پایش سلامت شهروندان با رویکرد مکان‌یابی بهینۀ دکل‌های مخابراتی تلفن همراه (مورد شناسی: منطقۀ 1 شهرداری شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

چکیده

افزایش تقاضا برای خدمات ارتباطی تلفن همراه، فزونی تعداد دکل‌های مخابراتی را به‌ویژه در نقاط شهری در طی سالیان اخیر به‌دنبال داشته‌است. از مسائل مهمی که به موازات افزایش تعداد دکل‌های مخابراتی گریبان‌گیر جوامع بوده، نگرانی‌های مرتبط با خطرات احتمالی ناشی از تشعشعات دکل‌های مذکور بر سلامتی شهروندان است. در این بین مناطق مسکونی و مراکز حساس جمعیتی بخش‌هایی از شهر به‌شمار می‌روند که شهروندان مدت زمان طولانی‌تری را در معرض تشعشات دکل‌های مخابراتی تلفن همراه قرار می‌گیرند و به‌تبع آن نگرانی‌های مربوط به سلامت شهروندان ابعاد جدی‌تری را در مناطق مذکور به خود می‌گیرد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر پایش سلامت شهروندان با رویکرد مکان‌یابی بهینۀ دکل‌های مخابراتی تلفن همراه در منطقۀ 1 شهرداری شهر زنجان است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و به‌لحاظ کاربست نتایج، کاربردی است. گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد‌نیاز نیز از‌طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بازدیدهای میدانی انجام شده و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرارگرفته‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در‌حال‌حاضر، به‌دلیل وجود عدم‌قطعیت در پاسخ‌گویی به خطرزا‌بودن تأثیرات بلندمدت تشعشعات دکل‌های مخابراتی تلفن همراه بر سلامت شهروندان، راه‌حل موجود اجتناب از قرارگیری در معرض تشعشات دکل‌ها است. براساس پژوهش حاضر از مجموعۀ 29 دکل موجود در محدودۀ مورد مطالعه، 5 دکل به‌دلیل عدم‌رعایت فاصلۀ ‌استاندارد با مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی حساس بایستی جابه‌جا شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring the Health of Citizens with the Optimal Site Selection of Mobile Telecommunication Towers Approach (Case Study: District 1 of Zanjan Municipality)

نویسندگان [English]

  • Mohamad taghi Heydari 1
  • Shahram Mohamadi 2
  • Hosein Tahmasbi moghadam 3
چکیده [English]

The growing demand for mobile communications services has led to an increase in the number of telecommunication towers, especially in urban areas in recent years. One of the important issues that have plagued societies in parallel with the increase in the number of telecommunication towers is the concerns related to the possible dangers, posed by the radiations of the mentioned towers on the health of the citizens. In the meantime, residential areas and sensitive population centers are parts of the city where citizens are exposed to radiations from mobile phone towers for a longer period of time. As a result, citizens' health concerns are becoming more serious in these areas. The purpose of this study is to monitor the health of the citizens with the optimal site selection of mobile telecommunication towers approach in district 1 of Zanjan municipality. The research method is descriptive-analytical and it is applicable in terms of applied results. The required data and information were collected through library studies and field visits and gis were used to analyze the data. The results show that currently, due to the uncertainty in responding to the risk of  long-term effects of radiations of mobile telecommunication towers on the health of citizens, the current solution is to avoid exposure to towers radiations. Out of the 29 towers in the study area, 5 towers must be relocated due to non-compliance with standard distances with residential areas and sensitive population centers.--

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public health
  • Telecommunication towers
  • Site selection
  • Zanjan city
ادیبان، سعید؛ محمدی، زهرا؛ صفرخانی، سپیده. (1396). آمارنامۀ شهر زنجان 1395، شهرداری شهر زنجان. معاونت برنامه‌ریزی و توسعۀ انسانی.
انجمن شهرسازی آمریکا. (1391). ساختارها (استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکا) (جلد سوم)، مترجمان: مصطفی بهزادفر، فریبرز قربانی‌پور، ماه‌فرید منصوریان، رضا یوسفی، چاپ دوم، تهران: آذرخش.
بنی‌فاطمه، حسین؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ شهام‌فر، جعفر؛ عبدی، بهمن (1393). سلامت و عوامل اجتماعی تعیین‌کنندۀ آن: مطالعه‌ای بر روی نابرابری‌های سطوح سلامت بین شهروندان تبریز، نشریۀ جامعه‌شناسی کاربردی. دانشگاه اصفهان، سال 25، شمارۀ پیاپی 56، صص 73-89.
پرتو، شهرزاد؛ ایزدی، محمد‌سعید؛ کریمی مشاور، مهرداد؛ زابلی، روح‌اله. (1398). فضای باز عمومی حامی فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت شهروندان: یک مرور نظام‌مند، فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران، دورۀ 7، شمارۀ 2، صص 126-142.
توفیق، فیروز. (1372). ارزشیابی چندمعیاری در طرح ریزی کالبدی، نشریه آبادی. وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، شماره 11، صص 40-43.
حبوبه، مجتبی. (1396). مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی برای پوشش شبکۀ رادیویی (سواحل دریایی استان مازندران)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران.
منطقۀ یک شهرداری زنجان. (1398). معرفی منطقۀ 1 شهرداری زنجان، تاریخ دسترسی 20/06/1398.
 http://:zone1.zanjan.ir
شورای اسلامی شهر تهران. (1394). ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران، شناسۀ مصوبه: 2138، تاریخ دسترسی: 04/05/1398.
قدمی، مصطفی و معتمد، سمانه. (1392). بررسی کیفیت زندگی در شهرهای کوچک با تأکید بر بُعد سلامت فردی و اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر نور، استان مازندران)، نشریۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. دانشگاه اصفهان، سال 24، پیاپی 49، شمارۀ 1، صص 33-50.
مسعودی سبحان‌زاده، یوسف. (1390). مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی با استفاده از ترکیب الگوریتم ِنتیک و آتاماتای یادگیر، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور استان تهران.
مسعودی سبحان‌زاده، یوسف؛ لطفی، شهریار؛ فراهی، احمد. (1390). مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی با استفاده از خودکار یادگیر، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد.
https://www.civilica.com/Paper-ICEEE03-ICEEE03_149.html
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. (1391). دستورالعمل هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌های کشور برای نصب دکل آنتن، سازمان تنظیم مقررات­و­ارتباطات­رادیویی،­معاونت­بررسی­های فنی­و­صدور پروانه.
https://asnad.cra.ir/fa/Public/Documents?parentId=a282bc92-3d32-e711-80d8-005056875dcc
 
Adey, W R (2017), Biological Effects of Electromagnetic Fields, Wiley Online Library.
doi:10.1002/jcb.2400510405
Bertollini, Roberto; Lebowitz; Savitz, Davis A; Saracci, Rodolfo (2019), Environmental Epidemiology: Exposure and Disease, CRC Press.
BS, Miah Tayaba; Kamat, Deepak (2017),  Current Understanding of the Health Effects of Electromagnetic Fields, Pediatric Annals, volume 46, issue 4: 172-174.
   https://doi.org/10.3928/19382359-20170316-01
Carpenter. O. David (2013), Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields, REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH, volume 28. Issue4: 72-159.
   https://doi.org/10.1515/reveh-2013-0016
Davis, Devra; Sears, Margaret E; Miller, Anthony B; Bray, Riina (2017), Microwave/Radiofrequency Radition and Human Health: Clinical Management in the Digital Age, Oxford University Press.
Durusoy, Raika; Hassoy, Hur (2019), Electromagnetic Fields from Mobile Phones and Their Base Stations: Health effects, Encyclopedia of Environmental Health, 2nd Edition, Ege University Medical School, Izmir, Turkey
   DOI:10.1093/med/9780190490911.003.0010
Fernandez, Prasana R; Ng, Kwan-Hoong; Kaur, Surinderpal (2019), Risk Communication Strategies for Possible Health Risks From Radio-Frequency Electromagnetic Fields (RF-EMF) Emission by Telecommunication Structures, The Radiation Safety Journal, volum 116, issue 6: 835-839.
   Doi: 10.1097/HP.0000000000001037
Habash, Riadh W. Y (2018), Electromagnetic Fields and Radiation Human Bioeffects and Safety, CRC Press.
Health Effects, Elsevier.
  Jauettem. R. J (2016), Health Effects of Microwave Exposures: A Review of the Recent (1995-1998) Literature, Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, volume 33, issue 4: 263-274.
   https://doi.org/10.1080/08327823.1998.11688382
National research council (1997), Possible Health Effects of Exposure to Residential Electric and Magnetic Fields, national academies press.
Orlowski, Aleksander; Pawlak, Rafal; Kalinowski; Wojcik, Augustyn (2018), Assessment of human exposure to cellular networks electromagnetic fields, Conference: 2018 Baltic URSI Symposium (URSI).
   DOI: 10.23919/URSI.2018.8406750
Pasquino, Nicola (2017), Measurement and analysis of human exposure to electromagnetic fields in the GSM band, Measuremant Journal, volume 109: 373-383.
   https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.06.003
Poljak, Dragan; Cvetkovic, Marion (2019), Human Interaction with Electromagnetic Fields, Elsevier Science & Technology.
Poljak, Dragan; Drissi, Khalil E (2018), Computational Method in Electromagnetic Compatibility: Antenna Theory Approach versus Transmission line Models, Wiley Online Library.
Repacholi. H. Michael (1998), Low-Level exposure to radiofrequency electromagnetic fields: Health effects and research needs, Wiley Online Library: Bio Electro Magnetics, volume 19, issue 1: 1-19.
   https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-186X(1998)19:13.0.CO;2-5
Rothman. J. Kenneth (2000), Epidemiological evidence on health risks of cellular telephones, THE LANCET, volume 356, issue: 1837-1840.
   DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)03244-X
Singh, Kushpal; Nagatj, Anup; Yousef, Asif; Ganta, Shravani; Pareek, Sonia; Preeti, Vishnani (2016), Effect of electromagnetic radiations from mobile phone base stations on general health and salivary function, Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry, volume 5, issue 1:54-59.
   doi: 10.4103/2231-0762.175413
WHO (2002), ESTABLISHING A DIALOGUE ON RISKS FROM ELECTROMAGNETIC FIELDS, Department of protection of the human environment, Geneva, Switzerland.
   https://apps.who.int/iris/handle/10665/42543
WHO (2006), Research Agenda for Radio Frequency Fields, Department of protection of the human environment, Geneva, Switzerland.
   https://www.who.int/peh-emf/research/rf_research_agenda_2006.pdf?ua=1
World Health Organization. (2018). What is ionizing radiation?, Accessed 24 January 2018, Available at www.who.int/ionizing_ radiation/ about / what _is_ir /en/)..
Zamanian, A and Hardiman, CY (2005), Electromagnetic Radiation and Human Health: A Review of Sources and Effects, High frequency Design: 16-26.
https://www.highfrequencyelectronics.com/Jul05/HFE0705_Zamanian.pdf