ارزیابی اثرات اهداف بخش روستایی برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران در رضایت¬مندی روستاییان (مورد شناسی: دهستان ایجرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار-جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه تبریز

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی

5 دانشجوی دکتری آمار ـ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در نوشتار حاضر میزان اثر بخشی اهداف و سیاست­های مرتبط با روستاها که در برنامۀ چهارم توسعه تدوین یافته، مورد ارزیابی گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تحلیل محتوا بعد از آزمون روایی و پایایی آنها انجام یافته است. براساس یافته­های تحقیق، سطح رضایت­مندی ساکنان روستاهای هدف به­ویژه از منظر شاخص­های اقتصادی در حد پایینی قرار دارد. اگر چه براساس آزمون فریدمن نمی­توان میان 27 شاخص تفاوت معناداری را از نظر میزان رضایت­مندی ملاحظه کرد، ولی طبقه بندی آنها در ابعاد مختلف و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که ابعاد کالبدی و اقتصادی حدود 67 درصد تغییرات رضایت را تبیین می­کنند. اگر چه بعد اقتصادی به تنهایی 40 درصد تغییرات رضایت­مندی را تبیین می­کند ولی 90 درصد در شاخص­های اقتصادی از نظر رضایت­مندی در سطح پایین­تر از متوسط قرار دارند. نتایج تحلیلی حاکی از آن است که مردم از اقدامات دولت در ترغیب والقای دیدگاه مثبت جوانان به مشارکت با میانگین5/4 بالاترین، و اصلاح سیستم آبیاری با میانگین12/1کمترین میزان رضایت­مندی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of Fourth program objectives of rural part of the Islamic Republic of Iran on villager’s atisfaction Case study: Ijrood Dehestan

نویسندگان [English]

  • Dr. Abdollah Abdollahi 1
  • Ali Akbar Taghilo 2
  • Issa Piry 3
  • Yousef Khodaie 4
  • Reza Arabi 5
چکیده [English]

In the present article, the efficiency of the relevant objectives and policies of villages developed in the fourth program, have been evaluated. Collecting information through questionnaires and content analysis has been performed after their validity and reliability tests. Based on the results of the study, the satisfaction level of the objective villages  , particularly from economical aspect is placed at a low level. Although based on Fridman test, it is not possible to find a significant difference between 27 indices from the view point of satisfaction, but their classification in different dimensions and multi variable regression analysis showed that the physical and economical aspects of about 67% of variations indicate the satisfaction. Although the economical dimension ,  by itself indicate 40% of satisfaction changes , but 90%  in economical indices  are placed at a level lower than medium from satisfaction point of view.
 The results showed that people with average 4.5 had the highest level of satisfaction from the government measures for encouraging and implying positive view to young people for participating and had the lowest satisfaction rate of average 1/12 toward the modification of irrigation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • fourth program
  • satisfaction
  • Ijrood Dehestan