مکانیابی کاربری های گردشگری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد شناسی: مکانیابی یک پارک شادی در جزیره ی کیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده

امروزه گردشگری و سیستم­های اطلاعات جغرافیایی به عنوان دو صنعت و فن­آوری مهم نظر بسیاری ازمحققانراجلبکرده­ است.گردشگری و توان اشتغال­زایی آندرکناربخش­هایصنعت،کشاورزى و خدمات می­تواندموجبرشد اجتماعى واقتصادىکشورها گردد. نکته­ی مهمدرتوسعه­یگردشگریمرتبطباجاذبه­هاىطبیعی وفرهنگی،آماده­سازىآنهابراىبازدیدگردشگراناست.این آماده­سازی با ارائه­ی خدماتجانبىوزمینه­سازفعالیت­هاىگردشگرى از جمله احداث مراکز تفریحی منطبق با شرایط مکانی منطقه فراهم می­شود. برای نیل به چنین هدفی می­توان GIS را به عنوان ابزاری قدرتمند به خدمت گرفت.
مقاله­ی حاضر با استفاده از مدل شایستگی مکانی درGIS و برنامه­ی الحاقی تحلیل­گر فضایی، با همپوشانی وزنی لایه­ها، به مکانیابی یک پارک شادی در جزیره­ی کیش براساس شرایط طبیعی، وضعیت کاربری­ها و زمین­های خالی قابل ساخت پرداخته است.بر اساس نتایج این پژوهش، محدوده­ی نهایی برای ساخت پارک شادی دارای مساحتی حدود 110 هکتار و در مجاورت پارک دلفین­ها، مجموعه­ی سیاحتی نیروی دریایی، هتل­های شباویز، سفینه و سیمرغ قرار دارد.
تناسب طول و عرض این مکان برای احداث پارک و قرارگیری آن در اراضی خالی، حاکی از بهینگی آن است. بازدید میدانی و بررسی محدودیت­های احتمالی از نظر وضعیت تملک و عدم مغایرت با سایر طرح­های مصوب جزیره مؤیّد صحت این مکانیابی بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating Tourism Landuses by Applying Geographical Information System (GIS) Case study: Kish Island, Fun park

نویسندگان [English]

  • Dr. Shahbakhti Rostami 1
  • Fatemeh Abkar 2
چکیده [English]

Paying attention to tourism attractions in Iran is an inevitable necessity, and since the man made attractions together with natural and cultural attractions can more attract the tourists, so that considering these attractions has a great importance and special position. In this research, a suitability model has been used for finding the best location to establish a Fun park. The data used in this analysis are as the following: a digital map of the island provided in CAD environment, land use layers created in GIS, digital layers of the existing facilities and services in the island, thematic maps including topographical and urban maps, and official statistics and reports.  The aim of the present paper is applying  a suitability model for the studies of locating  fun park based on the criteria including the existing land uses and the available programmable  non-build lands in Kish Island. Clearly, , the aim of the present paper is applying  a suitability model for the studies of locating  fun park based on the criteria including the existing land uses and the available programmable  non-build lands in Kish Island. Clearly,This area is about 120 hectares and it is located in the vicinity of recreational areas like Dolphins Park, Shabaviz, Safineh and Simorgh hotels as well as the Navy force recreational complex. With respect to the necessity of observing the ratio of length and width, park is divided in to two areas of 42 and 69 hectares and is located in the arid areas of Dolphins Park. Using the criteria like availability of non-built lands and applying ArcGIS software to create different layers and doing analysis, the process of locating a fun park in Kish island has been performed. As some other socio-economic, cultural and official considerations must be taken into account for site suitability analysis, it is recommended to pay enough attention to the mentioned factors in the future works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • Geographical information systems
  • Site suitability model
  • Tourism land use
  • Fun park
  • Kish Island