تحلیل سطح حس تعلق به مکان‌های تفریحی به‌واسطۀ تبیین معنای مکان (نمونۀ موردی: دهکدۀ تفریحی زاینده‌رود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معماری، مرکز تحقیقات افق‌های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

معنایی که کاربران به مکان نسبت می‌دهند، در شکل‌گیری حس تعلق به مکان و سطح این حس تأثیرگذار است؛ با‌وجوداین، پژوهشگرانِ این حوزه به‌ندرت ارتباط میان معنای مکان و تعلق به آن را بررسی کرده‌اند. این مسئله در مناطق طبیعی و تفریحی با توجه به وسعت منطقه و طرح‌های راهبردی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مقاله بر آن است که چگونگی تعلق افراد به محیط‌های طبیعی و شدت این تعلق را به‌واسطۀ معنای مکان بررسی کند. برای این منظور، دهکدۀ زاینده‌رود به‌عنوان مکانی تفریحی-اقامتی که از منابع طبیعی در استان اصفهان بهره‌مند است، به‌عنوان نمونۀ ‌موردی انتخاب شد. روش تحقیق در این مقاله، روش ترکیبی اکتشافی است. نخست برای شناسایی معانی‌ای که گردشگران به دهکدۀ تفریحی زاینده‌رود نسبت می‌دهند، از مصاحبه استفاده شد. معانی به‌دست‌آمده از مرحلۀ قبل برای طراحی پرسشنامه‌ استفاده شد و این معانی در قالب چهار عامل اصلی تعلق به مکان به پرسشنامه شکل داد. هدف از این پیمایش، بررسی تفکرات و احساساتی است که گردشگران با تعلقات متفاوت به نمونۀ مدنظر نسبت می‌دادند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که سطح بالای معنا در یک مکان، باعث ایجاد و افزایش شدت تعلق به آن مکان می‌شود. همچنین، زیبایی و منابع طبیعی منحصربه‌فرد به ترتیب بیشترین و ارتباط با دنیای طبیعی کمترین امتیاز را در سطح معنایی در میان افراد با سطوح مختلف حس تعلق به مکان داشتند. در میان عوامل مؤثر در ایجاد این حس، پیوند اجتماعی و هویت مکان به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را در بین شرکت‌کنندگان این پیمایش داشتند. در انتها تأکید می‌شود که ایجاد تسهیلات تفریحی در این مکان‌ها باعث افزایش تعاملات اجتماعی و در ادامه، افزایش سطح حس تعلق به مکان در میان کاربران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing The Level of Recreational Places Attachment by Explaining The Place Meanings (Case Study: Zayandehrood Village)

نویسنده [English]

  • Narges Dehghan
Assistant Professor, Department of Architecture, Advancement in Architecture and Urban Planning Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

The meaning that people assign to a location has a significant impact on how strong a feeling of place attachment is and how strong it is. Researchers in this discipline, on the other hand, have rarely looked at the relationship between a place's meaning and belonging to it. Due to the scale of the area and strategic plans, this issue is especially relevant in natural and recreational areas. As a result, the purpose of this essay is to look at how people engage in natural settings and the intensity of that connection via the sense of place attachment. As a case study, Zayandehrood village in Isfahan province was chosen as a recreational-residential location that benefits from natural resources. The mixed-method research approach used in this work was initially used to identify the meanings that tourists ascribe to the recreational village of Zayandehrood through an interview. The questionnaire was designed using the meanings collected in the preceding step, and these meanings were organized into four key attachment variables. The goal of this survey was to look into what tourists thought and felt about the sample with various attachments. The findings of this study reveal that a location's high level of meaning both builds and intensifies place attachment. The most excellent scores were for beauty and unique natural resources, respectively. Social bonding and place identity got the greatest and lowest scores, respectively, among the efficient variables in creating this sense among the survey participants. Finally, it is noted that providing recreational facilities in these locations enhances social interactions and, as a result, increases user attachment to the place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Sense of Place Attachment
  • Place Meaning
  • Social Bonding
  • Beauty
  • Natural Resources
  • Zayandehrood Recreational Village
  • Isfahan
مجموعه گزارشات گردشگری دهکدۀ فرهنگی-تفریحی زاینده‌رود، (1395). وابسته به شرکت زاینده‌رود.
Alalhesabi, M., Rezazadeh, R., & Charbgoo, N. (2017). Presenting a Conceptual Model for Place Meaning and Continuity Indexes (Interpretative Phenomenological Analysis of Lived Experiences). Bagh-e Nazar, 52(14), 30-19.https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1304122.     
Ananahad, M., Golamalizade, H., & Asadi MalekJahan, F. (2019). Measure the sense of belonging to the place and protect the identity of residential units in the urban area. Case study: Old Quarter of Saghrysazan Rasht. Journal of Urban Ecology Researches, 10(19), 88-73.https://doi.org/10.30473/grup.2019.5645 
Behzadpour, M. (2018). Investigating the Sense of Belonging in Residential Complexes and the Role of Nature on it (A Case Studies: Residential Complexes of Ekbatan, Pardisan, Zeytun and Mehregan), Journal of  Research and Urban Planning, 9(34), 183-200.http://jupm.miau.ac.ir/article_3137_69336b491fc16b9d835d87075ea722ce.pdf
Birnbaum, L., Wilhelm, C., Chilla, T., & Kröner, S. (2021). Place attachment and digitalisation in rural regions, Journal of Rural Studies, 2(87), 189-198. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.015
Choi, B., Park, J.-a., & Lee, H.-J. (2016). The Development of a Measurement Method for Place Attachment and its Verification with a Housing Satisfaction Measure: A Survey of University Students About Their Homes, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 15(2), 193-200.https://doi.org/10.3130/jaabe.15.193
Daneshpour, A., & saffar sabzevar, f. (2018). An analysis of the physical factors influencing the place attachment in the old center of Sabzevar, Journal of Urban Research and Planning, 9(33), 125-136.http://jupm.miau.ac.ir/article_2897_363b8f455af68550cc9c2cbdbddab87f.pdf  
Daneshpour, S. A., Sepehri Moqaddam, M., & Charkhchian, M. (2009). Explanation to “Place Attachment” And investigation of its effective factors, Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 1(38), 37-48.https://jfaup.ut.ac.ir/article_22248_a183b607f0a97f933e50b7b7ed43b25b.pdf
Farnum, J., Hall, T., & Kruger, L. E., (2005). Sense of place in natural resource recreation and tourism: An evaluation and assessment of research findings: Recreation & tourism initiative. U.S. Dept. of Agriculture Forest Service Pacific Northwest Research Station. http://www.fs.fed.us/pnw/pubs/pnw_gtr660.pdf  
Gunderson, K., Watson, A. (2007). Understanding place meanings on the Bitterroot national forest, Montana, Society and Natural Resources 20(8), 705–721. https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/61165   
Gustafson, P. (2001). Roots and Routes: Exploring the Relationship between Place Attachment and Mobility, Environment and Behavior, 33(5), 667-686. https://doi.org/10.1177/00139160121973188  
Hammitt, W. E., Backlund, E. A., & Bixler, R. D. (2006). Place bonding for recreating places: Conceptual and empirical development, Leisure Studies, 25, 17–41.https://www.researchgate.net/publication/237957956_Place_Bonding_for_Recreation_Places_Conceptual_and_Empirical_Development
Hutson, G. (2011). Remembering the Roots of Place Meanings for Place-Based Outdoor Education. Pathways, The Ontario Journal of Outdoor Education, 23, 19-25. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ966890.pdf  
Iverson Nassauer, J. (1995). Culture and changing landscape structure, Landscape ecology, 10(4), 229-237.https://doi.org/10.1007/BF00129257   
Karami, I., Basiri, M., & Zeynali Azim, A. (2021). Analysis of place attachment and related variables in third urban locations (Case study: Elgoli Park of Tabriz), Geographical Urban Planning Research (GUPR), 9(3), 735-759. https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2021.318070.1450  
Kastenholz, E., Marques, C. P., & Carneiro, M. J. (2020). Place attachment through sensory-rich, emotion-generating place experiences in rural tourism, Journal of Destination Marketing & Management, 3(17), 100455. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100455  
Keniger, L. E., Gaston, K. J., Irvine, K. N., & Fuller, R. A. (2013). What are the benefits of interacting with nature?, International journal of environmental research and public health, 10(3), 913-935.https://doi.org/10.3390/ijerph10030913
Kharabati, S., & Yazdanfar, S. A. (2016). Factors influencing the place attachment in student dormitories (Case study: Semnan University dormitory), Journal of Iranian Architecture & Urbanism(JIAU), 7(2), 139-148.https://doi.org/10.30475/isau.2017.62036   
Kyle, G., Mowen, A., & Tarrant, M. (2004). Linking Place Preferences With Place Meaning: An Examination of the Relationship Between Place Motivation and Place Attachment, Journal of Environmental Psychology, 5(24), 439-454. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2004.11.001  
Kyle, G. T., Chick, G. (2007). The social construction of a sense of place, Leisure Sciences 29(3), 209–225.https://doi.org/10.1080/01490400701257922  
Kyle, G. T., Mowen, A. J., & Tarrant, M. (2004). Linking place preferences with place meaning: An examination of the relationship between place motivation and place attachment, Journal of Environmental Psychology, 24(4), 439-454. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2004.11.001   
Liu, Q., Wu, Y., Xiao, Y., Fu, W., Zhuo, Z., van den Bosch, C. C. K., Huang, Q., & Lan, S. (2020). More meaningful, more restorative? Linking local landscape characteristics and place attachment to restorative perceptions of urban park visitors, Landscape and Urban Planning, 5(197), 103763. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103763  
Low, S.M., Altman, I. (1992). Place Attachment. In: Altman, I., Low, S.M. (eds) Place Attachment. Human Behavior and Environment. Springer. vol 12., Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-8753-4_1  
Mahmoudi, S., Yasouri, M., & Emami, S. F. (2018). A Spatial- Location Analysis of the Factors Affecting Place Attachment (Case Study: Kurdish Villages, Rahmatabad and Blokat Districts, Rudbar County), Journal of Rural Research and Planning, 26(7), 61-82.  https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1396283  
Manzo, L. (2003). Beyond House and Haven: Toward a Revisioning of Emotional Relationships with Places, Journal of Environmental Psychology, 4(23), 47-61. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(02)00074-9.  
Manzo, L. C. (2005). For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning, Journal of Environmental Psychology, 25(1), 67-86. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2005.01.002  
Masoomi, M., & mirkhatib, a. (2017). The Impact Of Open Spaces Designing To Create place Attachment In Residential Complexes (Case study: sheshsad dastgah residential complexes in mashhad city) [Descriptive & Survey], Geographical Researches, 32(3), 52-73. https://doi.org/10.29252/geores.32.3.52
Milligan, M. J. (1998). Interactional past and potential: The social construction of place attachment, Symbolic Interactionism, 5(21), 1–33. https://doi.org/10.1525/si.1998.21.1.1
Nasar, J. L., (2000). The evaluative image of places. In Person–environment psychology: New directions and perspectives, 2nd ed. (pp. 117-168). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.https://doi.org/10.1080/01944369008975742  
Peng, J., Strijker, D., & Wu, Q. (2020). Place Identity: How Far Have We Come in Exploring Its Meanings? Frontiers in psychology, 11, 1-19. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00294  
Proshansky, H. (1978). The self and the city, Environment and Behavior, 10(5), 147–169.https://doi.org/10.1177%2F0013916578102002
Rahimi, R., Ansari, M., Bemanian, M. R., & Mahdavinejad, M. (2020). Evaluation of the Effect of Physical Components on Place Attachment in Communal Spaces of Selected Residential Complexes in Tehran, Bagh-e Nazar, 83(17), 17-34. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1607322  
Rajala, K., Sorice, M. G., & Thomas, V. A. (2020). The meaning(s) of place: Identifying the structure of sense of place across a social–ecological landscape, People and Nature, 2(3), 718-733.https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pan3.10112  
Raymond, C. M., Kyttä, M., & Stedman, R. (2017). Sense of Place, Fast and Slow: The Potential Contributions of Affordance Theory to Sense of Place [Conceptual Analysis], Frontiers in psychology, 8.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01674
Sattarzadeh, D. (2018). The Effect of Designing Urban Public Spaces on Place Attachment (Case study: Tabriz, Iran), Space Ontology International Journal, 7(4), 53-64.http://soij.qiau.ac.ir/article_545287_cce6058af813ca53c677135405544869.pdf
Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1-10. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006
Scott, M. M. (2005). A Powerful Theory and a Paradox: Ecological Psychologists After Barker, Environment and Behavior, 37(3), 295-329. https://doi.org/10.1177/0013916504270696
Shiva, Y., & Farah Habib (2019). Developing P.P.P Model of Place Attachment for Evaluating Residential Environment (Cases Study: Open Space of Iranzamin and Ekbatan Apartment Buildings), International Journal of Architecture and Urban Development, 9, 17-24. . https://ijaud.srbiau.ac.ir/article_14009.html
Stedman, R. C. (2002). Toward a social psychology of place - predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity, Environment and Behavior, 34(5), 561–581.https://doi.org/10.1177%2F0013916502034005001
Stedman, R. C. (2003). Sense of place and forest science: Toward a program of quantitative research, Forest Science, 8(49), 822–829. https://tot.unm.edu/assets/docs/stedman2003_sop_forsci.pdf  
Stokols, D., &Shumaker, S.A. (1981). People in places: A transactional view of settings.In Harvey, J.H. (Ed.).Cognition social behaviour and the environment. Lawrence Erlbaum Assoc. Hillsdale, NJ.https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=kAEqlbTaFDkC&oi=fnd&pg=PA91&ots=1C2zmzIQ27&sig=QeUPTI6bV3Wpos4ZQT_-qzEWxyc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Stokowski, P. A. (2002). Languages of place and discourses of power: Constructing new sense of place, Journal of Leisure Research, 5(34), 368–382. https://doi.org/10.1080/00222216.2002.11949977  
Tribot, A.-S., Deter, J., & Mouquet, N. (2018). Integrating the aesthetic value of landscapes and biological diversity. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences,
Tuan, Y.-f., (1997). Space and place : the perspective of experience. University of Minnesota Press.https://search.library.wisc.edu/catalog/999493802702121  
Tuan, Y.-f., (2005). Space and place: The perspective of experience / Yi-Fu Tuan. University of Minnesota Press.  https://www.google.com/books/edition/Space_and_Place/MolJngEACAAJ?hl=en
Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). PLACE AND IDENTITY PROCESSES, Journal of Environmental Psychology, 16(3), 205-220. https://doi.org/https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0017  
Vada, S., Prentice, C., & Hsiao, A. (2019). The influence of tourism experience and well-being on place attachment, Journal of Retailing and Consumer Services, 6(47), 330-322.https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.007
Verbrugge, L., & van den Born, R. (2018). The role of place attachment in public perceptions of a re-landscaping intervention in the river Waal (The Netherlands), Landscape and Urban Planning, 177(3),250-241. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.05.011  
Williams, D. R., Patterson, M. E., Roggenbuck, J. W., Watson, A. E. (1992). Beyond the commodity metaphor: Examining emotional and symbolic attachment to place, Leisure Sciences, 14(1), 29–46.https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/01490409209513155
Wynveen, C. J., Kyle, G. T., & Sutton, S. G. (2012). Natural area visitors' place meaning and place attachment ascribed to a marine setting, Journal of Environmental Psychology, 32(4), 296-287.https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2012.05.001   
Wynveen, C. J., Kyle, G. T., Sutton, S. G. (2010). Place meanings ascribe to marine settings: The case of the Great Barrier Reef Marine Park, Leisure Sciences, 32(5), 270–287.https://doi.org/10.1080/01490401003712705
Xu, Y., Wu, D., & Chen, N. (2022). Here I belong!: Understanding immigrant descendants’ place attachment and its impact on their community citizenship behaviors in China, Journal of Environmental Psychology, 79(6), 101743. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101743