دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 0-1 
روند تحول کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر کاشان طی دورۀ زمانی 1395-1355

صفحه 19-36

10.22111/gaij.2018.4243

محمدعلی صادقی؛ دکتر عباس سعیدی؛ دکتر رحمت‌الله منشی‌زاده؛ دکتر فرهاد عزیزپور


سنجش پیاده‌‌‌‌روی ایمن در محدودۀ میدان ارگ شهر کرمان با تأکید بر پویایی فضای شهری

صفحه 179-200

10.22111/gaij.2018.4343

دکتر علی‌‌اصغر عبدالهی؛ دکتر حجت‌‌الله شرفی؛ مجتبی سلیمانی‌‌دامنه