تصمیم سازی گروهی مبتنی بر GIS در مسألۀ تخصیص کاربری آموزشی (مورد شناسی: منطقۀ 6 شهرداری اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این تحقیق یک ابزار تصمیم­گیری گروهی مبتنی بر سامانۀ اطلاعات مکانی جهت حل مسألۀ تخصیص کاربری آموزشی در مناطق شهری توسعه داده شده است. اگرچه در اغلب تحقیقات صورت گرفته در زمینۀ تخصیص کاربری، تکنیک­های تصمیم­گیری چندمعیاره با دیدگاه تصمیم­گیری فردی مورد استفاده قرار گرفته­اند، در این مقاله تخصیص کاربری به عنوان یک مسألۀ تصمیم­گیری گروهی که نیازمند مشارکت تخصص­ها و دیدگاه­های مختلف در فرایند تصمیم­سازی می­باشد، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، معیارهای سرانه، حداقل مساحت، فاصله از مراکز شهری و همچنین فاصله از برخی کاربری­های وابسته از قبیل پارک و کتابخانه به عنوان معیارهای ارزیابی قطعات زمین و مدل تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین وزن معیارها و تکنیک تلفیق عقاید تصمیم­سازان به منظور تلفیق نظرات کارشناسان در فرایند تصمیم­گیری گروهی، مورد استفاده قرار گرفت. مدل پیشنهادی در منطقۀ شش شهرداری اصفهان به عنوان مطالعۀ موردی، جهت تخصیص کاربری آموزشی، اجرا و نتایج آن به نتایج تصمیم­گیری انفرادی مقایسه و تحلیل شده است. بر این اساس، سه قطعه زمین با اولویت­های یک الی سه جهت تخصیص کاربری آموزشی تعیین گردیدند. نتایج حاکی از آن است  که اتخاذ فرایند تصمیم­گیری گروهی، علاوه بر فراهم نمودن امکان تحلیل نتایج حاصل از دیدگاه­های مختلف برای تصمیم­ساز، به او کمک می­کند تا گزینه­هایی را انتخاب کند که توافق بیشتری بر روی آنها وجود دارد. در این تحقیق به نظرات کلیۀ کارشناسان ارزش یکسان داده شده و عدم قطعیت در نظرات کارشناسی مد نظر قرار نگرفته است. بدیهی است به منظور لحاظ نمودن این شرایط، حل مسألۀ تصمیم­گیری گروهی با استفاده از منطق فازی، می­تواند به عنوان کار آینده نویسندگان مطرح گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GIS based group decision making analysis for educational land use allocation: case study of district 6, Isfahan

نویسندگان [English]

  • Dr. Mohammad talei 1
  • Dr. Abas Alimohamadi 1
  • Esmaeil Adili 2
چکیده [English]

In this study, a group decision-making approach based on Geographical Information System (GIS) has been developed for solving educational land use allocation problem. Most researches conducted in the field of land use allocation, use multi-criteria decision making techniques with a view individual decision. However, in this article, land use allocation problem has been considered as a group issue that requires the participation of different expertise and perspectives in the decision making process. In this context, Analytical Hierarchical Process (AHP) method is used to determine the weight of criteria and aggregation of individual judgments (AIJ) method utilized to aggregate priorities of decision makers/experts.
Proposed model has been implemented at district 6 of Isfahan as a case study; to allocate educational land uses and the results has been compared to the outcome of individual decisions. To allocate high school as an academic land use, land per capita, minimum area, distance to city centers, distance to dependent land uses such as libraries and distance to urban roads, have been considered and modeled as criteria. Utilizing a sensitivity analysis and comparing the result of individual decisions (each expert) and group decision (AIJ result) is showed some disagreement. However, all experts are dedicated same priority for the first three sites with plot number 5453, 4 and 9 to allocate as high school. The results indicates that group decision making approach in land use allocation problem make it possible analysis of opposite ideas offered by different experts and help decision maker to choice an alternative (site) obtained majority. In this research we consider same weight for all decision makers. In fact, each expert based on his knowledge and skills should have different weight that must be considered to aggregate individual judgments. Also by using  fuzzy based methods, we can involve uncertainty of judgments and decision making at the proposed model. This would be considered at the next work of the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group decision making
  • Spatial Multi-Criteria Decision Analysis
  • aggregation of individual judgments
  • Land Use Allocation