرده و سرچشمۀ ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنان مقاصد گردشگری کشور باشد. در این بین، «جشنوارۀ طلای سرخ» در قائنات که مصادف با فصل برداشت زعفران در منطقۀ قائنات برگزار می‌گردید، از‌جمله رویداد‌هایی بود که می‌توانست بستری مناسب درجهت شکل‌گیری گردشگری رویداد در منطقۀ قائنات باشد. با این وجود، این جشنواره تنها سه دوره برگزار گردید و متوقف شد. در این راستا، این مقاله در چارچوب یک روش ارزیابی استراتژیک، به بررسی گردشگری رویداد مبتنی‌بر جشنوارۀ طلای سرخ قائنات پرداخته است و از تعداد 32 کارشناس و متخصص، به‌وسیلۀ پرسشنامۀ محقق‌ساخت بر مبنای مدل SWOT، نظرخواهی کرده و نتایج به‌دست آمده را در چارچوب مدل MS-SWOT مورد ارزیابی قرار داده است. نتیجه نشان‌دهندۀ انتخاب استراتژی محافظه‌کارانه یا تدافعی (WO) است؛ از‌این‌رو لازم است که از فرصتی که توسط گردشگری کشاورزی، گردشگری تاریخی- فرهنگی و گردشگری عشایری در منطقه ایجاد می‌شود، هم‌پیوند با گردشگری رویداد استفاده کرده و جشنوارۀ طلای سرخ توسط ساکنان محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شود. بازار هدف گردشگریِ رویداد جشنوارۀ طلای سرخ در وهلۀ اول در مقیاس ملی می‌باشد که نیازمند بازاریابی از‌طریق رسانه‌های دیداری داخل کشور است. برنامه‌ریزی تورهای مختلف گردشگری به مقصد قائنات در زمان جشنواره، اولویت اول بازار هدف، بازار تقاضای گردشگری داخلی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Tourism Event in Iran )Case Study: Red Gold Festival of Qaenat City (

نویسندگان [English]

  • dr.mehdi saghaei 1
  • farzaneh khooshebast 2
چکیده [English]

Event tourism As a new type of tourism is growing rapidly in various spatial patterns in the world. Event tourism has accounted for almost $ 400 million of annual trade in the world, and according to reports published in the last two decades Event tourism is one of the fastest growing travel and tourism sectors. This is while Iran is the land of traditions, rituals, customs, and great events, and each of them has a world of mysteries and unknowns. Each of these rituals and events in the territory of Iran is capable of attracting tourists on domestic and international scale in the event of the "production of tourism products", which results in the creation of employment and income for residents of the country's tourism destinations. In the meantime, the Red Gold festival in Qaenat, which coincided with the harvest season for saffron in the district of Qaenat, was one of the events that could be a good basis for the development of event tourism in the province. However, this festival was hold only Three courses and stopped. In this regard, this paper, in the framework of a strategic assessment methodology, examined the tourists' event based on the festival of the Red gold and  from 32 specialist and experts, based on a SWOT model, a survey was conducted by a researcher-made questionnaire. And evaluates the results in the framework of the MS-SWOT model. It promotes the choice of a conservative or defensive strategy (WO); hence, it is necessary to use the opportunity offered by agricultural tourism, historic-cultural tourism and nomadic tourism in the region to link tourism with the event. The Red Gold Festival is to be held by local residents and NGOs. At first the Event Tourism target market of The Red Gold festival is nationally, which requires marketing through domestic media. Planning various tourist tours to the destination of Gaenat at the  time of festival is the first priority of the target market and  the demand market for domestic tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red Gold Festival
  • Saffron
  • strategic planning
  • Event Tourism
  • Qaenat County
ـ استانداری خراسان جنوبی (1395) آمارنامه استان خراسان جنوبی، بیرجند
ـ برآبادی، سید احمد؛ رجبی، نجیب­الله؛ شعیبی، غلامحسین. (1389). تاریخ و فرهنگ زعفران در خراسان جنوبی، تهران: انتشارات شهر آشوب، چاپ اول
ـ پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی. (1393). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
ـ خوشه‌بست، فرزانه. (1391). برنامه‌ریزی استراتژیک گردشگری رویداد جشنواره طلای سرخ قائنات، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما : دکتر مهدی سقایی، رشته مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی مازیار نور
ـ سازمان جهانی گردشگری (1390) مدیریت مقصد گردشگری، ترجمه علی دلبری و هادی رجبی، انتشارات مهکامه
ـ سقایی، مهدی؛ طیب، صالح. (1386). امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری شهرستان قائنات، اولین همایش توسعه شهرستان قائنات، زیر‌مجموعۀ جشنواره طلای سرخ، فرمانداری شهرستان قائنات، آبان ماه
ـ سقایی، مهدی؛ جوانبخت قهفرخی، زهره. (1391). امکان‌سنجی گردشگری روستایی در استان خراسان شمالی (مطالعۀ موردی: منطقۀ اسفیدان)، مجله مطالعات گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، شمارۀ 1
ـ سقایی، مهدی؛ خوشه‌بست، فرزانه. (1391). گردشگری رویداد و بررسی اثرات ناشی از رویدادها، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران زمین، همدان
ـ سقایی، مهدی. (1388). واسازی متن فضایی گردشگری در روستاهای پیرامون کلان‌شهرها (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر مشهد)، پایان‌نامۀ مقطع دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.
ـ سقایی، مهدی؛ جوانبخت، زهره؛ عیدی، محدثه. (1395). ارزیابی شکل‌گیری گردشگری اجتماع‌محور در نواحی روستایی استان گلستان، فصلنامۀ جغرافیا، دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ 49، ، صفحات 113-95
ـ سقایی، مهدی و همکاران. (1391). متن فضایی زیارت امام رضا (ع)، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ ششم، شمارۀ 3 و 4، صص 107-87.
ـ مافی، عزت‌الله؛ مهدی سقایی. (1388). کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری (مطالعۀ موردی: کلا‌ن‌شهر مشهد)، مجله جغرافیا و توسعه، شمارۀ 14،
 
-    Bernroider, Edward (2002). Factors in swot Analysis Applied to micro, Small-to-Medium and Large software Enterprises: An Austrian Study, European Management J ournal; 14.
-    Dwyer, L., Mellor, R., Mistilis, N. and Mules, T. (2000), A framework for assessing ‘tangible’ and ‘intangible’ impacts of events and conventions, Event Management, Vol. 6. 89-175.
- Event Solution. (2002) Survey results, In J. Baragona (Ed.) Event Solutions (pp.12-58). Arizona: Event Publishing, LLC.
- Fullerton, S. and Mertz, G.R. (2008), “The four domains of sports marketing: a conceptual framework”, Sport Marketing Quarterly, Vol. 17 No. 2, pp. 90-108.
- Falassi, A. (Ed.). (1987). Time Out of Time: Essays on the Festival. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Getz, D. (2004a) Lecture on Event tourism in Event Management. The School Economics and Commercial Law,  (040526).
- Getz, D. (2004b) Event management and event tourism, E book, Second edition, university of Calgary, Canada.
- Getz, D. (2008) Event tourism: Definition, evalution, and research, Tourism management, 29, 403-428.
- Gold blat, J. J. (2002). Special Events Best practices in Modern Event Management. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Janeczko, B. Mules, T. and Ritchie, B (2002) Estimating the economic impact of festival and events: a research guide, ISBN 1 876685 35 2
- Kwon, Hyun Jin. (2002) the impact of cultural events on the cinema and tourism in a community, Busan: Busan’s alternative industry to the cinema and tourism industry after Pusan international film festival (PIFF), the Graduate college, university of Wisconsin- Stout.
- McDonell, I. & Allen, J. & O’Tool, W. (1999), Festival and Special event management. Australia
- Mohan, L.J. (2010), “Effect of destination image on attendance at sporting events”, Tourism and Hospitality Research, Vol. 10 No. 3, pp. 157-170.
- Nicholson, R., & Pearce, D. (2001) why do people attend events: A comparative analysis of visitor motivations at four South Island events. Journal of Travel Research, 39, 449–460.
- Rezvani-Moghaddam, P. Hudu, A.K.S. Parvez,Q And Koocheki, A. (2007) Indigenous Knowledge In Agriculture.  105-115
-World Tourism Organization (UNWTO) (2015), annual report, Madrid, Spain.
Yuksel, Ihsan & Metin, Dagdeviren (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm, Information Sciences 177.