تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی شهری در شهر بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

4 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی جغرافیا، واحد اسلامشهر

چکیده

رویکرد کیفی به مفاهیم توسعه زمینه را برای طرح موضوع کیفیت زندگی فراهم ساخت. این رویکرد برای اولین بار در سال 1966 توسط ریموند بائر به دنبال ظهور بحران­های شهری، مطرح شد. امروزه از کیفیت زندگی به معنای قابلیت زندگی یک مکان یاد می­شود. هدف از این تحقیق تحلیلی از وضعیت کیفیت زندگی در محلات شهر بابلسر از بعد شاخص­های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- محیطی و روانی (ذهنی)، می باشد.
در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی به صورت تحلیل مقایسه­ای بر اساس وزن­دهی سلسله­مراتبی استفاده شده است. همچنین جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش پرسشنامه­ای، پژوهش میدانی، منابع کتابخانه­ای، روش مشاهده و منابع اطلاعات اینترنتی برای گردآوری داده­ها استفاده شده است. شاخص­های­ مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای بررسی منابع متعدد و نیز با روش دلفی، جهت بررسی کیفیت زندگی در محلات شهر بابلسر، تعیین شده است.
بر اساس بررسی­های صورت گرفته محلات شهر بابلسر  از بعد شاخص­های مورد بررسی دارای نوعی شکاف عمیق می­باشند. از طرفی نمره­ی میانگین کیفیت زندگی شهر برابر با 517/8 می­باشد که بر اساس تقسیم­بندی سنجش نمره­ی کیفیت زندگی در سطح متوسط قرار دارد. با توجه نتایج به دست آمده محله بی­بی سروزه دارای پایین­ترین سطح کیفیت زندگی بوده و محله شهرک دانشگاه در بالاترین سطح برخورداری قرار دارد. در واقع نوعی گسست فضایی در میان محلات شرقی و غربی به ویژه میان محلات 13، 14، 15 و 16 با محلات 2، 3، 4، 5، 6، 7 وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Concept of Urban Life Quality Case study: Babolsar City-Iran

نویسندگان [English]

  • Dr. Mohammad taghi Rahnamaee 1
  • Amin Faraji Mollaee 2
  • Dr. Hossein Hatami Nejad 3
  • Azadeh Azimi 4
چکیده [English]

Quality of life today is a complex concept and many social scientists since are not able to present a comprehensive definition. Because, the concept of life quality for different urban citizens, has a different meaning.The survey method of this paper is descriptive - analytical methods. And the method of data collection is a documentary- survey method. The value of studied samples in this research has been calculated as probability and based on Cochran’s formula with a confidence level of 95.5,320. The questionnaires has been distributed based on the 16 city divisions, And in each of the districts 20 questionnaires has been distributed. Distribution of options for each question has been set in the form of five Likert. In this the techniques of observation, questionnaires, field research, library resources and Internet use have been used. Review the status of the city's quality of life has been done based on economical, social and physical indicators. And also in the review process of selecting criteria for this study, Delphi method (Soroush) has been used to raise the level of its validity. Based on the presented model, the quality of life in each district is ranked according to the points earned in the following table. According to the table, one of the most critical districts in Babolsar city, based on the indicators of life quality is district No.13 (Bi bi seh-roozeh). In fact there is a spatial discontinuity between eastern and western districts, particularly among districts 13, 14, 15, and 16 with 2, 3, 4, 5, 6, 7 districts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of urban life
  • Index
  • Districts
  • Babolsar city