دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 1-225 

مقاله پژوهشی

ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان‌شهر مشهد

صفحه 19-36

10.22111/gaij.2018.4088

سمیه دلبسته؛ دکتر رضا دوستان؛ دکتر نعمت‌الله کریمی


مدل‌سازی تفکیک قطعات زمین در فرایند توسعۀ شهری (مورد شناسی: شهر سمنان)

صفحه 225-252

10.22111/gaij.2018.4099

دکتر محمد طالعی؛ دکتر محمود محمدی؛ سید مجتبی قاضی میرسعید؛ سیمه ابوالحسنی