تدوین چارچوب و الگوی بازآفرینی شهری پایدار در عصر پساکرونا (نمونۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران

چکیده

بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه در قالب ارائۀ چارچوبی استراتژیک، یکپارچه‏ و منعطف برای توسعه و حل مشکلات شهری است. در این بین، یکی از مشکلات مستمر سکونتگاه‌های انسانی، مخاطرات بیولوژیکال و بیماری‌های همه‌گیر همچون مالاریا، آنفلوانزا و کووید-19 بوده که مناطق مختلف جهان به‌ویژه شهرها را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، روان‌شناختی، زیست‌محیطی و... با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است؛ بنابراین نیاز است که چارچوب رویکردهای برنامه‌ریزی و بازآفرینی شهرهای آینده در راستای مواجهه با این‌گونه مخاطرات باشند. بدین‌منظور، تحقیق حاضر با هدف توسعۀ دانش کاربردی در راستای تدوین چارچوب و الگوی بازآفرینی شهری پایدار تبریز در عصر پساکرونا نگارش شده است؛ ازاین‌رو، روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-توسعه‌ای بوده که به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر نیز شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل شهری و همچنین نخبگان دانشگاهی بوده که با توجه به مشخص‌نبودن حجم جامعۀ آماری، از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد برای تعیین حجم نمونه استفاده شده و حجم نمونۀ آماری 200 نفر برآورد شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تأثیرگذاری بر تحقق بازآفرینی شهری پایدار تبریز در عصر پساکرونا مربوط به عوامل و متغیرهای مدیریتی، طرح‌های توسعۀ شهری، اجتماعی-اقتصادی، حمل‌ونقل و طراحی شهری به‌ترتیب با ارزش 79/0، 66/0، 61/0، 54/0 و 42/0 است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در بُعد مدیریتی؛ وجود هماهنگی میان مراکز اخذ تصمیم‌های کلیدی و اساسی، در بُعد طرح‌های توسعۀ شهری؛ شناخت هدفمند مسائل و انعطاف‌پذیری در برنامه‌ها با رویکرد آینده‌پژوهی، در بُعد طراحی شهری؛ اختصاص فضای بیشتری به مناطق پیاده، دوچرخه‌سواری و فضاهای سبز، در بُعد حمل‌ونقل؛ تأکید بر حمل‌ونقل سبز و در بُعد اجتماعی-اقتصادی؛ تنوع در ساختار اقتصادی شهر از اصول اساسی طرح‌های بازآفرینی کلان‌شهر تبریز در راستای دستیابی به پایداری در عصر پساکرونا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Framework and Model for Sustainable Urban Regeneration in the Post-Corona Era (Case Study: Tabriz Metropolis)

نویسنده [English]

 • Ahmad Asadi
Assistant Professor of Geography & Urban Planning, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaen, Iran.
چکیده [English]

Urban regeneration is a comprehensive and integrated approach and action in the form of providing a strategic, integrated and flexible framework for developing and solving urban problems. Meanwhile, one of the ongoing problems of human settlements is biological hazards and epidemics such as malaria, influenza and coronavirus (Covid virus 19) that pose many challenges to different parts of the world, especially cities has constructed in various economic, social, psychological, environmental and other dimensions. Therefore, there is a need for a framework for planning and regenerating approaches to future cities in order to deal with such risks. For this purpose, the present study has been written with the aim of developing applied knowledge in order to develop a framework and model for sustainable urban regeneration of Tabriz in the post-Corona era. Therefore, the research method is applied in terms of purpose and analytical-developmental nature in order to analyze the information using the structural equation modeling technique in Amos software. The statistical population of the present study also includes managers, officials and experts on urban issues as well as academic elites. Due to the uncertainty of the statistical population, Cohen's formula at 95% confidence level was used to determine the sample size and the statistical sample size was estimated at 200 people. Findings indicate that the greatest impact on the realization of sustainable urban regeneration of Tabriz in the post-corona era is related to management factors and variables, urban development plans, socio-economic, transportation and urban design with a value of 0.79, 0.66, 0.61, 0.54 and 0.42, respectively. Also, the results show that in the management dimension, there is coordination between the centers for making key and basic decisions, in the dimension of urban development plans, targeted recognition of issues and flexibility in programs with a future research approach, in the dimension of urban design, allocating more space to pedestrian areas, cycling and green spaces, in terms of transportation, emphasis on green transportation and in the socio-economic dimension, diversity in the economic structure of the city is basic principles of Tabriz metropolis regeneration plans in order to achieve sustainability in the post-corona era.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regeneration
 • Sustainability
 • Sustainable Regeneration
 • Post-Corona
 • Tabriz
 1. اداره‌کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی. (1394). گزارش وضعیت مناطق نابسامان شهری و عملکرد ستادهای استانی و شهرستانی. دبیرخانۀ ستاد بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف استان آذربایجان شرقی.https://azarsharghi.mrud.ir

  بحرینی، سیدحسین، ایزدی، محمدسعید، مفیدی، مهرانوش (1393). رویکردها و سیاست‌های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار). فصلنامۀ مطالعات شهری، دورۀ سوم، شمارۀ 9. صص 30-17.http://ensani.ir/fa/article/446378

  حسن‌زاده، مهرنوش؛ سلطان‌زاده، حسین. (1396). تدوین مدل مفهومی تحقق پایداری بافت‌های تاریخی با رویکرد راهبردی برنامه‌ریزی بازآفرینی. نشریۀ باغ نظر، سال چهاردهم، شمارۀ 56، صص 70-57.https://www.sid.ir/paper/368323/fa

  زارعی، جواد. (1397). تبیین الگوی مدیریت یکپارچۀ بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده، مطالعۀ موردی: کلان‌شهر اهواز. رسالۀ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما: محمدعلی فیروزی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز.https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aef0f190b30dba7b4ad4e2ba008ce25e

  گنجی، کامران؛ حجتی، فائزه. (1394). سؤال‌های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی. چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.https://jafaripub.com/book/7875

  Biswas, P.P. (2020). Skewed urbanisation and the contagion. Economic and Political Weekly, 55(16), 13–15.https://www.epw.in/journal/2020/16/commentary/skewed-urbanisation-and-contagion.html

  Blackman, T. (1995). Urban Policy in Practice, London: Routledge.https://www.amazon.com/Urban-Policy-Practice-Tim-Blackman/dp/041509299X

  Botequilha-Leit˜ao, A., & Díaz-Varela, E. R. (2020). Performance based planning of complex urban social-ecological systems: The quest for sustainability through the promotion of resilience. Sustainable Cities and Society, 56, 1-14. DOI:10.1016/j.scs.2020.102089

  Colantonio, A., & Dixon, T. (2011). Urban Regeneration & Social Sustainability: Best Practice from European Cities. Wiley-Blackwell.DOI:10.1002/9781444329445.ch2

  Communities and Local Government (CLG). (2007). Strong and Prosperous Communities: The Local-Government White Paper – Making It Happen: The Implementation Plan, London: HMSO.https://www.gov.uk/government/publications/strong-and-prosperous-communities-the-local-government-white-paper

  de Oliveira, L.A., & de Aguiar Arantes, R. (2020). Neighborhood effects and urban inequalities: the impact of covid-19 on the periphery of Salvador, Brazil. City Soc, 32(1), 1-7. DOI: 10.1111/ciso.12266

  Duggal, R. (2020). Mumbai's struggles with public health crises from plague to COVID-19. Economic and Political Weekly, 55(21), 17–20.https://www.researchgate.net/publication/341591887

  Evans, J.P. (2012). Sustainable regeneration. In H. Lovell, M. Elsenga, & S. Smith (Eds.), International encyclopaedia of housing and home. Elsevier.DOI:10.1016/B978-0-08-047163-1.00531-2

  Fong, M. W., Gao, H., Wong, J. Y., Xiao, J., Shiu, E. Y. C., & Ryu, S. (2020). Nonpharmaceutical measures for pandemic influenza in nonhealthcare settings-social distancing measures. Emerging Infectious Diseases, 26 (5), 976–984.DOI: 10.3201/eid2605.190995

  Haigh, M. (2020). Cultural tourism policy in developing regions: The case of Sarawak, Malaysia. Tourism Management, 81, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104166

  Hemphill, L., McGreal, S., & Berry, J. (2004). An Indicator-based Approach to Measuring Sustainable Urban Regeneration Performance: Part 2, Empirical Evaluation and Case-study Analysis. Urban Studies, 41(4), 757–772. DOI: 10.1080/0042098042000194098

  Hoekveld, J.J. (2014). Understanding spatial differentiation in urban decline levels. European Planning Studies, 22(2), 362–382. https://doi.org/10.1080/09654313.2012.744382

  Hull city council. (2000). Urban regeneration, ̋to promote urban regeneration and anti-poverty strategies ̋.https://www.hull.gov.uk/communities-and-living/regeneration-schemes

  Kihato, C.W., & Landau, L.B. (2020). Coercion or the social contract? COVID 19 and spatial (in) justice in African cities. City and Society, 32(1), 1-4. DOI: 10.1111/ciso.12265

  Klaus, M. (2005). Sustainable land management- a new approach for implementation. Germany From Pharaohs to Geoinformatics FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo, Egypt April 16-21, 2005, pp 1-12.https://www.semanticscholar.org

  Korkmaz, C., & Balaban, O. (2020). Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project. Habitat International, 95, 1-14.https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.102081

  Lazarević, E., Koružnjak, A., & Devetaković, M. (2016). Culture Design-led Regeneration as a Tool Used to Regenerate Deprived Areas Belgrade—The Savamala quarter; Reflections on an Unplanned Cultural Zone. Energy and Buildings, 115, 3-10.DOI:10.1016/j.enbuild.2015.03.015

  La Rosa, D., Privitera, R., Barbarossa, L., & La Greca, P. (2017). Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context: A case study in Catania, Italy. Landscape and Urban Planning, 157, 180-192.https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.05.031

  LUDA. (2003). Appraisal of Urban Rehabilitation Literature and Projects, Including a Glossary of Terms and a Preliminary Set of Indicators Characterizing LUDA. Large Scale Urban Distressed Areas (LUDA), Dresden.https://www.academia.edu

  McDonald, S., Malys, N., & Malienė, V. (2009). Urban regeneration for sustainable communities. Technological and Economic Development, 15(1), 49–59.https://www.researchgate.net/publication/225071288

  Mendes, L. (2020). How can we quarantine without a home? Responses of activism and urban social movements in times of COVID-19 pandemic crisis in Lisbon. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 111, 318–332. DOI: 10.1111/tesg.12450

  Mishra, S.V., Gayen, A., & Haque, SK, M. (2020). COVID-19 and urban vulnerability in India. Habitat International, 103, 1-11. DOI: 10.1016/j.habitatint.2020.102230

  Moberg, K., Handlin, L., & Peterson, M. (2013). Self-soothing behaviors with particular reference to oxytocin release induced by non-noxious sensory stimulation. Front Psychol, 5, 1529.Doi: 10.3389/fpsyg.2014.01529

  Naglaa, A. M., & Ghoneim, E. M.  (2020). Antivirus-built environment: Lessons learned from Covid-19 pandemic. The Sustainable Cities and Society. 61, 1-11.https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102350

  Newman, P., & Jenning, I. (2008). Cities as sustainable ecosystem. Principles andpractices. Washington DC: Island Press.https://islandpress.org/books/cities-sustainable-ecosystems

  Noon, D., Smith-Canham, J., & Eagland, M. (2000). Economic Regeneration and Funding. In: P. Roberts and H. Sykes (eds), Urban Regeneration: A Handbook, London, 61-85.DOI:10.4135/9781446219980.N4 

  Pallagst, K., Schwarz, T., Popper, F.J., & Hollander, J.B. (2009). Planning shrinking cities. Progress in Planning, 72(4), 1–37.https://www.academia.edu/65804326

  Ploegmakers, H., & Beckers, P. (2014). Evaluating urban regeneration: An assessment of the effectiveness of physical regeneration initiatives on run-down industrial sites in the Netherlands. Urban Studies, 52(12), 2151-2169. DOI: 10.1177/0042098014542134 

  Poorthuis, A., & Zook, M. (2017). Making big data small: Strategies to expand urban and geographical research using social Media. Journal of Urban Technology, 24(4), 115–135.DOI:10.31235/osf.io/ey25n

  Project Management Institute (PMI). (2004). A guide to the project management body of knowledge. 3rd ed, PMI, Wexford.https://www.academia.edu/43427625

  Rizzo, A. (2017). Sustainable urban development and green megaprojects in the Arab states of the Gulf Region: Limitations, covert aims, and unintended outcomes in Doha, Qatar. International Planning Studies, 22(2), 85–98. DOI:10.1080/13563475.2016.1182896

  Roberts, P. (2000). The evolution, definition and purpose of urban regeneration. In P. Roberts and H. Syke (eds). Urban Regeneration. A Handbook. British Urban Regeneration Association, SAGE Publications, London, 9-30.https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2289928

  Roberts, P. V., Sykes, H., & Granger, R. (2017). Urban Regeneration. SAGE Publications Ltd.https://www.amazon.com/Urban-Regeneration-Handbook-Peter-Roberts/dp/0761967176

  Shammi, M., Bodrud-Doza, M., Towfiqul Islam, A.R.M., & Rahman, M.M. (2020). COVID-19 pandemic, socioeconomic crisis and human stress in resource-limited settings: a case from Bangladesh. Heliyon, 6(5), e04063. DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e04063

  Sharifi, A., Khavarian-Garmsir, A. R. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on cities and major lessons for urban planning, design, and management. Science of the Total Environment, 749, 1-14.https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142391

  Spaans, M., & Waterhout, B. (2017). Building up resilience in cities worldwide–rotterdam as participant in the 100 Resilient Cities Programme. Cities 61, 109–116. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.05.011

  Spennemann, D. (2021). Residential Architecture in a post-pandemic world: implications of COVID-19 for new construction and for adapting heritage buildings. Journal of Green Building, 16(1), 199–215.https://doi.org/10.3992/jgb.16.1.199

  Tarkay, G. (2010). Evaluation of Urban Regeneration issues For an Early 20th Century Quarter: KADIKÖYYELDEĞĠRMENĠ, The Degree of Master of Architecture. Middle East Technical University, Turkey.https://avesis.metu.edu.tr

  Tian, L. Shen, T. (2011). Evaluation of Plan Implementation in the Transitional China: A Case of Guangzhou City Master Plan. Cities, 28(1), 11-27. DOI:10.1016/j.cities.2010.07.002

  Todes, A. (2012). Urban growth and strategic spatial planning in Johannesburg, South Africa. Cities, 29 (3), 158–165. https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.08.004

  Turok, I. (2004). Urban Regeneration: what can be done and what should be avoided? Paper presented to International Urban Regeneration Implementations Symposium, Lütfi Kırdar Exhibition Centre. Istanbul.https://www.researchgate.net/publication/281213040

  URBACT II (2015). Sustainable regeneration in urban areas - URBACT. https://urbact.eu/sites/default/files/04_sustreg-web.pdf   

  Urban Task Force. (1999). Towards an Urban Renaissance London, Landor Publishing.https://www.goodreads.com/book/show/820487

  Vojnovic, I. (2014). Urban sustainability: research, politics, policy and practice. Cities, 41(1), 30–44.DOI:10.1016/j.cities.2014.06.002

  Wasdani, K.P., & Prasad, A. (2020). The impossibility of social distancing among the urban poor: the case of an Indian slum in the times of COVID-19. Local Environment, 25(5), 414–418. https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1754375

  World Health Organization. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report- 144. [WWW Document]. URL. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200612-covid-19-sitrep-144.pdf?sfvrsn=66ff9f4f_2. (Accessed 12 June 2020).

  Yu, X.J., & Ng, C.N. (2007). Spatial and temporal dynamics of urban sprawl along two urban rural transects: A case study of Guangzhou, China. Landscape and Urban Planning, 79(1), 96-109.https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2006.03.008

  Zhang, P., Zhang, L., Chang, Y., Xu, M., Hao, Y., Liang, S., Liu, G., Yang, Z., Wang, C., (2019). Food-energy-water (FEW) nexus for urban sustainability: a comprehensive review. Resour. Resources, Conservation and Recycling, 142, 215–224. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.11.018

  Zhu, Y., Xie, J., Huang, F., & Cao, L. (2020). Association between short-term exposure to air pollution and COVID-19 infection: evidence from China. Science of the Total Environment, 727, 138704.https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138704

  1. (2006). European Institute for Urban Affairs.https://uia.org/s/or/en/1100051951

  Dimitrova, E. (2014). The sustainable development concept in urban planning education: lessons learned on a Bulgarian path. Journal of Cleaner Production, 62, 120-127.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.021