دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 1-134 
تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی شهری در شهر بابلسر

صفحه 49-76

10.22111/gaij.2012.886

دکتر محمدتقی رهنمایی؛ امین فرجی ملائی؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ آزاده عظیمی


تحلیلی بر آلودگی خاک و آثار آن بر اقتصاد کشاورزی مورد شناسی: آلودگی خاک و آثار آن بر کشت شاهی در سیستان

صفحه 77-88

10.22111/gaij.2012.887

دکتر محمد علی عبدلی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر احمد قنبری؛ دکتر مصطفی خواجه؛ عباسعلی قادری