تحلیل سطح حس تعلق به مکان‌های تفریحی به‌واسطه تبیین معنای مکان (نمونه موردی: دهکده تفریحی زاینده‌رود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری، مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

معنایی که کاربران به مکان نسبت می‌دهند، در شکل‌گیری حس تعلق به مکان و سطح این حس تأثیرگذار است، بااین‌وجود، پژوهشگران در این حوزه، به‌ندرت ارتباط میان معنای مکان و تعلق به آن را بررسی کرده‌اند. این مسئله در مناطق طبیعی و تفریحی با توجه به وسعت منطقه و طرح‌های راهبردی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، این مقاله بر آن است که چگونگی تعلق افراد به محیط‌های طبیعی و شدت این تعلق را به‌واسطه معنای مکان بررسی کند. برای این منظور، دهکده زاینده‌رود به‌عنوان مکانی تفریحی-اقامتی که از منابع طبیعی در استان اصفهان بهره‌مند است، به عنوان نمونه‌موردی انتخاب شد. روش تحقیق در این مقاله، روش ترکیبی اکتشافی است و در ابتدا برای شناسایی معانی که گردشگران به دهکده تفریحی زاینده‌رود نسبت می‌دهند، از مصاحبه استفاده شد. معانی به‌دست‌آمده از مرحله قبل برای طراحی پرسشنامه‌ استفاده گردید و این معانی در قالب چهار عامل اصلی تعلق به مکان به پرسشنامه شکل داد. هدف از این پیمایش آن بود که تفکرات و احساساتی که گردشگران با تعلقات متفاوت به نمونه مدنظر نسبت می‌دادند، بررسی شود. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که سطح بالای معنا در یک مکان باعث ایجاد و افزایش شدت تعلق به آن مکان می‌شود. همچنین، زیبایی و منابع طبیعی منحصربه‌فرد به ترتیب بیشترین و ارتباط با دنیای طبیعی کمترین امتیاز را در سطح معنایی در میان افراد با سطوح مختلف حس تعلق به مکان داشتند. در میان عوامل مؤثر در ایجاد این حس، پیوند اجتماعی و هویت مکان به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را در بین شرکت‌کنندگان این پیمایش داشتند. در انتها تأکید می‌شود که ایجاد تسهیلات تفریحی در این مکان‌ها باعث افزایش تعاملات اجتماعی و در ادامه، افزایش سطح حس تعلق به مکان در میان کاربران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the level of attachment sense to recreational places by explaining the place meaning (Case study: Zayandehrood recreational village)

نویسنده [English]

 • Narges Dehghan
Assistant Professor, Department of Architecture, Advancement in Architecture and Urban Planning Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

The meanings users assign to a location have an impact on how attached they are to it and how strong their attachment is. Researchers in this subject, on the other hand, have rarely looked at the relationship between the meaning of a place and one's attachment to it. Due to the scale of the area and strategic plans, this issue is especially relevant in natural and recreational areas. As a result, the purpose of this article is to look at how humans relate to natural settings and the intensity of that attachment through place meaning. As a case study, Zayandehrood village in Isfahan province was chosen as a recreational-residential location that benefits from natural resources. The exploratory combination method utilized in this study was initially intended to identify the meanings that tourists assign to the recreational village of Zayandehrood through an interview. The questionnaire was designed using the meanings collected in the preceding step, and these meanings were organized into four main factors of place attachment to the questionnaire. The goal of this survey was to look into what tourists thought and felt about the case study at various levels of place attachment. The findings of this study reveal that a place's high level of meaning both builds and intensifies place attachment. Also, among people with various levels of place attachment, beauty and unique natural resources received the greatest scores, respectively, at the meaning level, while connection with the natural world received the lowest score. Social connection and place identity got the greatest and lowest scores, respectively, among the effective factors in place attachment, among the survey participants. Finally, it is stressed that the addition of recreational facilities to these places improves social connections and, as a result, user attachment to the place.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sense of place attachment
 • place meaning
 • social bonding
 • aesthetic
 • natural-recreational areas
 • Zayandehrood village
 • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 خرداد 1401