ارزیابی شاخص‌های اقتصادی محلات منطقۀ 15 کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 د انشجوی دکتری جامعه شناسی( توسعه و اقتصاد) گروه جامعه شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران مرکز

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی –دانشکده علوم انسانی ،گرمسار، سمنانُ

3 استاد تمام گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران

چکیده

درحال‌حاضر، توزیع فضایی متعادل خدمات و شاخص‌های اقتصادی، یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. رشد و گسترش‌ کالبدی کلان‌شهر تهران و توزیع‌ نامناسب و ناهماهنگ امکانات و خدمات شهری، یکی از عوامل شکل‌گیری نابرابری در میان مناطق شهر تهران است؛ بنابراین هدف این مقاله، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری محلات منطقۀ 15 از لحاظ برخورداری از شاخص‌های اقتصادی و تعیین رتبه‌بندی محلات است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، در حیطۀ پژوهش‌های کاربردی و از‌نظر گردآوری اطلاعات، در حیطۀ پژوهش‌های پیمایشی قرار گرفته‌است. جامعۀ آماری را ساکنان محلات تشکیل داده‌‌اند که از بین ساکنان محلات، 341 نفر به‌عنوان نمونه به روش غیراحتمالی هدفمند قضاوتی درجهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به‌منظور جمع‌‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه و مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل داده‌‌ها از روش تحلیل شبکۀ ANP و برای رتبه‌بندی محلات از روش تاپسیس استفاده شده‌است. یافته‌ها حاکی از آن است که در بین شاخص‌‌های اقتصادی، توان پرداخت هزینه‌های زندگی با وزن 154/0 رتبۀ اول، میزان پس‌انداز ماهیانه با وزن 153/0 رتبۀ دوم و استطاعت تأمین مسکن با وزن 131/0 رتبۀ سوم را کسب کرده‌است. براساس روش تاپسیس، ابوذر ناحیۀ 2 رتبۀ اول‌، افسریۀ جنوبی ناحیۀ 5 رتبۀ دوم و مشیریه ناحیۀ 4 رتبۀ سوم را کسب کرده‌است. براساس یافته‌‌ها، پیشنهاد می‌‌شود که شهرداری با حمایت و مشارکت نهادهای دولتی درجهت کاهش فاصلۀ طبقاتی، توزیع برابر منابع، فراهم‌کردن مسکن مناسب و شرایط پایدار اقتصادی برای همۀ افراد، اقدامات و سرمایه‌گذاری برای زیرساخت حمل‌ونقل عمومی، برنامه‌‌ریزی منسجم درجهت استفاده از منابع، فرصت برابر به‌منظور دستیابی همۀ افراد به مشاغل را دربرگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Economic Sustainability Indicators in District 15 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Batool Hosein poor 1
  • Hooshang Zahiri 2
  • Meysam Moosaei 3
چکیده [English]

Currently, the spatial distribution of services and economic indicators is one of and economic indicators and  one of the problems of urban management in  responding to citizens., the aim of this project is to evaluate and analyze the levels of neighborhoods in District 15 in terms of having economic indicators and determining the ranking of neighborhoods.. The present study is in the field of applied research in terms of purpose and in terms of data collection in the field of survey research. In the present study, a semi-structured questionnaire and interview were used to collect data. ANP network analysis method was used for data analysis and the Topsis method was used for ranking the neighborhoods. The findings indicate that among the economic indicators, the ability to pay living expenses with a weight of 0.154 ranks first, the amount of monthly savings with a weight of 0.153 ranks second and the ability to provide housing with a weight of 0.131 ranks third. It has gained economic stability among the indicators. The Topsis Method ranked the 15th District and found that Abuzar District 2 ranked first, South Afsaria District 5 ranked second, and District 4 Moshiria ranked third. Based on the findings, it is suggested that municipalities with equal support and participation of government institutions to reduce class distance, equal distribution of resources, provide adequate housing and sustainable economic conditions for all, measures and investment for public transport infrastructure, integrated planning for resource use, equal opportunity Involve everyone in getting jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Economic Sustainability
  • District Sustainability
  • Network Analysis Method
زبردست، اسفندیار. (1390). کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌‏ای در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای با استفاده از تحلیل شبکه، نشریۀ هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دورۀ دوم، شمارۀ 41، صص 90-79. https://jfaup.ut.ac.ir/article_22270.html
بریم‌نژاد، ولی؛ صدرالاشراقی، مهریار. (1384). مدل‌‌بندی پایداری در منابع آب با استفاده از تکنیک‌‌های تصمیم‌‌گیری چندمعیاره، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی علوم کشاورزی،سال یازدهم،شماره 4  ، صص 18-1. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54193
برزگر، صادق؛ بخشی، امیر؛ حیدری، محمدتقی. (۱۳۹۷). تبیین پایداری اجتماعی ـ اقتصادی در شهرهای کوچک با رویکرد توسعه پایدار (نمونه: شهرهای کوچک شمال ایران) فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره بیست و ششم، شماره پیاپی نودوهفت، صص 38-5. https://nashr.majles.ir/article_304.html
بزی ،خدارحم ؛ موسی زاده ،حسین؛ حسین نژاد،مجتبی(1396). سنجش پایداری اقتصادی و اجتماعی محله های شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (AHP) (مورد شناسی: محله های منطقه یک شهری گرگان)،نشریه جغرافیا و آمایش شهری –منطقه ای،دوره 7،شماره25،صص124-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=306405
محمدزاده،پرویز؛ متوسلی ،محمود؛ بهشتی، محمدباقر؛اکبری ؛ اکرم(1398). بررسی تأثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران ،مجله پژوهش های اقتصادی ایران،سال بیست و چهار، شماره 78،صص 91-61 . https://www.adinehbook.com/gp/product/9647589255      
توسلی، غلام عباس. (1374). نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات سمت. https://www.adinehbook.com/gp/product/9645301406
خاکپور، براتعلی و همکاران. (1388). نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ پایدار محله‌ای. مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌‌ای، دوره 7، شمارۀ 12.صص81-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137630
خورشیدی، رضا؛ حبیب پور، کرم ،کرمپور، روزا. (1397). تعامل بین سبک زندگی پایدار و توسعۀ پایدار خانواده‌های روستایی، فصلنامۀ علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی ،دوره 18، شماره 68،صص297-261. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358991
سرایی، محمدحسین؛ لطفی، صدیقه؛ ابراهیمی، سمیه. (۱۳۸۹). ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعة محلات شهر بابلسر، مجلۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال اول، شمارۀ 2، صص 60-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188935
سایت شهرداری منطقه 15. https://region15.tehran.ir
شفیعا، سعید. (1391). ﺑﺮرﺳﯽ رابطۀ سرمایۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و توسعۀ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ: ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی محلۀ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻤﯿﺮان نو.نشریه جامعه شناسی کاربردی ،مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان،دوره 23،شماره 2،صص 164-139. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187698
شیخ‌‌الاسلامی، علیرضا و همکاران (1388). ارزیابی پایدار شهر شیراز، فصلنامۀ جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس، دورۀ اول، شمارۀ 2، صص 53-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117966
صادقی، رسول، نسیبه زنجری (1396) 'الگوی فضایی نابرابری توسعه در مناطق ۲۲ گانه کلان‌شهر تهران '،نشریه رفاه اجتماعی ،دوره 17 ش. 66،صص184-149. https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=3026&sid=1&slc_lang=fa
ظهیری، هوشنگ؛ جمعه‌پور، محمود. (1394). ارزیابی نقش طرح ارتقای کیفی میدان بهارستان تهران در توسعۀ پایدار شهری، نشریه مدیریت  شهری، دوره 41: شماره 41،صص 227-213. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254645
عزیزی، محمدمهدی. (1385). محلۀ مسکونی پایدار (مطالعۀ موردی: نارمک)، نشریۀ هنرهای زیبا، شماره 27: صص 46-35. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=52078
عطوفی، غلامرضا؛ جاویدان، حمیدرضا. (1395). اهمیت و جایگاه امنیت اقتصادی در توسعۀ پایدار اقتصادی، ماهنامه پژوهش ملل، دورۀ اول، صص 25-10. https://www.magiran.com/paper/1548570
کمیتۀ برنامه‌ریزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسـعۀ روسـتایی. (1382). گـزارش محوری توسعۀ روستایی، تدوین برنامۀ چهارم، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه روستایی. https://www.sid.ir/FileServer/SF/264139101182.pdf
موسایی، میثم. (1388). رابطۀ توسعۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی، مجله راهبرد یاس،شماره 20.صص 117-97. http://ensani.ir/fa/article/105149
Boling,Vindson(2001). 'Towards the Good Life', of Happiness Studies, 2: 55. https://econpapers.repec.org/RePEc:spr:jhappi:v:2:y:2001:i:1:p:55-82
Doren, Artin,gotin (2015), How can we make globalization work for sustainable development, Afrique PALOP: Developpement et mondialisation seminaire- Universite Libre de Bruxelles 1-2 mars. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_144904.pdf
Dos,pramanic(2007) ' Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed countries',, Journal of Public Economic 75. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272799000444
Choguill, C, L. (2016). Developing sustainable neigh bourhoods, Habitat International, 32: 41-48 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397507000379
Holmberg, J. and Sandbrook, R. (1992) ‘Sustainable development: what is to be done?’, in Holmberg, J. (ed.) Policies for a Small Planet, Earthscan, London, pp. 19–38. https://www.researchgate.net/publication/334345459_Sustainable_Development_What_Is_to_Be_Done
Loal A. (2005). Corporatesocial Responsibility and social sustainability, A role for local government, Simon fraser university: 19 http://summit.sfu.ca/item/5418
Power, anne.(2004)Sustainable Communities and Sustainable Development. London: Sustainable Development Commission'. https://core.ac.uk/download/pdf/95987.pdf