پایش چرخۀ عمر کسب‌وکار نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ریشه‌داربودن فعالیت نوغانداری در فرهنگ و تمدن ایرانی، لزوم حفظ و تداوم آن با تکیه بر استفاده از استراتژی‌های مختلف مرتبط با تغییرات سیستماتیک بازار مانند چرخۀ حیات، راهی برای فعال‌کردن، افزایش بهره‌وری و دستیابی به توان رقابتی قلمداد می‌شود. این پژوهش با هدف پایش فعالیت نوغانداری در نواحی روستایی شهرستان رامیان انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و جامعۀ آماری پژوهش را 65 نفر از فعالان صنعت نوغانداری در سطح شهرستان تشکیل می‌دهند. انتخاب نمونه‌ها برای کارشناسان و خبرگان به‌صورت هدفمند و برای جامعۀ محلی به‌صورت تصادفی بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مجموع نمرات میانگین، آزمون فریدمن، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون T در محیط نرم‌افزاری SPSS و برای تهیۀ نقشه از نرم‌افزار ArcGIS بهره گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی چرخۀ حیات کسب‌وکار نوغانداری بر مبنای مقایسۀ میانگین وضع موجود و میانگین پیش‌بینی‌شده درجهت رشد و توسعۀ کسب‌وکار (T-value=3) نشان می‌دهد که کسب‌وکار نوغانداری با میانگین عددی 11/2 در مرحله‌ای پایین‌تر از رشد و توسعۀ خود یعنی در مرحلۀ درگیری قرار دارد. براین‌اساس حضور در بازارهای منطقه‌ای، تولید به سبک سنتی، برنامه‌ریزی نامنظم، تلاش درجهت احیای نوغانداری و نقش پررنگ خانوارها در بازاریابی و تهیۀ مواد اولیه از مهم‌ترین ویژگی‌های آن به شمار می‌رود. همچنین بررسی مناسبات بین مؤلفه‌های چرخۀ عمر این کسب‌وکار مبیّن فراهم‌بودن سرمایه‌های محیطی و برخورداری از مزایای رقابتی این کسب‌وکار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A life Cycle Analysis of the Sericulture Business in Ramyan's Rural Areas

نویسندگان [English]

  • Bahman Sahneh 1
  • Hossien Sadin 2
1 Department of Geography, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Golestan, Gorgan, Iran.
2 Ph.D. in Geography and Rural Planning, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The traditional activity of sericulture in Iranian culture and civilization, the need to maintain and continue it by utilizing different strategies linked to systematic market changes, such as the life cycle, is considered a way to activate, increase productivity, and gain competitiveness. Study was conducted in order to monitor sericulture activities in rural areas of Ramyan County. This study is descriptive and analytical in nature, and the sample population consists of 65 activists in the industry in the city that has been selected for the study. It was purposeful to select samples for experts, and selection for the local community was random. To analyze the data, we used the sum of mean scores, Friedman test, one-way analysis of variance, and t-test in SPSS software environment and ArcGIS to prepare the map. Based on comparing the current situation to the predicted average for growth and development of the business (T-value = 3), sericulture business has a numerical average of 2.11 at the end of the lower stages. In terms of development and growth, it is in the conflict phase. In addition, it is well known for its presence in regional markets, production in the traditional style, irregular planning, efforts to revive the sericulture, and the colorful role households play in marketing and preparing raw materials. Furthermore, examining the relationships between the life cycle components of this business can demonstrate the availability of environmental capital and its competitive advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Cycle
  • Sericulture Business
  • Rural Areas
  • Ramyan County
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان (1400). رشته‌های صنایع دستی بومی استان گلستان.https://golestan.mcth.ir/
اسلام، علی‌اکبر. (1382). برنامه‌ریزی بازاریابی: مفاهیم، الگوها، استراتژی‌ها، تجربیات و مستندات، چاپ اول، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.https://www.gisoom.com/book/1370431/
اعرابی، سیدمحمد؛ شعاریان، پریناز (1385). Hype cycle ابزاری جهت سرمایه گذاری و تعیین تکنولوژی‌های مناسب پذیرش از طریق تعیین میزان بلوغ تکنولوژی‌ها، مطالعات مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 4، شماره 12، صص 134-97.https://jims.atu.ac.ir/article_4398.html
جهانبانی، محمود. (1390). تعیین چرخۀ عمر محصول با استفاده از رگرسیون فازی و تعیین استراتژی بازاریابی، مطالعۀ موردی: شهرک سنگ شهرستان نی‌ریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز.https://elmnet.ir/article/10501027-2721
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ مهدوی، داوود؛ اکبری سامانی، ناهید. (1392). ارائه الگوی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک)، پژوهش‌های­جغرافیای­انسانی، دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 1، صص 146-123.https://www.sid.ir/paper/396647/fa
سادین، حسین (1399). طراحی الگوی برنامه‌ریزی برندسازی کسب‌وکارهای روستایی مورد مطالعه منطقه ترکمن صحرای استان گلستان، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گرایش برنامه‌ریزی آمایش و کیفیت محیطی مناطق روستایی به راهنمایی دکتر مهدی پورطاهری.https://parseh.modares.ac.ir/thesis/10002814
سادین، حسین؛ پورطاهری، مهدی؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1399). شناسایی و ارزیابی چرخۀ عمر اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مورد مطالعه: منطقه ترکمن صحرای استان گلستان، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 24، شماره 2، صص 229-201.https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-40000-fa.html
صحنه، بهمن؛ سادین، حسین؛ جاهدی، فاطمه. (1401). نقش فعالیت نوغانداری بر بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان رامیان، جغرافیا و پایداری محیط، دانشگاه رازی، دورۀ 12، شمارۀ 1، صص 120-105.https://ges.razi.ac.ir/article_2025.html
صیداوی علیرضا. (1382). بررسی ضرورت و نحوه تشکیل تعاونی‌های نوغانداری، فصلنامه تعاون و کشاورزی، شماره 144، ص 65-62.http://ajcoop.mcls.gov.ir/
عابدی پریجایی، عبدالله. (1394). نقش پرورش کرم ابریشم بر بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی استان مازندران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان رشتۀ اقتصاد کشاورزی گرایش توسعۀ روستایی.https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/fe88bedb547fd95d5750a0d689ccfd5b
فیروزنیا، قدیر؛ ضیاءتوانا، محمدحسن؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا. (1386). تبیین فرایند تحول روستا با بهره‌گیری از نظریۀ چرخۀ حیات، فصلنامۀ برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دانشگاه تربیت مدرس، دورۀ 11، شمارۀ 1، صص 119- 93.https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-1190-fa.html
کاوسی کلاشمی، محمد؛ حسینی مقدم، سیدحسین؛ فرزانه، مجید؛ راهی، محمدرضا. (1397). عوامل اثرگذار بر مشارکت نوغانداران استان گیلان در توسعه زنجیره ارزش محصولات نوغانداری، تحقیقات تولیدات دامی، دانشگاه گیلان، دوره 7، شماره 3، صص 99-89.https://ar.guilan.ac.ir/article_3186.html
محمدی، حسین؛ محمدی، مرتضی؛ کارگر، سمیه. (1395). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮد ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻓﺮوش در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ چرخۀ ﻋﻤﺮ ﮐﺎﻻ) ﻣﻄﺎﻟﻌۀ ﻣﻮردی: ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی صنایع غذایی شهر مشهد، ﻧﺸﺮﯾۀ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌۀ ﮐﺸﺎورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، دورۀ 30، شمارۀ 4، صص 369-360.https://jead.um.ac.ir/article_34126.html
محبوبی، محمدرضا؛ امدادی، افروز. (1394). عوامل بازدارندۀ توسعۀ کسب‌وکارهای پرورش کرم ابریشم در نواحی روستایی شهرستان صومعه‌سرا، فصلنامۀ روستا و توسعه، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، سال هجدهم، شمارۀ 4، صص 131-111.http://rvt.agri-peri.ac.ir/article_59449.html
محتشمی، تکتم؛ کرباسی، علیرضا؛ علی پناه، مسعود؛ عرب اله فیروزجاه، معصومه. (1394). بررسی ابعاد اقتصادی – اجتماعی تولید ابریشم در واحدهای سنتی ابریشمکشی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه، دومین همایش چشم‌انداز توسعه منطقه‌ای تربت حیدریه در افق 1401 (تربت حیدریه، زاوه، مه ولات).https://civilica.com/doc/732070/
مرکز جهاد کشاورزی شهرستان رامیان، (1400).https://kj-agrijahad.ir/darmian/index.php
معتمد، محمدکریم؛ کاوسی کلاشمی، محمد؛ راهی، محمدرضا. (1396). بررسی اثر سیاست‌های حمایتی بر سامانۀ تولید پیله تر ابریشم استان گیلان. تحقیقات تولیدات دامی، دانشگاه گیلان، دورۀ اول، شمارۀ 6، صص 151-139.https://ar.guilan.ac.ir/article_2236.html
معتمد، محمدکریم؛ قربانی پیرعلیدهی، فاطمه. (1400). واکاوی پایداری صنعت نوغانداری در استان گیلان، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دورۀ 17، شمارۀ 1، صص 99-85.http://www.iaeej.ir/article_130511.html
مولایی، فهیمه؛ کرکه آبادی، زینب؛ کامیابی، سعید. (1399). نیازسنجی ایجاد دهکدۀ گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی. نشریۀ گردشگری شهری، دانشگاه تهران، دورۀ هفتم، شمارۀ 4، صص 60-49. doi: 10.22059/jut.2021.310536.839. https://jut.ut.ac.ir/article_80231.html
میرا، ابوالقاسم؛ کریمی، ساناز. (1390). بررسی انتخاب استراتژی‌های قیمت‌گذاری بر مبنای منحنی عمر کالا در لوازم خانگی کوچک (مطالعۀ موردی گروه محصول چرخ گوشت در شرکت صنعتی پارس‌خزر)، فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دورۀ 3، شمارۀ 9، صص 168-147.https://jibm.ut.ac.ir/article_28564.html
یاری حصار، ارسطو؛ مهدوی، داوود؛ حیدری ساربان، وکیل؛ ابراهیمی، خدیجه. (1394)، پایش چرخۀ حیات گردشگری پایدار مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری استان اردبیل، فصلنامۀ برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دانشگاه تربیت مدرس، دورۀ 19، شمارۀ 4، صص 216-185.https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-10464-fa.html
 
Alan S. Dunk, (2004). Product life cycle cost analysis: the impact of customer profiling, competitive advantage, and quality of IS information, Management Accounting Research, Volume 15, and Issue 4, Pages 401-414, https://doi.org/10.1016/j.mar.2004.04.001.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500504000174
Bhattacharjya, D., Alam, K., Bhuimali, A., & Saha, S. (2019). Perspectives of Sericultural farming for Sustainable Development. In book: Ecology, Sustainability and Technology: The Paradigm Shifting. New Delhi Publish.https://www.researchgate.net/publication/337243817_Perspectives_of_Sericultural_farming_for_Sustainable_Development
Berdu, J, G &Pereira, M, F (2013). Silk production in Latin American regions, constraints and the way forward. Sericologia, 53(1):15-23.http://inserco.org/en/sites/default/files/berdu.pdf
Black. E, L (1998). Life Cycle Impacts on The incremental Relevance of Earnings and Cash Flow Measures, Journal of Financial Statement Analysis, pp 40-56.https://www.scirp.org/(S (351jmbntv-nsjt1aadkposzje))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2319865
Campanel, C. (2009). Learning Ambiguity And Life Cycle Portfolio Allocation, Economic Dynamic, Vol. 13, Issue 3, pp. 478-483.https://econpapers.repec.org/article/redissued/09-54.htm
Chen, C. K., Liao, C. & Weng, T. C. (2006). Optimal replenishment policies for the case of a demand function with product-life-cycle shape in a finite planning horizon. Expert Systems with Application, 32(1), PP. 65–76.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417405003088
Duque Ciceri, N., Garetti, M. & Terzi, S. (2009). Product lifecycle management approach for sustainability. In Proceedings of the 19th CIRP Design Conference–Competitive Design. Canfield University Press.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIPmpGIonegJ:https://core.ac.uk/download/pdf/138995.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ir
Gruber, M. (2004). Marketing in New Venture: Theory and Empirical Evidence, Schmalenbach Business Review, Z.https://www.researchgate.net/publication/24049920_Marketing_In_New_Ventures_Theory_And_Empirical_Evidence
Giacomin, A., Garcia, J., Zonatti, W., Silva-Santos, M., Costa Laktim, M., & Baruque-Ramos, J. (2017). Brazilian silk production: economic and sustainability aspects, Procedia Engineering. 200, 89-95. doi:10.1016/j.proeng.2017.07.014https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817328473
Girish, C., Kadian, K., Meena, B., & Mandi, K. (2020). An Assessment of Livelihood Security of Farmers Practicing Sericulture Based Dairy Farming in Karnataka State. International Journal of Livestock Research, 10(6), 43-50.https://www.researchgate.net/publication/341612295_An_Assessment_of_Livelihood_Security_of_Farmers_Practicing_Sericulture_Based_Dairy_Farming_in_Karnataka_State
Hadodo, S., Pignal, C., & Malroux, L. (2006). A survey aiming to test the legitimacy of the marketing Product Life Cycle concept: Why the Product Life Cycle (PLC) model fails to explain in many cases the way products (goods) services´ sales evolve, and what problems can occur by using the PLC as a tool for strategic decisions.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5R562D1coT0J:www.diva-portal.org/smash/get/diva2:237329/FULLTEXT01.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ir
Huang, Chi-Yo & Tzeng, Gwo-Hshiung. (2008). Multiple generation product life cycle predictions using a novel two-stage fuzzy piecewise regression analysis method. Technological Forecasting and Social Change. 75. PP. 12-31. 10.1016/j.techfore.2007.07.005.https://www.researchgate.net/publication/222398300_Multiple_generation_product_life_cycle_predictions_using_a_novel_two-stage_fuzzy_piecewise_regression_analysis_method
Kallunki, J & Silvolla, H, (2008). The Effect of Organizational Life Cycle Stage On The Use of Activity-Based Costing, Management Accounting Research: 19, PP. 62-79.https://www.researchgate.net/publication/222681238_The_Effect_of_Organizational_Life_Cycle_Stage_on_the_Use_of_Activity-Based_Costing
Kazemi, M.A., & Eshlaghy, A.T. (2011). Developing the Product Strategy via Product Life Cycle Simulation according to the System Dynamics Approach, Applied Mathematical Sciences, Vol. 5, no. 17, 845-862.https://www.semanticscholar.org/paper/Developing-the-Product-Strategy-via-Product-Life-to-Kazemi-Eshlaghy/1f588025c4ff91bd7cfe83e850e8168f13035e2d
Komninos, I. (2002). Product Life Cycle Management’; Urban and Regional Innovation Research Unit, Faculty of Engineering Aristotle University of Thessaloniki; Greece, pp 2-26.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5CusQ0PRreYJ:https://www.amieindia.in/study-materials/product-life-cycle.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ir
Kotler, Philip (2003). Fundamentals of Marketing Management, Translated by Ali Parsaian, First Edition, Second Edition, Termed Publications, Tehran.https://www.gisoom.com/book/11146876/
Lalhmingsangi, K. (2019). Sustainable Livelihood for Women through Sericulture: A study of IBSDP beneficiaries, Aizawl District, India. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 8(4), 43-47.https://www.ijhssi.org/papers/vol8(4)/Series-1/G0804014347.pdf
Moon, Youngme. (2005). Break free from the product life cycle. Harv Bus Rev. May; 83 (5): PP.86-94, 153. PMID: 15929406.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15929406/
Padhy, Kanhu. (2015). Various Approaches to Product Life Cycle Modeling & Simulation, 5th International Conference on Product Life Cycle Modeling Simulation & Synthesis, BITS Pilani, Hyderabad Campus, Volume: P-36.https://www.researchgate.net/publication/290430142
Rama Lakshmi CS. (2007). Potential for participation of women in Sericulture sector, March.https://www.researchgate.net/publication/322538612
Sonderegger T, Berger M, Alvarenga R, Bach V, Cimprich A, Dewulf J, Frischknecht R, Guinée J, Helbig C, Huppertz T, Jolliet O, Motoshita M, Northey S, Rugani B, Schrijvers D, Schulze R, Sonnemann G, Valero A, Weidema B P, Young S B. (2020). Mineral resources in life cycle impact assessment—part I: a critical review of existing methods. International Journal Life Cycle Assess 25, pp 784–797. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01736-6
The technology life cycle: Conceptualization and managerial implications, International Journal of Production Economics, Vol 140, Issue 1, pp 541–553.https://econpapers.repec.org/article/eeeproeco/v_3a140_3ay_3a2012_3ai_3a1_3ap_3a541-553.htm
Van der Werf, H.M.G., Knudsen, M.T. & Cederberg, C. (2020). Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment. Nat Sustain 3, pp 419–425. https://doi.org/10.1038/s41893-020-0489-6https://www.nature.com/articles/s41893-020-0489-6
Zagidullin, R. R. (2008). Regulation of the Product Life Cycle, Russian Engineering Research, 2008, Vol. 28, No. 9, pp. 889–891. DOI: 10.3103/S1068798X08090128.https://link.springer.com/article/10.3103/S1068798X08090128