ارزش گذاری تفرّجی جاذبه های گردشگری طبیعی با استفاده از روش هزینۀ سفر منطقه ای (Z.T.C.M) (مورد شناسی: پارک جنگلی پروز، تالاب چغاخور، آبشار آتشگاه وچشمه دیمه استان چهار محال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

امروزه، تحلیل‌های اقتصادی-اجتماعی و بررسی کامل خواسته‌های مردم برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم در تفرّجگاه­ها، امری ضروری است. هدف این تحقیق ارزش­گذاری تفرّجی چهار مرکز تفرّجی طبیعی شامل پارک جنگلی پروز، تالاب چغاخور، آبشار آتشگاه و چشمه دیمه، و نیز مقایسۀ ارزش­های به دست آمده و بررسی خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان از این نواحی با استفاده از روش هزینۀ سفر منطقه‌ای (Z.T.C.M) است. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان از تفرّجگاه و نیز افزایش هزینه و مسافت دسترسی به تفرّجگاه می‌باشد. نتایج نشان داد که متغیّرهایی مانند سن، سطح سواد و مقدار درآمد ماهانة بازدیدکنندگان تأثیر چشمگیری بر استفاده از تفرّجگاه­ها داشتند. بررسی سطح درآمد ماهانة بازدیدکنندگان نشان داد که میان این متغیّر و تعداد روزهای بازدید از تفرّجگاه و نیز تمایل به پرداخت ورودیه، همبستگی بالایی وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که سطح تحصیلات نیز نقش مهمی در جذب گردشگران به تفرّجگاه­ها دارد چنان که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، ارزش تفرّجگاهی پارک جنگلی پروز، تالاب چغاخور، آبشار آتشگاه و چشمه دیمه به ترتیب برابر با 40715000، 44234600، 137239800 و 72385200 تومان است که این نتایج نشان­دهندۀ اهمیت منابع آبی در جذب گردشگر است. ارزش‌های پولی به دست آمده برای تفرّجگاه­های مورد بررسی، به موقعیت برتر طبیعی و چشم‌اندازهای زیبای پیرامون آنها، نسبت داده شد. ارزش تفرّجی بالای تفرّجگاه­های مورد بررسی نشان­دهندة لزوم توجه بیشتر و تدوین طرح توسعة گردشگری آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recreational valuation of natural tourism attractions by using Zonal Travel Cost Method (Z.T.C.M) (Case study: Parvaz forest park, Choghakhor wetland, A'atashgah waterfall and Dimeh fountain of Chahrmahal va Bakhtiari province)

نویسندگان [English]

  • Davoud mafi gholami 1
  • Dr. nabiollah yarali 2
  • Akram noori kamari 3
چکیده [English]

Nowadays, socio- economic analysis and full review of people requirements is a key factor in providing the required facilities in destinations. The aim of this study is recreational valuation of Parvaz forest park, Choghakhor wetland, A'atashgah waterfall and Dimeh fountain, and also comparison between obtained results and investigation of socio-economic characteristic of visitors by using Zonal Travel Cost Method (Z.T.C.M). This method is based on using map, the view, socio-economical characteristics of visitors of promenades and also increase of the cost and distance from the region. Results showed that variables like age, education and amount of visitor’s income had significant impacts on use of promenades. Investigating amount of visitor’s income showed that strong correlation exists between this variable and the number of visited days of promenades and also their interest to pay entrance fee. It also showed that level of education has a key role in absorbing visitors for promenades as most of the visitors had university education. Results showed that the recreational value of Parvaz forest park, Choghakhor wetland, A'atashgah waterfall and Dimeh fountain is 407150000, 442346000, 137239800 and 723852000 Iranian Rials, respectively. These results show the importance of water resources in tourism attraction. The monetary values obtained depend on the better natural location and beautiful sights around them. High value of recreational areas which was recorded for the studied promenades showed that these promenades need more attention and providing the development of tourism plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreation
  • Recreational valuation
  • Zonal Travel Cost Method (Z.T.C.M)