بررسی ‌مؤلفه‌های فردی رضایت‌مندی سکونتی در پروژه‌‌‌های مسکن اقشار کم‌درآمد (مورد شناسی: مسکن مهر قُرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‌ریزی شهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر دانشگاه تربیت‌مدرس

3 استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی تهران و عضو گروه پژوهشی برنامه‌ریزی شهری

چکیده

مسکنبه‌منزلۀنیازانسان،مقوله‌ای پیچیدهمعرفی می‌شودوابعادمتنوعی دارد؛ ولیامروزه امکانات محدود دولت و افزایش سریع تقاضای مسکن، اجازۀ تأمین مسکن برای تمامی افراد جامعه را نمی‌دهد؛ازاین‌رو، چارچوب هدف‌‌های توسعۀ ملی ‌‌به‌ویژه هدف‌‌های اولویت‌دار اقتصادی و اجتماعی، سهم مسکن گروه‌‌های کم‌درآمد را مشخص می‌سازد. بزرگ‌ترین طرح دولتی برای تأمین مسکن، «مسکن مهر» است که باتوجه بر نقش تعیین‌کنندۀ قیمت زمین در قیمت مسکن و اقدام برای حذف این متغیّر، کنترل قیمت مسکن از این طریق و تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به مسکن مناسب را ملاک‌نظر قرار داده، ولی مجموعه‌ای از مسائل اصلی را نادیده گرفته است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تعیین متغیّرهای فردی بر رضایت‌مندی سکونتی، بر پروژه‌های مسکن مهر در محدودۀ منفصل قُرقی ‌‌است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات اسنادی و میدانی ازطریق تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه ‌‌است. همچنین به‌منظور تجزیه و تحلیل، از روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مسکن مهر قُرقی، علی‌رغم زمان و هزینۀ صرف‌شده، هنوز به مرحلۀ واگذاری در برخی فازهای اجرایی نرسیده و دارای مشکلات متعددی ‌‌است که این امر بر میزان رضایت مخاطبان بسیار تأثیرگذار بوده است. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از بررسی متغیّرهای رضایت‌مندی سکونتی نشان می‌دهد که متغیّر جنسیت تأثیر بیشتری بر رضایت‌مندی سکونتی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Individual Components of Residential Satisfaction in Low Income Housing Projects (Case Study: Ghorghi Mehr Housing)

نویسندگان [English]

  • dr.shiva ajiliyan momtaz 1
  • dr.mojtaba rafieyan 2
  • dr.aref agha safari 3
چکیده [English]

Housing as a human need is introduced as a complex category and it has diverse dimensions, but nowadays, the limited resources of the government and rapid increasing of demand for housing does not provide housing for all members of society. Hence, the framework of national development goals, especially the prioritized economic and social goals specifies the housing share of low-income groups.The largest government's plan to provide housing, “Mehr Housing” considers paying attention to the determining role of the land price in housing prices and the action to eliminate this variable, controlling the price of housing in this way, and facilitating access of vulnerable people to suitable housing, but it has ignored a set of key issues. The main objective of this paper is to analyze and determine their causes and impacts on residential satisfaction in Ghorghi housing projects.This research applies an analytical-descriptive method and data collection tools are documentary and field studies through completion of the questionnaire and interviews. Also, Regression analysis were used. The results show that  Ghorghi Mehr Housing has not reached transferring stage yet despite the time and money spent. It has many problems which had been very effective on the contacts satisfaction. The results of the survey show that residential satisfaction variables, changing gender explain a greater impact on residential satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Satisfaction
  • Regression analysis
  • Low income
  • Mehr Housing
  • Ghorghi
آیت‌اللهی، عطاالله. (1385). روزنامۀ سرمایه، تهران، شمارۀ 410.
پورجوهری، امیرحسین. (1389). مسکن مهر، همگامی با رشد شهر یا تحمیل گستره‌‌های برنامه‌ریزی‌نشده با آن. فصل‌نامۀ آبادی، انتشارات معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، شمارۀ 69، ص 14.
پورمحمدی، محمدرضا. (1385). برنامه‌ریزی مسکن، سمت، چاپ چهارم، تهران.
پورمحمدی، محمدرضا؛ صدرموسوی، میرستّار؛ عابدینی، اصغر. (1391). تحلیلی بر سیاست‌‌های تأمین مسکن دولت با تأکید بر برنامه‌‌های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی مطالعات شهری، دانشگاه کردستان، شمارۀ 3، ص 14.
پورمحمدی، محمدرضا؛ اسدی، احمد. (1392). ارزیابی پروژه‌‌های مسکن مهر شهر زنجان، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، سال 14، شمارۀ 33، تابستان 1393، صص 111-128.
حاتمی نژاد،حسین؛  میرسیدی،سیدمحمد؛ شهیدی،اکرم(1394) مسکن پایدار برای شهر پایدار،انتشارات پاپلی،چاپ اول،مشهد.
دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن. (1389). مسکن مهر، رویکردی نو در بخش مسکن. فصل‌نامۀ اقتصاد مسکن، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، شمارۀ 47 و 48، ص 15.
رشیدنهال، مجتبی؛ رضائی، حسین؛ کریمیان، مهدی. (1387). تعاونی‌‌های مسکن مهر (آنچه متقاضیان و اعضا باید بدانند). تهران: انتشارات پایگان، چاپ اول.
رفیعیان، مجتبی؛ مسعودی‌راد، ماندانا؛ رضایی، مریم. (1393). سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر، موردشناسی: مهر‌شهر زاهدان، مجلۀ جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شمارۀ 12، صص 135-150.
سرمد، زهره. (1384). آمار استنباطی (گزیده‌ای از تحلیل‌های آماری تک‌متغیّری)، تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم.
سعیدی‌رضوانی، نوید؛ کاظمی، داوود. (1390). بازشناسی چارچوب توسعۀ درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌‌های جاری توسعۀ مسکن (مسکن مهر)، نمونۀ موردی: شهر نطنز، پژوهش‌‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، شمارۀ 75، صص 113-132.
سیف‌الدین، فرانک. (1373). مسکن حداقل، مجموعه مقالات سمینار سال 1373، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
مهندسان مشاور فرنهاد، (1387) طرح مجموعه شهری مشهد،جلد یازدهم، راهبردها و سیاست ها.
 
Caldieron, J. (2011) Residental satisfaction in la perla informal neighbourhood, San Juan. Puerto Rico. Oida International Journal of Sustainable Development.
Carp. F. M., & Carp. A, (1982). Perceived environmental quality of neighbourhoods: Development of assessment scales and then relation to age and gender Journal of Environmental Psychology. 2. 295-312.
Gifford, R. (1999). "Perception and Recognition Environmental. Translated Dehbashy".Architectural and Cultural Journal.
Galster, G., & Hesser, G. (1981). "Residential satisfaction: Compositional and Contextual Correlates, J. Environment and Behavior", Vol.13.
Hourihan. K. (1984) Residential satisfaction. neighbourhood attributes. and personal characteristics: an exploratory analysis in Cork. Ireland. Environment and Planning.
Ibem. E.O, Opoko, A.P. and Aduwo. B.E. (2013), Challenges of Public Housing in a Democratic Nigeria: a Case Study of the Presidential Mandate Housing Scheme, Scottish Journal of Arts, Social Science and Science Studies.
Jaafar, M., Ramayah, T., & Zainal, Z. (2006). Work Satisfaction and Work Performance : How Project Managers in Malaysia Perceived It?
John, C., & Clark, F. (1984). Race and social class differences in the characteristics desired in residential neighbourhoods. Social Science Quarterly.
Kasarda, J.D., Janowitz, M. (1974) Community attachment in mass society. American Sociological Review.
Lee, B. A. & Guest, A. M. (1983). Determinants of neighbourhood satisfaction: A metropolitan-level analysis. The Sociological Quarterly.
Loo, C. (1986) Neighbourhood satisfaction and safety: a study of low-income ethnic area. Environment and Behavior.
MeCrae, R. R. (2005). Terracciano. A, & 79 Members of the Personality Profiles of Cultures Project. Personality profiles of cultures: Aggregate personality traits. Journal of Personality and Social Psychology.
Miller. F. D., S. Tseraberis, G. P. Malia. & D. Greg. (1980). Neighbourhood satisfaction among urban. dwellers. Journal of Social Issues 363.
Mohit, MA., M. Ibrahim and YR. Rashid, (2010). Assessment of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing in Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat Int., 34: 18-27. DOI 10.1016/j. habitatint.
Robin, M., Matheau-Police, A,. & Couty, C. (2007). Development of a scale of perceived environmental annoyances in urban settings Journal of Environmental Psychology.
Satsangi, M., Kearns, A. (1992) The use and interpretation of tenant satisfaction surveys in British social housing, environment and planning Government and Policy.
Sendich, Emina (2006), Planning and urban standards, Newjersy.
Tognoli, J. (1987). Residential Environments Handbook of Environmental Psychology. Vol. 1, New York, Plenum Pub. Corp.
Van Poll, R. (1997), "The Perceived Quality of the Urban Residential Environment A Multi-Attribute Evaluation". Gronigen University Press.
Varaday, D. P., & Carrozza, M. A. (2000). Toward a better way to measure customer satisfaction levels in public housing: a report from Cincinnati, Housing Studies 15 797-825.