تحلیل اثرات توسعۀ گردشگری بر زیست‌پذیری مناطق روستایی (نمونۀ موردی: روستاهای گردشگری شهرستان طارم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی، دانشگاه فروسی مشهد

چکیده

توسعۀ مناطق روستایی از گذشته تاکنون با چالش‌های ساختاری و مسائل کارکردی فراوانی مواجه بوده است و راهبردهای گوناگونی از سوی جامعۀ علمی ارائه شده است. یکی از این راهبردها که در کشورهای جهان نقش مؤثری در زیست‌‌پذیری مناطق روستایی به‌دنبال داشته است، رونق و توسعۀ گردشگری است. هدف از این پژوهش، تحلیل اثرات توسعۀ گردشگری بر زیست‌پذیری مناطق روستایی در شهرستان طارم است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع‌‌آوری اطلاعات از روش‌‌‌‌های کتابخانه‌‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعۀ آماری این تحقیق، 10 روستای گردشگری شهرستان طارم است که براساس گزارش سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان انتخاب شدند. برای انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 337 خانوار برآورد شده است و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش کمّی مبتنی بر آمار توصیفی (میانگین) و استنباطی (t تک‌نمونه‌‌‌‌ای، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر) و مدل تاپسیس (به‌منظور مقایسۀ روستاهای مورد مطالعه از نظر وضعیت زیست‌‌پذیری) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌‌دهد که از نظر شاخص‌‌‌‌های توسعۀ گردشگری و زیست‌‌پذیری، مناطق روستایی دارای وضعیت مطلوب بوده است. همچنین می‌‌‌‌توان بیان کرد که اثرات توسعۀ گردشگری بر زیست‌پذیری مناطق روستایی حدود 69 درصد مثبت تلقی شده است؛ به‌طوری‌که بیشترین تأثیر مربوط به بُعد کالبدی با ضریب تأثیر کل 321/0 و بُعد اقتصادی با ضریب تأثیر کل 229/0 است و کمترین اثرات مربوط به بُعد زیست‌‌‌‌محیطی با ضریب تأثیر کل 091/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Tourism Development on the Livability of Rural Areas Case Study: Tourism Villages of Tarom County

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghasemloo 1
  • Akbar Hossienzadeh 2
  • Ahmad Roumiani 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, University of Tabriz, Iran.
2 PhD in Geography and Rural Planning, University of Tabriz, Iran.
3 PhD in Geography and Rural Planning, Forousi University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Rural development areas has faced many structural and functional challenges from the past until now, and various strategies have been proposed by the scientific community. One of these strategies, which has played an effective role in the livability of rural areas in the world, is the prosperity and development of tourism. The purpose of this study is to analyze the effects of tourism development on the livability of rural areas in Tarom County. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature and library and field methods (questionnaire) have been used to collect information. The statistical population of this research is 10 tourist villages of Tarom County which were selected based on the report of the Cultural Heritage and Handicrafts Organization of the province. 337 households have been estimated to select the sample size using the Cochran's formula and to analyze the data using quantitative methods based on descriptive (mean) and inferential statistics (single sample t, multivariate regression and path analysis) and TOPSIS model (In order to compare the studied villages in terms of viability). Used. The results of this study show that in terms of tourism development indicators and the livability of rural areas, it has been in a favorable situation. It can also be said that the effects of tourism development on the livability of rural areas is about 69% positive. So that the most impact is related to the physical dimension with a total impact factor of 0.321 and the economic dimension with a total impact factor of 0.229 and the lowest effects are related to the environmental dimension with a total impact factor of 0.091.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism development
  • rural viability
  • tourist villages
  • Tarom
  • Zanjan
اکبری، محمدرضا؛ صرافی، مظفر؛ رضویان، محمدتقی؛ طالبیان، محمدحسین. (1399)، تأثیرات زیست‌‌پذیری خیابان بر پایداری گردشگری شهری مورد مطالعه خیابان ولیعصر، فصلنامۀ گردشگری و توسعه، انجمن علمی گردشگری ایران، دورۀ نهم، شمارۀ 3، صص 61-71. https://www.sid.ir/FileServer/JF/4014213990305.pdf
امیری، دنیا؛ جانباز قبادی، غلامرضا. (1395). سنجش و ارزیابی نقش گردشگری در زیست‌پذیری اجتماعی فرهنگی مطالعۀ موردی شهر نور، سومین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.  https://civilica.com/doc/491920
ایراندوست، کیومرث؛ عیسی‌‌لو، اصغر؛ شاهمرادی، بهزاد. (1392). شاخص‌های زیست‌‌پذیری در محیط‌های شهری (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهر قم)، اقتصاد و مدیریت شهری، انجمن علمی اقتصاد مدیریت شهری، دورۀ چهاردهم، شمارۀ 13، صص 101-118. http://ensani.ir/fa/article/download/354587
ایمانی، بهرام؛ یاری، ارسطو؛ اسدپور، زهره. (1398). بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی (مطالعۀ موردی: روستای کریک شهرستان دنا)، جغرافیا (برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای)، موسسه آموزش عالی قشم، دورۀ نهم، شمارۀ 3، صص 321-334.http://www.jgeoqeshm.ir/article_92772_eba56b430e2dbfd7b2d952fb3c73aa22.pdf
بوذرجمهری، خدیجه؛ اسماعیلی، آسیه؛ رومیانی، احمد. (1396). نقش دانش بومی روستاییان در زیست‌‌پذیری مناطق روستایی: نمونۀ مطالعه روستاهای دوین و توکور شهرستان شیروان، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌‌ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دورۀ هفتم، شمارۀ 24، صص 93-110. http://ensani.ir/fa/article/download/377556
بیگدلی، اعظم؛ عینالی، جمشید؛ رابط، علیرضا؛ عباسی، فریبا. (1397). ارزیابی اثرات گردشگری خانه‌‌های دوم بر کیفیت زندگی ساکنان دائمی مطالعۀ موردی: دهستان سعیدآباد، شهرستان ایجرود، مطالعات برنامه‌‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دورۀ سیزدهم، شمارۀ 1، صص 199-216. https://www.sid.ir/FileServer/JF/6005013974212.pdf
خراسانی، محمدامین؛ رضوانی، محمدرضا. (1392). سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌پذیری در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهری (بررسی موردی: شهرستان ورامین)، توسعۀ محلی(شهری-روستایی)، دانشگاه تهران، دورۀ پنجم، شمارۀ 1، صص 89-110. https://www.sid.ir/FileServer/JF/4012813920104.pdf
رضوانی، محمدرضا؛ بدری، سیدعلی؛ ترابی، ذبیح‌اله؛ ملکان، احمد؛ عسگری، علی. (1395). ارزیابی توسعۀ پایدار گردشگری در مناطق روستایی حاشیۀ کلان‌شهر تهران (مورد مطالعه: روستای آهار)، فصلنامۀ پژوهش‌های روستایی، دانشگاه تهران، سال هفتم، شمارۀ 2، صص 286-299. http://ensani.ir/fa/article/download/362253
رکن‌‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ لطفی مهروئیه، حبیب؛ پورطاهری، مهدی؛ طالبی‌فرد، رضا. (1397). نقش مقاوم‌سازی مسکن روستایی در زیست‌‌پذیری روستاها (مطالعۀ موردی: دهستان مهروئیه)، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌‌های انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دورۀ سیزدهم، شمارۀ 3، صص 543-556. http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_545182_9335e64bbf1acd27913ac35a7c7e74e7.pdf
زنگیشه، کامران؛ استعلاجی، علیرضا؛ فلاح‌تبار، نصرالله. (1397). تبیین زیست‌‌پذیری روستاهای منطقۀ کلان‌شهر تهران (مورد مطالعه: شهرستان ورامین)، فصلنامۀ انجمن جغرافیای ایران، انجمن جغرافیایی ایران، دورۀ شانزدهم، شمارۀ 58، صص 214-239. https://www.sid.ir/FileServer/JF/40813975801.pdf
سجاسی قیداری، حمدالله؛ صادقلو، طاهره؛ محمودی، حمیده. (1398). رتبه‌بندی روستاها براساس شاخص‌‌های زیست‌‌پذیری مطالعۀ موردی دهستان نظام‌آباد شهرستان آزادشهر، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، دورۀ 51، شمارۀ 1، صص 129-144. http://ensani.ir/fa/article/download/402851
صادقلو، طاهره؛ سجاسی قیداری، حمدالله. (1393). بررسی رابطۀ زیست‌‌پذیری سکونتگاه‌‌های روستایی بر تاب‌‌آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی نواحی روستایی دهستان مراوه تپه و پالیزان، فصلنامۀ مدیریت بحران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شمارۀ 6، صص 36-48. http://www.joem.ir/article_12750_8c62fd630c57a1c54b33829162068d75.pdf
ضیاءآبادی، مریم؛ زارع مهرجردی، محمدرضا؛ جلائی، عبدالمجید؛ مهرابی بشرآبادی، حسین. (1395). گردشگری پایدار با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری و مدل برنامه‌‌ریزی ریاضی، نظریه‌‌های کاربردی اقتصاد، دانشگاه تبریز، دورۀ سوم، شمارۀ 2، صص 77-100.
علیائی، محمدصادق. (1399). تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعۀ سکونتگاه‌های روستایی پایدار. مطالعات برنامه‌‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دورۀ پانزدهم، شمارۀ 4، صص 1358- 1345. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4997_f223b5390cde51afd0259443c1ce8d17.pdf
عنابستانی، علی‌اکبر؛ محمودی، حمیده. (1395). بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان (مطالعۀ موردی: حوزۀ نفوذ گردشگاهی شهر مشهد)، مجلۀ برنامه‌‌ریزی توسعۀ گردشگری، دانشگاه مازندران، دورۀ پنجم، شمارۀ 18، صص 97-118. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1376_f4d8aa5c61a56198f54a42e42cc6878c.pdf
عینالی، جمشید؛ فراهانی، حسین؛ چراغی، مهدی؛ عباسی، فریبا. (1397)، ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعۀ پایدار جوامع محلی مورد مطالعه روستاهای هدف گردشگری استان زنجان، گردشگری و توسعه، انجمن علمی گردشگری ایران، دورۀ هفتم، شمارۀ 2، صص 171-193. http://www.itsairanj.ir/article_69467_73bc6ce66cfc778778e379841ed8ca6d.pdf
عینالی، جمشید؛ قاسملو، حسن. (1397). ارزیابی نقش سرمایه‌‌های اجتماعی در توسعۀ پایدار روستایی با تأکید بر زیست‌‌پذیری مورد مطالعه دهستان چایپاره بالا-زنجان، جغرافیا و روابط انسانی، آئیژ عزمی، دورۀ اول، شمارۀ 2، صص 220-239. https://www.gahr.ir/article_70717_5ee5a318aa0a0290dfce14b69be36f47.pdf
قاسمی، مریم. (1398). نقش گردشگری بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مقاصد گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: شهرستان مشهد)، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌‌ای، دانشگاه فردوسی مشهد، دورۀ هفدههم، شمارۀ 1، صص 53-89. https://jgrd.um.ac.ir/article_33257_34d57c4afe1accbf36b43bce215afae6.pdf
قدیری معصوم، مجتبی؛ استعلاجی، علیرضا؛ پازوکی، معصومه. (1389). گردشگری پایدار (روستایی و عشایری)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
کریمی کندزی، ساجده. (1400). بررسی میزان تأثیرپذیری کیفیت زندگی روستاییان شهرستان نطنز از محصول گردشگری روستایی-کشاورزی، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دورۀ هشتم، شمارۀ 15، صص 89-99. https://jea.sanru.ac.ir/article-1-256-fa.pdf
محمدی، سعدی؛ هوشنگی، همین. (1397). تحلیلی بر نقش بازارچه‌های مرزی در زیست‌پذیری نواحی روستایی موردشناسی: دهستان‌های خاوومیرآباد و دزلی در غرب استان کردستان، جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شمارۀ 28، صص 69-90. http://ensani.ir/fa/article/download/389536
منظم اسماعیل‌پور، علی؛ شاهوردی، حدیث؛ رومیانی، احمد؛ چهرازی، الیاس. (1397). اولویت‌‌بندی مناطق روستایی براساس شاخص‌های زیست‌‌پذیری روستایی (مطالعۀ موردی: بخش زاغه، شهرستان خرم‌آباد) مطالعات برنامه‌‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دورۀ سیزدهم، شمارۀ 4، صص 971-988. https://www.sid.ir/FileServer/JF/6005013974510.pdf
 
 Alavizadeh, S. A. M, Kiumars, S., Ebrahimi, E. & Alipour, M. (2019). Analysis of livability of rural settlements (Case study: Villages of Kashmar County). Journal of Research & Rural Planning, 8(2), 97-114.http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.73136
Alonso, A. D., & Nyanjom, J. (2016). Tourism, quality of life, and residents of a rural town. Tourism Analysis, 21(6), 617-629. http://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/3834/5/TA%2021%236%20pp%20617.pdf
Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C., & Vogt, C. A. (2005). Residents’ perceptions of community tourism impacts. Annals of tourism research, 32(4), 1056-1076.https://www.researchgate.net/profile/Kathleen-Andereck/publication/222240098_Residents'_Perceptions_of_Community_Tourism_Impacts/links/5fa2e8e7299bf10f7322c5e8/Residents-Perceptions-of-Community-Tourism-Impacts.pdf
Appleyard, B., Ferrell, C. E., Carroll, M. A., & Taecker, M. (2014). Toward livability ethics: A framework to guide planning, design, and engineering decisions. Transportation Research Record, 2403(1), 62-71. https://doi.org/10.3141%2F2403-08
Balaban, O. (2012). The negative effects of construction boom on urban planning and environment in Turkey: Unraveling the role of the public sector. Habitat International, 36(1), 26-35. https://www.academia.edu/download/50657233/j.habitatint.2011.05.00320161201-9461-1pn5orl.pdf
Brunt, P., & Courtney, P. (1999). Host perceptions of sociocultural impacts. Annals of Tourism Research, 26, 493-515.https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00003-1
Carmichael, B. A. (2006). Linking quality tourism experiences, residents’ quality of life, and quality experiences for tourists. Quality tourism experiences, 115-135.http://shora.tabriz.ir/Uploads/83/cms/user/File/657/E_Book/Tourism/Quality%20Tourism%20Experiences.pdf#page=138
Diedrich, A., & García-Buades, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. Tourism Management, 30, 512-521.https://www.academia.edu/download/46535725/j.tourman.2008.10.00920160616-12024-60exxx.pdf
Dwyer. L., Edwards D., Mistilis N., Roman C., and Scott N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future". Tourism Management, Vol. 30, No. 2, pp. 63–74/https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/7714/1/2007000068.pdf
Faiz, A., Faiz, A., Wang, W., Bennett, C., (2012). Sustainable rural roads for livelihoods and livability. Procedia - Social and Behavioral Sciences 53: 1 - 8.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812043169/pdf?md5=bd8358e09dec6916b293c7ecac8a640c&pid=1-s2.0-S1877042812043169-main.pdf
Gough, M. Z. (2015). Reconciling livability and sustainability: Conceptual and practical implications for planning. Journal of Planning Education and Research, 35(2), 145-160.http://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/2015_VCU_Gough_Journal-of-Planning-Education-and-Research.pdf
Gursoy, D., Jurowski, C., & Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105. https://www.academia.edu/download/52936238/s0160-7383_2801_2900028-720170502-5855-zf8npb.pdf
 Haley, A. J., Snaith, T., & Miller, G. (2005). The social impacts of tourism: A case study of bath, UK. Annals of Tourism Research, 32(3), 647-668. https://openresearch.surrey.ac.uk/view/delivery/44SUR_INST/12138819190002346/13140460940002346
Huh, C., & Vogt, C. A. (2008). Changes in residents' attitudes toward tourism over time: A cohort analytical approach. Journal of Travel Research, 46(4), 446-455. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1026.9421&rep=rep1&type=pdf
Jome’epour, M., Motiee Langerudi, S. H., Hajihosseini, S. & Salami Beirami, A. (2018). A survey of the environmental effects on the livability of rural areas (Case study: Villages of Buin Zahra County). Journal of Research & Rural Planning, 7(1), 39-56. https://jrrp.um.ac.ir/article/view/53952/article_31117.html
Juanwen, Y., Quanxin, W., & Jinlong, L. (2012). Understanding indigenous knowledge in sustainable management of natural resources in China: Taking two villages from Guizhou Province as a case. Forest policy and economics, 22, 47-52. https://ir.nsfc.gov.cn/paperDownload/1000008127346.pdf
Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, M. J. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents? Tourism Management, 36, 527-540. https://www.academia.edu/download/34968346/Kim_Uysal_and_Sirgy_TM_36_2013.pdf
Li, Y., Liu, Y., Long, H., Cui, W., (2014). Community-based rural residential land consolidation and allocation can help to revitalize hollowed villages in traditional agricultural areas of China: evidence from Dancheng County, Henan Province. Land Use Policy 39, 188–198. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.02.016
Litman, T. (2011). Sustainability and livability: summary of definitions, goals, objectives, and performance indicators. Victoria Transport Policy Institute, Victoria, British Columbia, Canada.https://www.vtpi.org/sus_liv.pdf
Liu, J., Nijkamp, P., Huang, X., & Lin, D. (2017). Urban livability and tourism development in China: Analysis of sustainable development by means of spatial panel data. Habitat international, 68, 99-107.https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.02.005
Lowe, M., Whitzman, C., Badland, H., Davern, M., Hes, D., Aye, L., ... & Giles-Corti, W. (2013). Liveable, healthy, sustainable: What are the key indicators for Melbourne neighbourhoods?. Department of Health and Human Services. https://socialequity.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/1979574/Liveability-Indicators-report.pdf
Marp,(2012), What Is A "Livable" Community and Why Is It Important?, Meeting Older Adults’ Mobility Needs ‘Transit's Role in Livable Rural Communities.
Mathew, P. V., & Sreejesh, S. (2017). Impact of responsible tourism on destination sustainability and quality of life of community in tourism destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 83-89.http://orangerhino.ir/wp-content/uploads/2018/02/Responsible-Tourism.pdf
May, A. (1996). Information Technology in Urban Planning. Routledge, London.
Mwesiumo, D., Halfdanarson, J., & Shlopak, M. (2022). Navigating the early stages of a large sustainability-oriented rural tourism development project: Lessons from Træna, Norway. Tourism Management, 89, 104456. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517721001758
National Association of Regional Councils. (2010). Rural benefits of The Livable Communities Act. Available at: www.narc.com.
Ollenburg, C. (2006). Farm tourism in Australia: a family Business and rural studies perspective. Doctor of Philosophy Christian-Albrechts University of Keil (Germany) and Griffith University (Australia). https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/366281/02Whole.pdf?sequence=1
Peric, M., & Djurkin, J. (2014). Systems thinking and alternative business model for responsible tourist destination. Kybernetes, 43(3/4), 480–496. https://doi.org/10.1108/K-07-2013-0132
Pivcevic, S. (2005) Constraints and opportunities of agro-tourism development in the Republic of Croatia with the special stress on Sinj region. Presentation held at the Sixth International Conference on “Enterprise in Transition” in Bol, Croatia, May 2005. https://www.academia.edu/download/30023450/275455.full_paper_eitconf_smiljana_pivcevic.pdf
Qu, Y.B., Jiang, G.H., Zhao, Q.L., Ma, W.Q., Zhang, R.J., Yang, Y.T., (2017). Geographic identification, spatial differentiation, and formation mechanism of multifunction of rural settlements: a case study of 804 typical villages in Shandong Province, China. J. Cleaner Prod. 166 (11), 1202–1215.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.120
Rosentraub. M. S., and Joo M. (2009). Tourism and economic development: Which investments produce gains for regions? Tourism Management, Vol. 30, No. 2, pp. 759–770. https://www.academia.edu/download/50208251/j.tourman.2008.11.01420161109-12594-zt2rwh.pdf
Rousseau, G. (2010). FHWA livability overview. Office of human environment, FHWA, Washington DC.
Royo-Vela, M. (2009). Rural-cultural excursion conceptualization: A local tourism marketing management model based on tourist destination image measurement. Tourism management, 30(3),419-428. https://www.academia.edu/download/69610012/j.tourman.2008.07.01320210914-31937-d70e87.pdf
Shamsuddin, S., Abu Hassan, N.R. and Bilyamin, S. F. (2012), Walkable Environment in Increasing the Livability of a City, Procedia - Social and Behavioral Sciences 50, 167-178.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812031631/pdf?md5=da53caef4905c21a42bac63ae8cf9994&pid=1-s2.0-S1877042812031631-main.pdf
Sheng, L., & Tsui, Y. (2009). A General Equilibrium Approach to Tourism and Welfare: the Case of Macao. Habitat International, 33(4), 419-424. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.01.002
Sutcliffe, L. F. R., Maier, A. M., Moultrie, J., & Clarkson, P. J. (2009). Development of a framework for assessing sustainability in new product development. In DS 58-7: Proceedings of ICED 09, the 17th International Conference on Engineering Design, Vol. 7, Design for X/Design to X, Palo Alto, CA, USA, 24.-27.08. 2009 (pp. 289-300). https://www.designsociety.org/download-publication/28789/Development+of+a+framework+for+assessing+sustainability+in+new+product+development
Vanzerr, M,(2011), Recommendations Memo , Livability and Quality of Life Indicators, recommendations memo , livability and quality of life indicators, at:https://www.researchgate.net/publication/236144445_Recommendations_Memo_2_Livability_and_Quality_of_Life_Indicators.
Votsi, N.E.P., Mazaris, a.D., Kallimanis, A.S., & Pantis. J.D. (2014). Natural quiet: an additional feature reflecting green tourism development in conservation areas of Greece. Tourism Management Perspectives, 11, 10-17. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2014.02.001
VTPI. (2010). Community livability: helping to create attractive, safe, cohesive communities.TDM encyclopedia. Victoria Transport Policy Institute, Victoria, Canada.
Wang, S.X., Benjamin, F.Y., (2019). Labor mobility barriers and rural-urban migration in transitional China. China Econ. Rev. 53, 211–224. 10.1016/j.chieco.2018.09.006
Wang, Y., Zhu, Y., & Yu, M. (2019). Evaluation and determinants of satisfaction with rural livability in China’s less-developed eastern areas: A case study of Xianju County in Zhejiang Province. Ecological indicators, 104, 711-722. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.05.054
Woolcock, G. (2009). Measuring up?: assessing the liveability of Australian cities. 4th State of Australian Cities National Conference, 24-27 November 2009, Perth, Australia. https://www.researchgate.net/profile/Geoffrey-Woolcock/publication/44001092_Measuring_Up_Assessing_the_Liveability_of_Australian_Cities/links/0deec5164ec5fded60000000/Measuring-Up-Assessing-the-Liveability-of-Australian-Cities.pdf
Wu, B., Liu, L., Carter, C.J., (2019). Bridging social capital as a resource for rural revitalisation in China? A survey of community connection of university students with home villages. J. Rural. Stud.https://nottingham-repository.worktribe.com/index.php/preview/2165815/bridging%20social%20capital.pdf
Xu, D., Deng, X., Guo, S., Liu, S., 2019. Labor migration and farmland abandonment in rural China: empirical results and policy implications. J. Environ. Manag. 232, 738–750.https://www.academia.edu/download/61012637/Labor_migration_and_farmland_abandonment_in_rural_China__Empirical_results_and_policy_implications20191024-33917-kg86w6.pdf
Yu, C. P., Cole, S. T., & Chancellor, C. (2018). Resident support for tourism development in rural midwestern (USA) communities: Perceived tourism impacts and community quality of life perspective. Sustainability, 10(3), 802. https://www.mdpi.com/2071-1050/10/3/802/pdf
Yurui, L., Luyin, Q., Qianyi, W., & Karácsonyi, D. (2020). Towards the evaluation of rural livability in China: Theoretical framework and empirical case study. Habitat International, 105, 102241. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102241
Zhangmao.(2009), The study on the evaluation index system for rural living standards. Science development. (7),56-63.
Zoto, S., Qirici, E. and Polena, E. (2013), Agrotourism - A Sustainable Development for Rural Area of Korca, European Academic Research, VOL. I, ISSUE 2/ MAY 2013, 209-223.https://www.euacademic.org/UploadArticle/15.pdf