تعیین مولفه های موثر در مشارکت شهروندان در قالب نظریه دام اجتماعی و اثر تماشاگر(نمونه موردی شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا

چکیده

در این بررسی با تاکید بر مشارکت مالی که پیچیده ترین نوع مشارکت تلقی می شود، سعی شد با استفاده از نظریه دام اجتماعی و اثر تماشاگر، عوامل موثر بر مشارکت شهروندان مشهدی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به این منظور، عوامل اساسی موثر بر پرداخت عوارض نوسازی و خودرو، تعیین و اثر هر یک از آنها ارزیابی شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بود و داده های مورد نیاز از نمونه ای به حجم 300 نفر در قالب دو گروه مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده، بدست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس، آزمون تی با دو گروه مستقل، آزمون توکی و فریدمن تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که نگرش مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان در ارتباط با عوامل موثر متفاوت بوده و بالاترین اثر مربوط به آگاهی از نحوه عمل پرسنل شهرداری و نزدیکان فرد و همچنین وجدان اخلاقی وی در رابطه با پرداخت عوارض است. در این روند اعتماد و یا عدم اعتماد به توانمندی پرسنل شهرداری و همچنین نوع گرایش اعضای شورای شهر(اصلاح طلب یا اصولگرا) تاثیر آشکاری بر پرداخت عوارض نداشت. مطابق این یافته، تبلیغات بی هدف و ارائه مشوقهای ارائه شده، جایگاه چندانی در مشارکت مردم ندارد و چاره کار، شکل گیری و بسط سرمایه اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining effective components in citizen participation in the form of social trap theory and bystander effect (case study of Mashhad)

نویسندگان [English]

 • Dr. Rostam Saberifar 1
 • ezat Hoseini 2
2 Department of Geography and Urban planning, University of Payam e Noor
چکیده [English]

In this study, with emphasis on financial participation, which is considered to be the most complex type of participation, attempts were made to analyze the factors affecting the participation of Mashhad citizens using the theory of social trap and bystander effect. For this purpose, the main factors affecting the payment of renovation and car tolls were determined and the effect of each of them was evaluated. The research method was descriptive and analytical and the required data were obtained from a sample of 300 people in the form of two groups of participants and non-participants. The collected data were analyzed using analysis of variance, t-test with two independent groups, The results showed that the attitudes of participants and non-participants were different in relation to the effective factors and the highest effect is related to the knowledge of how the municipal staff and relatives of the person act, as well as his moral conscience in relation to the payment of tolls. In this process, trust or distrust in the ability of municipal staff as well as the type of attitude of city council members (reformist or principled) did not have a clear effect on the payment of tolls. According to this finding, aimless propaganda and providing incentives do not have much place in people's participation and the solution is the formation and development of social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial participation
 • social trap
 • bystander effect
 • Social Capital
 • Mashhad
 • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 15 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1400