دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، مهر 1401، صفحه 1-226 

مقاله پژوهشی

فراتحلیل کیفی مطالعات محله در ایران با تأکید بر پژوهش‌های جغرافیای شهری

صفحه 1-28

10.22111/gaij.2022.41518.2993

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ تاج الدین کرمی؛ موسی کمانرودی؛ حمیده اسفندیاری مهنی