دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 1-118 
بررسی وضعیت کمّی و کیفی منابع آب زیرزمینی (مورد شناسی: دشت جوین، استان خراسان رضوی)

صفحه 31-46

10.22111/gaij.2012.697

هادی رهنما؛ دکترمحمدرضا قنبرپور؛ دکتر محمود حبیب نژاد روشن؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار