دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، دی 1401، صفحه 1-204