شبیه‌‌سازی شرایط میکروکلیمایی و آسایش حرارتی در معابر اصلی کلان‌شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشتۀ آب وهواشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی

2 دانشیار آب وهواشناسی گروه جغرافیا، دانشگاه رازی

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشگاه ایلام

چکیده

آسایش حرارتی در فضای باز یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر جنبه‌‌های مختلف زندگی به‌شمار می‌‌رود. هدف از پژوهش حاضر کمک به درک بهتر عوامل تأثیرگذار بر آسایش حرارتی فضای باز مانند عرض پیاده‌‌روها، ابعاد تنگه‌‌های شهری و جهت‌‌گیری آن‌‌هاست. در این تحقیق شهر کرمانشاه به‌عنوان منطقۀ مورد مطالعه انتخاب شده و چهار معبر اصلی آن به نام‌‌های مدرس، کسری، نوبهار و طاق‌بستان مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌‌‌های هواشناسی موردنیاز برای دورۀ زمانی 59 ساله از 1951 تا 2010 از ادارۀ هواشناسی کرمانشاه دریافت شد. عناصر محیطی برای هر کدام از معابر به‌صورت میدانی برداشت شد. داده‌‌های موجود در نهایت وارد نرم‌‌افزار Envi-met شد. نتایج شبیه‌‌سازی‌‌‌‌های مدل نشان داد که مقادیر شاخص PMV تابستان و زمستان تنها در معبر شمالی- جنوبی نوبهار در محدودۀ آسایش حرارتی قرار دارد و معبر کسری با تغییر جهت از شرقی- غربی به شمالی- جنوبی صرفاً در زمستان به میزان 40/0 واحد PMV بهبودی نشان می‌‌دهد. افزایش عرض معابر به میزان 50%، موجب افزایش دما در تابستان و زمستان شد. همچنین افزایش ارتفاع ساختمان‌‌های اطراف معابر خیابان مدرس، کسری و طاق‌بستان موجب بهبود آسایش حرارتی تابستان و اثر معکوس در زمستان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Simulation of Microclimatic Conditions and Thermal Comfort in Main Streets of Kermanshah City

نویسندگان [English]

  • kolsoom mohammadi 1
  • dr.hassan mohammadi 2
  • tahereh kolivand 3
چکیده [English]

Outdoor thermal comfort is one of the most important issues affecting different activities of human life. The purpose of the present study is to help to better understand the factors influencing outdoor thermal comfort such as the width of sidewalks, dimensions of urban gorges and their orientation. In this study, four main passages of Kermanshah metropolis namely Modarres, Kasra, Nobahar and Taqghobostan were selected and studied. The meteorological data required for a 59-year period from 1951 to 2010 were obtained from Kermanshah Meteorological Department. Environmental elements were also taken for each passage in the field. The existing data was eventually imported into Envi-met software. Simulation results show that PMV index values for summer and winter are only in thermal comfort  at the north-south of Nobahar and Kasra passage  with direction shift from east-west to north-south in winter shows only 0/40 PMV index of improvement. Increasing the width of the passages by 50% increased the temperature in summer and winter. Increasing the height of buildings around the streets of Modarres, Kasra and Taghobostan also improved the summer thermal comfort and the reverse effect in winter.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental simulation
  • Thermal comfort
  • Envi-met
  • Kermanshah metropolis
ﭘﺎﮐﺰاد، جهانشاه. (۱۳۸۵). راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی. تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻬﯿﺪی.
توسلی، محمود. (۱۳6۰). ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران. تهران: انتشارات دانشکدۀ هنرهای زیبا.
ذوالفقاری، حسن. (1394). آب وهواشناسی معماری و مدیریت انرژی ساختمان. تهران: انتشارات سمت.
شمسی‌‌‌پور، علی‌‌اکبر؛ امینی، ژوان. (۱۳۹۲). ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﻛﻨﺶ co ﺑﺎ ﻣﺪل ﺧﺮداﻗﻠﻴﻤﻲ Envi-met در مسیر آزادی-ﺗﻬﺮان پارس. ﻓﺼﻞﻧﺎمۀ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ، دانشگاه فردوسی، مشهد شمارۀ ۷، صص 103-85.
شمسی‌‌پور، علی‌‌اکبر؛ عزیزی، قاسم؛ مهدیان‌‌ماه‌فروزی، مجتبی. (۱۳۹۴). اثرات گسترش فضای سبز بر الگوی جزیرۀ گرمایی شهری بوستان ولایت تهران. پژوهش‌‌های جغرافیای برنامه‌‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، دورۀ ۳، شمارۀ ۱، صص ۹۹-۸۵.
شمسی‌‌‌پور، علی‌اکبر؛ سلمانیان، فرزاد؛ عزیزی، قاسم. (۱۳۹۲). ﻣﺪلﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی و دﻣﺎی ﺑﺎز ﺷﻬﺮی تفهیم ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﭘﺮوژة ﺳﻬﻴﻞ. فصلﻧﺎمۀ پژوهش‌‌های جغرافیایی برنامه‌‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، دورۀ ۱، شمارۀ ۱، صص ۹۶-79.
ﻣﻨﺸﯽزاده، رﺣﻤﺖاله؛ حسینی، سید ابراهیم؛ اجاق، عقیل؛ شعبانی، سیده حمیده. (۱۳۹۱). آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ و تأﺛﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﺧُﺮداﻗﻠﯿﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی: ﻧﻤﻮنۀ ﻣﻮردی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان. ﻓﺼﻞﻧﺎمۀ آﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، شمارۀ ۲۰، صص ۱۲۶-109.
 
Bruse, M. (2007) Particle filtering capacity of urban vegetation: A microscale numerical approach. Berliner Geographische Arbeiten, Vol. 109, PP. 61-70.
Bastian, P., Christoph, S. (2016) A comparison of model performance between ENVI-met and Austal2000 for particulate matter, Atmospheric Environment,Volume 145, PP. 392-404.
De Maerschalck, B., Janssen, S., Vankerkom, J., Mensink, C., van den Burg, A. and Fortuin, P.(2008) CFD simulations of the impact of a line vegetation element along a motorway on local air quality, Hrvatski Meteoroloski Casopis, No. 43, PP. 339-344.
Ferdinando, S., Iacopo, G., Robertode, L., Vollaro, A., Lieto, Vollaro . (2016) Urban microclimate and outdoor thermal comfort. A proper procedure to fit ENVI-met simulation outputs to experimental data, Sustainable Cities and Society, Volume 26, PP. 318-343.
Huttner, S., Bruse, M., Paul, D. (2009) Numerical modeling of the urban climate, a preview on Envi-met 4.0. The seventh International Conference on Urban Climate. 29 June – 3 July 2009, Yokohama, Japan.
Krüger, E.L., Minella, F.O., Rasia, F. (2011) Impact of urban geometry on outdoor thermal comfort and air quality from field measurements in Curitiba, Brazil. Journal of Building and Environment, No. 46, PP. 621-634.
Katia, P., Ata, C., Sen, D., Thomas, A. (2017) Modeling and simulating urban outdoor comfort: Coupling ENVI-Met and TRNSYS by grasshopper, Energy and Buildings, Volume 152, PP. 373-384.
Moreno, M., Lucia, C., Noguchi, E. (2008) Thermal comfort zone for outdoor areas in subtropical climate. Dublin: passive and low energy architecture, Dublin, 22 to 24 October.
Kuo-Tsang, H., Yi-Jhen, Li. (2017) Impact of street canyon typology on building’s peak cooling energy demand: A parametric analysis using orthogonal experiment, Energy and Buildings, Volume 154, PP 448-464.
Nikolopouloou, M., Lykoudis, S. (2006) Thermal comfort in outdoor urban space: analysis across diffrent European countris. Building and enviroment, Vol. 41, PP. 1455-1470.
Stella, T., Katerina, T., Theodoros, T. (2017) Urban space’s morphology and microclimatic analysis: A study for a typical urban district in the Mediterranean city of Thessaloniki, Greece, Energy and Buildings, Volume 156, , PP. 96-108.
Rizk, A.A., Henze, G.P. (2010) Improved airflow around multiple rows of buildings in hot arid climates, International Journal of Energy and Buildings, No. 42, PP. 1711-1718.
Toudert, F.A., Mayer, H. (2007) Effects of asymmetry, galleries, overhanging fac¸ades and vegetation on thermal comfort in urban street canyons. International Journal of Solar Energy, No. 81, PP. 742-754.
Tania, S., Koen, S., Andreas, M. (2017) Microclimatic modelling in assessing the impact of urban geometry on urban thermal environment, Sustainable Cities and Society, Volume 34, PP. 293-308.
Wania, A., Bruse, M., Blond, N., and Weber, C. (2012) Analysing the influence of different street egetation on traffic-induced particle dispersion using microscale simulations, Journal of Environmental Management, No. 94, PP. 91-101.