مدلسازی معادلات ساختاری شاخص‌های شهر دوستدار سالمند کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

سالمندان انسان‌هایی هستند که از جنبه‌های آناتومیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی با کاهش توانایی‌های مختلفی روبرو می‌شوند، این امر می‌تواند باعث شود برخی از سالمندان قادر به تأمین نیازهای روزانه خود نباشند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان‌سنجی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند کرمانشاه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سالمندان شهر کرمانشاه تشکیل داد. از این جامعه نمونه‌ی به حجم 366 به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه شاخص‌های شهر دوستدار سالمند پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همسانی درونی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. داده‌ها با کمک نرم‌افزارهای SPSS 25 و 8.8 Lisrel مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است. شاخص برازش مدل تحلیلی عاملی تأییدی مدل 8 عاملی این پرسشنامه را تائید کرد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط بین شاخص‌های شهر دوستدار سالمند معنادار می‌باشد. همسانی درونی ابعاد این شاخص‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص‌های سالمندی در دامنه 71/0 تا 84/0 می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه فارسی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند پایایی و روایی مطلوبی در جمعیت ایرانی دارد و مقیاس خودسنجی مناسبی برای موقعیت‌های بالینی و پژوهشی در جمعیت سالمندان می‌باشد. یکی از تلاش‌ها برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان، این است که از طریق دولت، سیاستی را در زمینه اجرای برنامه مراقبت‌های بهداشتی اولیه برای سالمندان و بهینه‌سازی ارزش برای سیستم‌های بهداشتی صادر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling structural equations of the characteristics of the elderly friendly city of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Mansour Rahmati 1
  • chnour mohammadi 2
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban and Rural Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Ph.D. student Geography and Urban Planning, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Elderly people are human beings who face anatomical, physiological, social and economic disabilities with various abilities, this may cause some elderly people to be unable to meet their daily needs. The aim of this study was to design and psychometric the indicators of an elderly friendly city in Kermanshah. The method of the present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population of the present study consisted of all elderly people in Kermanshah. From this population, a sample of 366 was selected by simple random sampling method and they answered the questionnaire of indicators of elderly friendly city. Pearson correlation coefficient, internal consistency coefficient and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS 25 and 8.8 Lisrel software. The results of internal osmotic coefficient showed that this scale has good reliability. Confirmatory index of analytical factor model confirmed the 8-factor model of this questionnaire. The results of correlation coefficient showed that the relationship between the indicators of an elderly friendly city is significant. The internal homology of the dimensions of these indices was determined by Cronbach's alpha coefficient. Cronbach's alpha coefficient for aging indices is in the range of 0.71 to 0.84.The results of this study showed that the Persian version of the indicators of the elderly-friendly city has good reliability and validity in the Iranian population and is a suitable self-assessment scale for clinical and research situations in the elderly population. One of the efforts to improve the quality of life of the elderly is this. Issue a policy through the government to implement a primary health care program for the elderly and optimize value for health systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly Friendly City
  • Kermanshah
  • Factor Analysis
  • تاریخ دریافت: 20 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 29 خرداد 1401