ژئومورفولوژی، هیدروژئولوژی و مطالعۀ فاکتورهای مؤثر بر توسعه کارست در منطقۀ گرین، غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی

2 دانشجویی دکتری زمین شناسی مهندسی ، عضو هیت علمی دانشگاه شاهرود

چکیده

منطقۀ گرین در زون زاگرس رورانده و در مرز استان­های همدان و لرستان قرار دارد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی وضعیت گسترش کارست و پتانسیل آن از منظر ژئومورفولوژی و هیدروژئولوژی می­باشد. تکتونیزه شدن شدید در این منطقه و گسترش سنگ­های کربناته انحلال­پذیر، باعث شده تا کارستی شدن گسترش قابل ملاحظه­ای داشته و پدیده­های ژئومورفولوژی کارست نظیر دولین، کارن، غار و چشمه­های کارستی مانند چشمه گاماسیاب در این منطقه شکل بگیرد. به منظور ارزیابی وضعیت هیدروشیمی آبخوان منطقه، از نتایج آنالیز 26 چشمه استفاده شده است. آنالیز نمونه­های آب نشان می­دهد که تیپ آب موجود در اکثر چشمه­های منطقه به صورت بیکربنات کلسیم-منیزیم بوده که با تیپ آب آبخوان­های کارستی مطابقت دارد. ارزیابی نمایه­های اشباع کلسیت و دولومیت نشان می­دهد که منطقه نسبت به این دو کانی تحت اشباع بوده و آب زیرزمینی مسیر زیادی را طی نکرده و به تکامل ژئوشیمیایی نرسیده است. همچنین بر اساس نتایج آزمایش ردیابی، سرعت متوسط جریان آب زیرزمینی در مناطقی که مادۀ رنگی ردیابی شده است، در محدودۀ سرعت حرکت آب در نواحی توسعه یافته کارستی قرار دارد و نشان دهندۀ حاکم بودن رژیم جریان مجرایی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphology, hydrogeology and the study of factors affecting to karst development in Garin area, west of Iran

نویسندگان [English]

  • Dr. Gholamreza Khanlari 1
  • Ali Akbar Momeni 2
چکیده [English]

The study area is located in the Trusted Zagros and is placed  at the border area of  Hamedan and Lorestan provinces. The main aim of this research is the assessment of karst development and its potential from geomorphology and hydrogeology point of view. Highly tectonization and distribution of dissolvable carbonaceous rocks is caused to develop karstification phenomenon in this area. Some of karstic geomorphologic features such as dolin, karren, cave and karst springs (for example Gamasiab spring) are formed. In order to evaluate the hydro chemical conditions of the area, the data from 26 springs were used. The results of data analysis show that the types of water in most of the springs are calcium and magnesium bicarbonate (Ca-Mg-Hco3) which is matched  with the type of karstic aquifers. Assessment of the saturation indices of calcite and dolomite show that the most part of this area is under saturated by these two minerals. This means that the ground water doesn't travel in long distances. According to the results of dye tracing test, the mean velocity of groundwater is the same as velocity in karstic areas and shows the dominancy of conduit flow regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karst
  • Geomorphology
  • Hydrogeology
  • Hydro chemical
  • saturation indices