مطالعۀ روند تغییرات سکونت جمعیت در مجموعۀ شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری

2 عضو هیأت علمی دانشکدۀ جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

مجموعۀ شهری گستره­ای است جغرافیایی که از همبستگی و تعامل کارکردی فعالیت و سکونت بین چند شهر و کانون جمعیتی به گونه­ای که یک نظام یکپارچۀ فضایی را تشکیل دهند، به وجود می­آید. مجموعۀ شهری تهران یکی از مهم­ترین و بزرگ­ترین مجموعه­های شهری کشور است که جمعیتی بالغ بر 13422367 نفر را در خود جای داده است.
هدف ما در این نوشتار، مطالعۀ تغییرات الگوی اسکان جمعیت در مجموعۀ شهری تهران و برخی عوامل مؤثر در آن طی 3 دهۀ اخیر (1385-1355) از دیدگاه نویسندگان است. در این مقاله از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است.
نتیجۀ مطالعه نشان می­دهد اسکان جمعیت در مجموعۀ شهری تهران طی سه دهۀ مورد مطالعه بیشتر در سایر نقاط شهری و روستایی این مجموعه بوده است تا در خود کلانشهر تهران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the changing Trend of Population Settlement in Tehran's urban complex

نویسندگان [English]

  • Forooghe Khazaei Nejad 1
  • Dr. Mehdi Gharakhlou 2
چکیده [English]

Tehran's urban complex is a geographical area which is created by the functional correlation and interaction of activities and residence in some cities and population community, in a way to form  an integrated spatial system. Tehran urban complex is one the most important and largest urban areas of our country with a population of over 13422367 individuals.
Our aim in this paper is to study the changes of population settlement pattern in Tehran urban complex and its some effective factors during the last three decades (1976-2006) from the view point of authors. Analytical- descriptive method has been used in this paper.
The results of this study  show that population settlement  in Tehran urban complex during the three decades of under study has been more in other urban points and villages than in metropolis of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban complex
  • Tehran Metropolis
  • Settlement
  • Rural Areas
  • Urban areas