بررسی رابطه توانمند سازی بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان حاشیه نشین محله همت آباد اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علیرضا اقتصاد (Alireza Eghtesad)، دانشجویدکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد دهاقان)، اصفهان، ایران.

2 ، عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( واحد دهاقان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاداسلامی واحد دهاقان

چکیده

در چندین دهه اخیر توسعه شهرنشینی با خود معضلاتی را به همراه داشته که حاشیه نشینی یکی از این مسائل اجتماعی بوده است. مسئله اصلی در بین حاشیه نشینان پایین بودن سطح کیفیت زندگی آنان است به همین دلیل نظریه پردازان حوزه شهری معتقدند با توانمندسازی ساکنین محلی در محلات حاشیه نشین شهری می‌توان کیفیت زندگی آنان را بالا برد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانمندسازی بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان محله همت آباد اصفهان است. که برای رسیدن به اهداف پژوهش از نظریه فیترمن استفاده شده است. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کمی از نوع راهبرد پیمایش (توصیفی- همبستگی) بوده است. جامعه آماری 15488نفر از شهروندان محله همت آباد بوده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای371 نفری از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده، که اعتبار آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ-کیفیت زندگی(90/0)، احساسس شایستگی(90/0)، احساس موثر بودن(72/0)، معنادار بودن(86/0)، حق تعیین سرنوشت(70/0)- بدست آمده است. همچنین برای تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزار‌ Spss24 استفاده و برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آماره‌های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان کیفیت زندگی ساکنین محله همت آباد از متوسط میانگین پایین‌تر بوده است. نتایج حاصله از فرضیات پژوهش بیان می‌کند که بین توانمند سازی و کیفیت زندگی(68/0) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد، همچنین بین تحصیلات، درآمد و کیفیت زندگی تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید. نتایج بدست آمده از مدل رگرسیونی پژوهش نشان داد که متغیر توانمند سازی با بتای β=64 توانسته است 38 درصد از واریانس متغیر کیفیت زندگی را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between empowerment and improving the quality of life of marginalized citizens in Hemmatabad neighborhood of Isfahan

نویسندگان [English]

 • alireza egtesad 1
 • reza esmaeli 2
 • Asghar Mohammadi 3
1 Alireza Eghtesad, PhD Student in Political Sociology, Islamic Azad University of Isfahan (Dehaghan Branch), Isfahan, Iran.
2 Faculty member of Management Department, Islamic Azad University of Isfahan (Dehaghan Branch), Isfahan, Iran
3 The Professor Sociology Group Of Azad University Of Dehaghan
چکیده [English]

Investigating the relationship between empowerment and improving the quality of life of marginalized citizens in Hemmatabad neighborhood of Isfahan
ABSTRACT
In recent decades, the development of urbanization has brought with it problems that marginalization has been one of these social issues. The main problem among marginalized people is their low quality of life, which is why urban theorists believe that empowering local residents in urban suburbs can improve their quality of life. The purpose of this study is to investigate the relationship between empowerment and improving the quality of life of citizens in Hemmatabad neighborhood of Isfahan. Fitterman's theory has been used to achieve the research objectives. The present study is based on a quantitative approach of a survey strategy (descriptive-correlation). The statistical population was 15,488 citizens of Hemmatabad neighborhood, of which 371 samples were examined using the Cochran's formula. The research instrument was a researcher-made questionnaire, the validity of which was formalized and its reliability through Cronbach's alpha - quality of life (0.90), sense of competence (0.90), sense of effectiveness (0.72), significance (86). / 0), the right to self-determination (0.70) - has been obtained. Also, Spss24 software was used to analyze the research data and descriptive and inferential statistics were used to analyze the findings. Findings showed that the quality of life of residents of Hemmatabad neighborhood was lower than the average. The results of the research hypotheses indicate that there is a positive and significant relationship between empowerment and quality of life (0.68), also a significant difference was observed between education, income and quality of life. The results obtained from the regression model of the study showed that the empowerment variable with beta β = 64 was able to explain 38% of the variance of the quality-of-life variable.
key words
Empowerment, quality of life, education, income, Hemmatabad

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empowerment
 • quality of life
 • Education
 • Income
 • Hemmatabad
 • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 14 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1400