ارائه سناریوهای مدیریت یکپارچه پسماند شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری / دانشکده ادبیات/ دانشگاه فردوسی/ مشهد/ ایران - دانشجو

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رشد جمعیت و شهرنشینی منجربه افزایش تولید پسماند شده است. نگرش تک بعدی به سیستم مدیریت پسماند منجر به اثرات تخریبی زیست‌محیطی و افزایش هزینه‌ها شده است. الگوی مدیریت یکپارچه پسماندهای جامد (ISWM ) از مناسب‌ترین الگوهای موثر در کاهش هزینههای اقتصادی مدیریت پسماند و اثرات زیستمحیطی پسماندها بشمار میرود. این مطالعه با رویکرد آینده‌پژوهی از طریق شناسایی شاخص‌های کلیدی موثر بر الگوی مدیریت یکپارچه پسماند در راستای تدوین سناریوهای پیش‌روی مدیریت پسماند شهر مشهد شکل گرفته است. جامعه آماری تحقیق، شامل 25 نفراز کارشناسان(سازمان مپ شهرداری مشهد ) و متخصصین (دانشگاهی) می‌باشد. پس از بررسی، 23 شاخص موثر شناسایی گردید، سپس با تحلیل نرم‎‌افزارمیک‌مک، 10 شاخص به عنوان پیشران‌های کلیدی مشخص‌گردید. با تدوین 30 فرض عدم قطعیت برای پیشران‌ها با استفاده از ماتریس اثرات متقابل و نرم‌افزار سناریوویزارد به شناسایی سناریوهای محتمل پیش‌روی مدیریت پسماند شهرمشهد بر اساس الگوی مدیریت یکپارچه پسماند پرداخته شد. بر اساس نتایج، 59048 سناریو محتمل وجود دارد که تنها 5 سناریو دارای سازگاری بالا و احتمال وقوع بیشتر هستند. سناریو اول و دوم با مجموع امتیاز167 و149 به عنوان سناریوهای محتمل مطلوب، شرایط امیدوارکننده‌ای را برای آینده مدیریت پسماند شهر مشهد ارائه میدهند. سناریوهای سوم،چهارم و پنجم به عنوان سناریوهای بحرانی (نامطلوب) گویای شرایط نامناسب برای آینده مدیریت پسماند شهر مشهد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting integrated waste management scenarios in Mashhad

نویسندگان [English]

 • reza davari 1
 • Mohammad Rahim Rahnama, 2
 • Mohammad Ajza Shokouhi, 2
1 Department of Urban Planning Geography / Faculty of Literature / Ferdowsi University / Mashhad / Iran - Student
2 Associate Professor,Department of Geography,Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
چکیده [English]

Abstract
The increase in Solid waste has been generated as a result of rapid population growth and increasing urbanization. A one-dimensional waste management system has had negative environmental consequences as well as increased costs. The Integrated Solid Waste Management (ISWM) model is one of the most effective ways to reduce waste's economic and environmental costs. This futures research sought to identify the key indicators influencing the Integrated Solid Waste Management (ISWM) model in order to develop waste management scenarios for Mashhad. The study's statistical population included 25 experts (Mashhad Waste Management Organization (MAP)) and specialists (academic). Then, using MicMac, 10 indicators were identified as key drivers out of 23 effective indicators. Possible scenarios for urban waste management based on Integrated Solid Waste Management (ISWM) for Mashhad were identified by formulating 30 uncertainty hypotheses for the drivers using a cross impact matrix and ScenarioWizard. According to the findings, there were 59048 possible scenarios, with only 5 having high compatibility and being more likely to occur. The first and second scenarios, which received a total score of 167 and 149 as probable favorable scenarios, respectively, provided promising conditions for the future of waste management in Mashhad. The third, fourth, and fifth scenarios were identified as critical (unfavorable) scenarios, indicating unfavorable conditions for the future of waste management in Mashhad. Finally, the first scenario was identified as the most desirable scenario, while the fourth scenario was identified as the most critical (unfavorable) scenario for the advancement of waste management in Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Municipal Waste
 • Integrated Solid Waste Management
 • scenario writing
 • Futurology
 • Mashhad Metropolis
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 خرداد 1401