واکاوی نقش کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار محلی، با تاکید بر پیوستگی روستایی- شهری (مورد شناسی: ناحیه دالاهو، استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد (بازنشسته) گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کارآفرینی روستایی از طریق فعال­شدن نوآوریها در زمینة بهره­گیری از منابع محدود، می­تواند با استفاده از منابع محدود سرمایه­ای، به گسترش فعالیتها و ایجاد اشتغال در سطح محلی بیانجامد. در این ارتباط، افراد دخیل در این فرایند نه تنها به کسب مهارت، بلکه به گسترش کسب­وکارهای درآمدزا و افزایش سطح درآمد و پس­انداز خویش و دیگران یاری رسانند. از این رو، فرض بر این است که کارآفرینی روستایی می­تواند تسهیلگر ارتباط موثر بین فعالیتهای مرتبط با تولید کشاورزی و بخشهای غیرزراعی، از جمله صنایع کوچک و خدمات، گشته و سرانجام، به بهبود شرایط زندگی و فعالیت در سطح روستاها بیانجامد.
این مقاله از طریق بررسی نقش­پذیری کارآفرینی روستایی در ناحیة دالاهو (استان کرمانشاه)، می­کوشد نشان دهد، گسترش این فعالیتهای مرتبط با آن می­تواند نه تنها به گسترش تعامل بیشتر و پیوستگی روستاها با کانونهای شهری، بلکه در ترغیب روند توسعه پایدار در سطح محلی اثرگذار باشد. جامعة آماری این پژوهش 139 سکونتگاه روستایی پراکنده در سطح ناحیه است که به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، برای گردآوری داده­ها و اطلاعات لازم، از روشهای کتابخانه­ای و میدانی، با بهره­گیری از شیوه­های پرسشگری و مصاحبه استفاده شده است. شاخصهای مورد استفاده برای سنجش کارآفرینی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار محلی، از جمله عبارت بوده­اند از دامنة افزایش اشتغال، افزایش سطح درآمد، امکان دسترسی به خدمات، تلاش برای حفاظت از محیط. تحلیل داده­های گردآوری شده با بهره­گیری از روشهای آمار توصیفی و استفاده از نرم­افزارهای Spss و Excel  و همچنین از آزمون T و آزمون همبستگی پیرسون به انجام رسیده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که ناحیه دالاهو، با وجود برخورداری از برخی توانهای محیطی و قابلیتهای اجتماعی- اقتصادی، به­سبب پراکنش افراطی سکونتگاههای روستایی و فاصله زیاد آنها از مرکز ناحیه­ای، همچنین عدم دسترسی آسان به بازارهای مبادله کالایی و سازوکارهای خاص حاکم بر این بازارها، فعالیت کارآفرینان روستایی نتوانسته آنچنان که باید و شاید، با رونق و گسترش همراه باشد و به درستی به پیوستگی روستایی- شهری و توسعه پایدار نسبی در سطح ناحیه بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Rural Entrepreneurship in Local Sustainable Development, with Emphasis on Rural-Urban Cohesion (Case Study: Dalahu Area, Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • Abbas Saeidi 1
  • Bijan Rahmani 2
  • Bahram Fathi 3
چکیده [English]

Rural entrepreneurship can by activating innovation in the use of limited resources, lead to expansion of activities and job creation at the local level by using limited capital resources. In this regard, the people involved in this process would not only contribute to the acquisition of skills, but also to expand their business and increase the income and savings of themselves and others.  Therefore, it is believed that rural entrepreneurship can facilitate effective interaction between activities related to agricultural production and non-agricultural sectors, including small industries and services, and ultimately improve living conditions and activities at the village level.This article by examining the role of rural entrepreneurship in Dalahu Area (Kermanshah Province), seeks to show that expanding these related activities can not only enhance the interaction and connection of rural settlements with urban centers, but also promote sustainable development at the local level. The statistical population of this study comprises 139 rural settlements in the area, which were examined by description- and analytic methods. To this end, library and field methods using survey and interview methods were used to collect the required data and information. Indicators measuring rural entrepreneurship and its role in sustainable local development were including the increase in employment, the increase in income levels, access to services and efforts to protect the environment. The collected data were analyzed using descriptive statistical methods and the Spss and Excel software as well as the t-test and the Pearson correlation test. The results of this study show that the Dalhousie region, despite having some environmental potential and socio-economic capabilities, due to the extreme distribution of rural settlements and their great distance from the regional center, as well as lack of easy access to commodity markets and Special mechanisms governing these markets, the activity of rural entrepreneurs has not been able to be as it should be and perhaps, with prosperity and expansion. Therefore, it can be claimed that out of 15 indicators studied, 13 indicators have a positive impact and 2 indicators have an impact In this regard, the most influences in the index of official credits granted by the Housing Bank (due to the high volume of damage in the earthquake of 1396 in the study area), government investment, access to health centers, and training center, relations It has been social and along with these factors, the most impact in this field has been related to the geographical typology index in the study area (Dalahu area).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Entrepreneurship
  • Local Sustainable Development
  • Rural-Urban Cohesion
  • Dalahu Area (Kermanshah Province)
بوذرجمهری، خدیجه، رومیانی، احمد، اسماعیلی، آسیه (1393)  بررسی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعۀ پایدار ، همایش ملی چشم انداز توسعۀ پایدار روستایی در برنامۀ ششم توسعۀ کشور، انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1046019.html
جغرافیای استان کرمانشاه ( 1397)، شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران، جاپ دهم، تهران. www.irtextbook.ir  و www.chap.sch.ir
 رضوانی، محمدرضا؛ محمد نجارزاده ( 1387) بررسی وتحلیل زمینه های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان بران جنوبی، شهرستان اصفهان)، توسعه کارآفرینی. سال اول. شماره دوم. زمستان. صفحات182-162. http://ensani.ir/fa/article/9350/
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ سجاسی قیداری، حمداالله  (1389) توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی ( تعاریف، دیدگاهها و تجربیات ) ، انتشارات سمت. چاپ اول،  تهران. https://www.gisoom.com/book/11012970/
سعیدی، عباس (1387) مفهوم پیوندهای روستایی -  شهری ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی، دوره دو، شماره4، صص 20-11. http://psp.journals.pnu.ac.ir/?_action=press
سعیدی، عباس، (1388) سطح بندی روستاهای کشور، انتشارات شهیدی ،چاپ دوم، تهران.https://www.gisoom.com/book/1626136
سعیدی، عباس (1389) محیط، فضا و توسعه بحثی در ضرورت توسعه یکپارچه روستایی- شهری ، فصلنامه  مسکن و محیط روستا ،دوره 29، شماره 131 ، پاییز، تهران.https://jhre.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=fa&sid=1
سعیدی ، عباس(1390) روابط و پیوندهای روستایی  شهری در ایران ، نشر مهر مینو ،جلد اول، تهران . https://www.gisoom.com/book/1760807/
فراهانی، حسین و حاجی حسینی، علی (1390)  نقش کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار روستایی، پژوهشس های روستایی، دوره 4، شماره4،صص 14. http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38585
علوی زاده، سیدامیرمحمد(1396) کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی : استان ایلام) ،فصلنامه علمی – ترویجی فرهنگ ایلام، دوره هیجدهم، شماره 56 و 57 ، صص155-162.http://www.farhangeilam.ir/article_61169.html
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان کرمانشاه،1399.https://www.amar.org.ir/
 
Cantillon, R. (1931), Essai sur la Nature du Commerce en General (edited and translated by H. Higgs), Macmillan, London.https://academic.oup.com/ej/article-abstract/42/165/61/5267448?redirectedFrom=fulltext.
Clark, B.R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organisational Pathways of Transformation., Pergamon, Oxford. https://searchworks.stanford.edu/view/3907338
Cole, A. (1959), Business Enterprise in its Social Setting, Harvard University Press, Cambridge, MA. .1-15. https://www.amazon.com/Business-Enterprise-Its-Social-Setting/dp/0674087518
Ferguson, Richard, and Christer Olofsson. 2011. “The Development of New Ventures in Farm Businesses.” In The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development, edited by Gry Agnete Alsos, Sara Carter, Elisabet Ljunggren, and Friederike Welter, 21–37. Cheltenham: Edward Elgar. https://ur.booksc.org/book/68639845/f71581
Flomar, Henk. Dutta, Subrata and Hanoud(2010), Determinations of Rural Industrial Enterpreneurship  of Farmers in West Bengal:L Auctural Equations Approach, International  Regional Science Review,33(4).pp367-396. https://econpapers.repec.org/article/saeinrsre/v_3a33_3ay_3a2010_3ai_3a4_3ap_3a367-396.htm
Heritot. Kirk (2002). A New Approach to Rural Entrepreneurship a Case Study of Two Rural Electric Cooperatives, Western Kentucky University, and Noel D. Campbell, North Georgia College & State University. https://www.researchgate.net/publication/228270232_A_New_Approach_to_Rural_Entrepreneurship_A_Case_Study_of_Two_Rural_Electric_Cooperatives.
Gaddefors, Johan, and Niclas Cronsell. 2009. “Returnees and Local Stakeholders Co-producing the Entrepreneurial Region.” European Planning Studies 17 (8): 1191–1203. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654310902981045
Henderson, J. 2002. Building the rural economy with high-growth entrepreneurs. Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City, 87(3): 45.  https://ideas.repec.org/a/fip/fedker/y2002iqiiip45-70nv.87no.3.html
Kibler, Ewald, Teemu Kautonen, and Matthias Fink. 2014. “Regional Social Legitimacy of Entrepreneurship: Implications for Entrepreneurial Intention and Start-up Behaviour.” Regional Studies 48 (6): 995–1015. doi:10.1080/00343404.2013.851373.  
Kirzner, I.M., (1999). Creativity and/or Alertness: A Reconsideration of the Schumpeterian Entrepreneur. The Review of Austrian Economics, V11 (1): p. 5-17. https://econpapers.repec.org/article/kaprevaec/v_3a11_3ay_3a1999_3ai_3a1_3ap_3a5-17.htm
Mill, J. (1848), Principles of Political Economy with Some of Their Application to Social Philosophy, John. W. Parker, London . https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Political_Economy
Priyanka .Patil (2016), Rural Development  through Enterpreneurship , international  Journal Engneering and Technology,pp235-240. https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100200832&tip=sid
Reardon, T., Berdegué, J., Barrett, C.B., and Stamoulis, K. 2007. Household Income iversification into Rural Non-Farm Activities. Johns Hopkins University Press, Baltimore.  https://ideas.repec.org/p/fpr/issbrf/58.html
Schumpeter ,J.(1934). The Theory of Economic Development . Cambridge : Harward University Press. https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674879904