دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 0-0 
تحلیل کمّی الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر اراک

صفحه 65-84

10.22111/gaij.2020.5453

فاطمه اسمعیل‌پور؛ محمدحسین سرائی؛ نجما اسمعیل‌پور