دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تیر 1401، صفحه 1-230