نگرشی تحلیلی به‌منظور شناسایی متغیرهای استراتژیک مؤثر بر تولید فقر در استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه سمنان، دانشکده هنر

2 کارشناسی شهرسازی، دانشگاه سمنان، دانشکده هنر

چکیده

عدم‌تعادل در پراکنش فضایی توسعه‌ها، موجب می‌شود که به‌تدریج مناطقی شکل گیرند که در آن‌ها تناقضی آشکار در توسعۀ مناطق مرکزی و حاشیه‌ای وجود داشته باشد. این‌گونه تناقض‌ها درنهایت منجر به تغییر در کیفیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی به‌خصوص شاخص‌های مربوط به فقر و معیشت، می‌شود؛ به‌نحوی‌که تفاوت آشکاری بین این متغیر‌ها در میان سکونتگاه‌های روستایی و شهری استان‌ها مشاهده می‌شود که نهایتاً این امر موجب تخلیۀ بخش اعظمی از سکونتگاه‌های روستایی شده است. در پژوهش حاضر با تحلیل تفسیری-ساختاری از سیستم کارکردی استان سمنان، سعی بر آن شده است تا با استفاده از نظرات کارشناسان در قالب مصاحبه و پرسشنامه، از طریق بررسی روابط بین ۸۰ متغیر‌ و نیز به‌کارگیری نرم‌افزار میک‌مک، روند‌های تولید و بازتولید فقر و همچنین متغیر‌های استراتژیک درجهت تکامل این سیستم شناسایی شوند. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد که متغیر کمبود منابع آب از مهم‌ترین عوامل مهاجرت جمعیت فعال روستا‌ها به شهر‌ها و درنتیجه تخلیۀ آن‌ها بوده است. از سوی دیگر متغیر‌های ارزش‌افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی، جریان سرمایه، تمرکز اشتغال در شهرها، مهاجرت، تمرکز جمعیت فعال در شهرها، وجود شهرک‌های صنعتی و نیز تفرق فضایی و سیاسی قدرت در شهرها، با ایجاد دور تسلسل، موجبات بازتولید فقر در روستاها را فراهم کرده‌اند؛ براین‌اساس، با سرمایه‌گذاری در متغیر‌های انتقال منابع آب و سدسازی، بهبود کیفیت شبکۀ معابر بین شهر و روستا و نیز با بهبود بخش کشاورزی و تولید در روستا‌ها می‌توان از کاهش درآمد و بیکاری در آن‌ها و در پی آن بروز فقر جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Approach in order to Identify Strategic Variables Affecting Poverty Production in Semnan Province

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtaba Ghazi Mirsaeed 1
  • Eisa Dadrasy Sisy 2
  • Fatemeh Zareii 2
1 Assistant Professor of the Department of Urban Planning, Semnan University, Faculty of Arts.
2 Bachelor of Urban Planning, Semnan University, Faculty of Arts.
چکیده [English]

The imbalance in the spatial distribution of developments causes the formation of areas in which there is a clear contradiction in the development of central and peripheral areas. Such contradictions ultimately lead to changes in the quality of social and economic indicators, especially those related to poverty and livelihoods; There is a clear difference between these variables between rural and urban settlements in the provinces, which ultimately has led to the evacuation of most rural settlements. In the present study, with interpretive-structural analysis of the functional system of Semnan province, it has been tried to use the opinions of experts in the form of interviews and questionnaires, by examining the relationships between 80 variables and also using MICMAC software, production processes and poverty reproduction. Identify strategic variables for the evolution of this system. The results of the study show that the variable of water shortage has been one of the most important factors in the migration of the active population of villages to cities and as a result their evacuation. On the other hand, the value-added variables of total economic activities, capital flow, concentration of employment in cities, migration, concentration of active population in cities, existence of industrial estates and spatial and political dispersion of power in cities, by creating a sequence, have reproduced poverty in rural areas; Accordingly, by investing in the variables of water resources transfer and dam construction, improving the quality of the network of roads between urban and rural areas, as well as improving the agricultural sector and production in rural areas, unemployment and income reduction can be reduced and subsequently poverty can be prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Poverty
  • Systemic Attitude
  • MICMAC
  • Strategic Variables
  • Semnan Provinc
ابونوری، اسماعیل؛ مالکی، نادر. (1387). خط فقر در استان سمنان طی برنامه‌های توسعه (1383-1368)، رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دورۀ هفتم، شمارۀ 28، صص 215-237. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83991
احمدی، توران؛ جعفری، یحیی؛ رحیمی، ابراهیم. (1400). تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعۀ موردی: استان بوشهر)، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ پایدار شهری و منطقه‌ای، دکتر سعید ملکی، دورۀ اول، شمارۀ 3، صص 16-1.https://civilica.com/doc/1241419
احمدی شادمهری، محمدطاهر؛ داودی، آزاده. (1394). نقش مخارج دولت در تأمین زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی و کاهش فقر در ایران، نشریۀ سیاست‌های راهبردی و کلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دورۀ سوم، شمارۀ 16، صص 10-1.https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=254443
امینی، مینا؛ صارمی، حمیدرضا؛ قالیباف، محمدباقر. (1397). جایگاه حکمروایی شهری در فرایند بازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران. تحقیقات جغرافیایی، محمد حسین پاپلی یزدی، دوره بیست و سوم، شماره3،صص 217-202. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527836
اصغر پور، کسری؛ خانلو، نسیم؛ زیاری، کرامت‌اله؛ شالی امینی، وحید. (1397). تحلیل فضایی فقر شهری درجهت رسیدن به عدالت اجتماعی (مطالعۀ موردی: محلۀ دزاشیب منطقۀ یک شهرداری تهران)، پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی), انجمن معارف اسلامی ایران، دورۀ نهم، شمارۀ 1، صص 36-21.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538544
افتخاری، سید فرخ؛ کرمی، آیت‌اله؛ نوری‌پور، مهدی. (1391). بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد، اقتصاد کشاورزی، انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران، دورۀ ششم، شمارۀ 1، صص 179-204.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176160
پیران، پرویز. (1380). تحلیل جامعه‌شناختی از مسکن شهری در ایران: اسکان غیررسمی، نشریۀ جامعه‌شناسی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، دوره سوم، شمارۀ 6، صص 27-48.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=48247
پیران، پرویز. (1384). فقر و جنبش‌های اجتماعی در ایران، نشریۀ رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دوره پنجم، شمارۀ 18، صص 11-44.http://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-228&slc_lang=fa&sid=1
جمالی، رحیم؛ شمس‌الدینی، علی؛ پیوسته‌گر، یعقوب. (1399). شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر روند شکل‌گیری و توسعۀ کالبدی شهرهای جنوبی استان بوشهر (مطالعۀ موردی: شهر کنگان)، مطالعات محیطی هفت حصار (هفت حصار)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دورۀ نهم، شمارۀ 33، صص 108-93.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=541110
خداداد کاشی، فرهاد؛ باقری، فریده. (1384). نحوۀ توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، سال هفتم، شمارۀ 22، صص 42-31.https://ijer.atu.ac.ir/article_3774.html
درویشی، باقر؛ محمدیان، فرشته. (1398). تحول فقر در استان ایلام طی برنامه‌های دوم تا پنجم توسعه: با تأکید بر آثار سیاست هدفمندی یارانه‌ها، مجلس و راهبرد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دوره بیست و ششم، شماره 100، صص 305-273.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=501011
راست‌قلم، مهدی؛ صیدایی، سید اسکندر؛ نوری، سید هدایت‌الله. (1395). تعیین پیشران‌های کلیدی رهیافت روستای خلاق با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک، پژوهش‌های روستایی، دانشگاه تهران، دورۀ هفتم، شمارۀ 2، صص 329-316.https://jrur.ut.ac.ir/article_58977.html
رنجبرنیا، بهزاد؛ روستایی، شهریور و پورمحمدی، محمدرضا. (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ی پایدار شهری با تأکید بر شکاف دیجیتال, به روش میک مک فازی (مطالعه ی موردی: تبریز 2018). پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی), دوره پنجاهم، شماره4، صص891-905.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=507091
رحمانی فضلی، علیرضا؛ عزیزپور، فرهاد؛ شامانیان، مریم. (1396). تحلیل فضایی توسعه در نواحی روستایی استان سمنان (موردمطالعه: شهرستان دامغان)، جغرافیا، انجمن جغرافیای ایران، دورۀ پانزدهم، شمارۀ 55، صص 352-337. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316346
رضوانی، محمدرضا؛ بدری، سیدعلی؛ ترابی، ذبیح‌اله. (1397). تبیین الگوی طبیعت‌گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان: مطالعه‌ای کیفی، گردشگری و توسعه، انجمن علمی گردشگری ایران، دورۀ هفتم، شمارۀ 4، صص 227-206. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473442
سرور، رحیم؛ موسوی، میرنجف؛ مبارکی، امید. (1389). تحلیل فضایی نابرابری‌های ناحیه‌ای در استان آذربایجان غربی، پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، دانشگاه پیام نور، دورۀ اول، شمارۀ 2، صص 41-33.https://grup.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=557&_au=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%81++%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
سید رضایی، میر یعقوب؛ پورعزت، علی اصغر؛ سعدآبادی، علی اصغر. (1395). رصد چالش‌های سیستم بودجه‌بندی ایران باهدف توسعه رویکرد عدالت منطقه‌ای با تکنیک فازی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره چهارم، شماره 23، صص 483-506.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319177
سند آمایش سرزمین استان سمنان. (1397). شرکت مهندسان مشاور سامان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان، جلد اول.https://semnan.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=e70dac57-2cdf-448a-808d-be0906c9266a
سیدعلی‌پور، سید خلیل؛ اقبالی، ناصر؛ بخشنده نصرت، عباس. (1389). مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعۀ روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای استان سمنان)، پژوهشگر (مدیریت)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، دورۀ هفتم، شمارۀ 19، صص 69-52.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124662
شادی، محمدعلی؛ مهدوی حاجیلویی، مسعود؛ عزتی، عزت‌اله. (1395). تدوین شاخص‌های روستاهای هدف گردشگری ایران و ارزیابی آن‌ها (مطالعۀ موردی: روستاهای نمونۀ استان سمنان)، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی (جغرافیای انسانی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دورۀ نهم، شمارۀ 1، صص 97-71.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309108
شفیعی ثابت، ناصر؛ حسینی حاصل، صدیقه و رهبری، مهناز. (1398). سنجش مدیریت روستایی, توانمندسازی ذینفعان محلی و تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: استان سمنان). مسکن و محیط روستا, پژوهشکده صوانح طبیعی، دوره سی و هشتم، شماره165، صص113-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476470
شماعی، علی؛ احمدی، باقر. (1395). تحلیل فضایی سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان، دوره ششم، شماره20، صص 128-117. http://gps.gu.ac.ir/article_33185.html
شیخی، محمد؛ امانیان، ابوالفضل. (1389). عاملیت انسانی و فقر، بررسی ارتباط کنش مؤثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجران حاشیه‌نشین کلانشهر تبریز، نشریۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، دورۀ 2، شمارۀ 4، صص 67-91.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=262758
صدیقی، الهام؛ سلمان ماهینی، عبدالرسول؛ میرکریمی، سید حامد؛ دلیری، حسین؛ فث، برایان. (1398). شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی آمایش منطقه‌ای براساس آینده‌پژوهی در شهرستان گرگان، آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، دورۀ یازدهم، شمارۀ 2، صص 233-205.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=526915
عقیلی، سیده مریم؛ لحمیان، رضا؛ علی‌پور نخی، عباس. (1398). نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونۀ موردی: محلۀ شاهزاده قاسم شهرستان گرگان)، فصلنامۀ نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد، دورۀ دوازدهم، شمارۀ 1، صص 21-1.https://civilica.com/doc/1165202/
قاسمی سیانی، محمد؛ حقی، مهدی. (1395). تبیین گسترۀ فقر شهری و شناسایی سکونتگاه‌های غیررسمی از منظر عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: نسیم شهر تهران)، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد واحد مرودشت، دورۀ ششم، شمارۀ 24، صص 265-245.http://jzpm.miau.ac.ir/article_2174.html
قنبری، ابوالفضل. (1390). تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری در نقاط شهری استان‌های ایران، فصلنامۀ جغرافیایی آمایش محیط، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، دورۀ چهارم، شمارۀ 13، صص 169-137.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143432
کسایی, میترا؛ رضوی, سید رضا. (1397). بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان. فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد، دوره یازدهم، شماره41، صص 132-144. https://geography.garmsar.iau.ir/article_663693.html
کلانتری، خلیل؛ عهداله‌زاده، غلامحسین. (1391). برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین، تهران: انتشارات فرهنگ صبا، چاپ چهارم.https://www.gisoom.com/book/11354116/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/
محمدیان، سعید؛ نگهداری، ابراهیم. (1397). بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی طی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، فصلنامة علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دورۀ هجدهم، شمارۀ 67، صص 223-201.https://www.sid.ir/fA/Journal/ViewPaper.aspx?id=358988
محمودی، وحید (1381). اندازه گیری فقر در ایران، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، دوره ششم، شماره 24، صص 57-27.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7163
مجیدی خامنه، بتول؛ محمدی، علیرضا. (1384). درآمدی بر شناخت و سنجش فقر شهری، جغرافیا، نشریۀ علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، دورۀ جدید، سال سوم، شمارۀ ۶ و ۷، صص ۱-۱۸.http://ensani.ir/file/download/article/20120326120527-1155-18.pdf
مصطفایی، شعبان؛ خدادکاشی، فرهاد؛ موسوی جهرمی، یگانه. (1399). تأثیر توسعۀ صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران، فصلنامۀ علمی پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، دانشگاه پیام نور استان مرکزی، دورۀ دهم، شمارۀ 38، صص 60-45.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=507636
مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ ولایتی، سعداله؛ یاسوری، مجید؛ اکبر اقلی، فرحناز. (1387). انتظام ساختار عملکردی سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات (مطالعۀ موردی: شهرستان کلات)، جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، دانشگاه فردوسی مشهد، دورۀ ششم، شمارۀ 10، صص 136-119.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87050
معصومی اشکوری، سید حسین. (1394). اصول و مهانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، انتشارات پیام،تهران.  https://www.adinehbook.com/gp/product/9646525108
مولایی، محمد؛ رحیمی‌راد، زهره. (1397). بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایرانی، پنج برنامۀ توسعۀ اقتصادی ایران: 1394-1368، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، دانشگاه تربت حیدریه، دورۀ دوم، شمارۀ 3، صص 192-167.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276719
مهدنژاد، حافظ؛ پرهیز، فریاد. (1400). تعیین مکانی پهنه‌های فقر شهری (موردپژوهی: منطقة 21 کلان‌شهر تهران)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، دورۀ پنجاه و سوم، شمارۀ 1، صص 321-307.https://civilica.com/doc/1199042/
مهدوی حاجیلویی، مسعود. (1397). بررسی علل و آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روستاهای متروک‌شده در حاشیه شمالی کویر گرمسار، پژوهش‌های جغرافیایی، موسسه جغرافیا دانشگاه تهران، دوره سی و دوم، شماره 39، صص 91-79.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=22066
نوری، هدایت‌الله؛ حسینی ابری، حسن؛ خادمی، حسین. (1388). نقش شهرهای کوچک در تعادل‌بخشی نظام سکونتگاهی روستایی استان یزد، مجلۀ جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دورۀ چهارم، شمارۀ ۱۳، صص 61-78.http://ensani.ir/fa/article/journal-number/20496/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-13
نیازی کومله، اعظم؛ کاظمی نجفی، حبیب‌اله. (1397). مطالعۀ اهمیت فیزیوتراپی در کیفیت زندگی سالمندان: کاربست روش میک‌مک در آینده‌پژوهی، نوین سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دورۀ سوم، شمارۀ 1، صص 38-30.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491082
نیک‌ پور، عامر؛ ملکشاهی، غلامرضا؛ مهرعلی‌تبار، عباس؛ حسنعلی‌زاده، میلاد. (1397). تحولات نظام شهری در استان مازندران با تأکید بر شهرهای کوچک، مجلۀ جغرافیا و روابط انسانی، کرمانشاه، دورۀ اول، شمارۀ ۱، صص ۱۶۶- ۱۵۱.https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453851.1397.1.1.11.2
Effah, Kofi B. (2006). “The Impact of Technical Assistance Program on Science and Technology Policies and Programs in Africa” In S. Adjibolosoo, ed. The International Development Program of Activities: What Are We Doing Wrong? Bloomington, Indiana: 1st Books Library (2004, pp. 169-214).https://qjsd.atu.ac.ir/mobile/article_3657.html?lang=fa
Engels, D., & Zhou, X. N. (2020). Neglected tropical diseases: an effective global response to local poverty-related disease priorities. Infectious diseases of poverty, 9(1), 1-9.https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-020-0630-9
Hansen, J., Hellin, J., Rosenstock, T., Fisher, E., Cairns, J., Stirling, C., ... & Campbell, B. (2019). Climate risk management and rural poverty reduction. Agricultural Systems, 172, 28-46.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X17307230
Judy Baker and Nina Schuler, (2005). Analyzing urban poverty ; a summary of method and approaches,World Bank, p: 3)https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-3399
Lamont, Rawi, Yoshiko M. Herrera, Alastair Iain Johnston, and Rose McDermott. (2006). "Identity as a Variable: A Guide to Conceptualization and Measurement of Identity." Cambridge, MA.http://www.npc.umich.edu/publications/workingpaper06/paper10/working_paper06-10.pdf
Lucci, P., Bhatkal, T., & Khan, A. (2018). Are we underestimating urban poverty?. World development, 103, 297-310.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17303467
Lopez, Garcia. Angel, Miquel.,(2010), “Population Suburbanization in Barcelona, 1991-2005: Is its Spatial Structure Changing?”, Journal of Housing Economics19,119- 132.https://www.researchgate.net/publication/46496981_Population_suburbanization_in_Barcelona_1991-2005_Is_its_spatial_structure_changing
Masika, Rachel.Dehaan, Arjan Baden, Sally. (2001) “Urbanization and Urban Poverty: A Gender Analaysis, Bridge, PP16.https://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id7104.html
Mizhel, A.(2008). „The urban context and poor people‟: A People Approach to Reducing Poverty, Doctoral Thesis.https://www.academia.edu/41480162/Final_RESEARCH_ON_DETERMINANTS_OF_URBAN_POVERTY
Moges, A G.,( 2013), Political Economy of Poverty Reduction, International Journal of African Development, Vol. 1, No. 1, PP. 19-39.https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1005&context=ijad
Morese, R., Palermo, S., Defedele, M., Nervo, J., & Borraccino, A. (2019). Vulnerability and social exclusion: risk in adolescence and old age.https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KJn8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=The+roots+of+poverty&ots=zbV8abVder&sig=Ai2wr_DoCOEfRzwcoDRMVOtH00A
Rami B.H. Kacem(2018). Poverty index vs richness index a new way to analyze the determinants of poverty.https://ideas.repec.org/a/eme/ajempp/ajems-04-2018-0110.html
Rauhut, D. (2019). A Rawls-Sen approach to spatial injustice. Social Science Spectrum, 4(3), 109-122.http://socialspectrum.in/index.php/sp/article/view/132
Romero, J. C., Linares, P., & López, X. (2018). The policy implications of energy poverty indicators. Energy policy, 115, 98-108.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517308789
Simler, Kenneth R. And Arndt, Channing (2006). Poverty Comparisons with Absolute Poverty Lines Estimated from Survey Data, FCND Discussion paper 211.https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/3685