بررسی عوامل مؤثر بر پراکنده‌رویی شهر و تأثیر آن بر زیست‌پذیری در کلان‌شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

در حال حاضر یکی از موارد تمام شهرهای کشور، رشد شهرنشینی و تلاش برای داشتن شهرهای زیست‌پذیر است. این رشد و گسترش کالبدی شهر نتوانسته با شاخص‌های زیست‌پذیری شهری هماهنگ شود و این عدم‌هماهنگی در رشد کالبدی شهر باعث ایجاد محلات برنامه‌ریزی‌نشده و عدم‌تعادل در مناطق شهری برای بهره‌برداری از منابع محیط‌زیستی و کمبود خدمات‌رسانی شده است و در ابعاد مختلف نمود پیدا کرده است که یکی از این ابعاد فشار بر محیط‌زیست و کاهش زیست‌پذیری شهری بوده است و مدیریت شهری را برای ادارۀ آن با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. به‌همین‌منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پراکنده‌رویی شهری و تأثیر آن بر زیست‌پذیری در کلان‌شهر اهواز تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است.مطابق با نتایج حاصل، مناطق 2 و 3 ازلحاظ نظارت بر کیفیت خدمات شهری در سطح زیست‌پذیری کم و دیگر مناطق شهر اهواز در وضعیت زیست‌پذیری خیلی کم قرار گرفته‌اند. مناطق 2 و 3 شهر اهواز ازلحاظ مشکلات زیست‌محیطی در وضعیت زیست‌پذیری متوسط، مناطق 1 و 4 زیست‌پذیری کم و دیگر مناطق در وضعیت زیست‌پذیری خیلی کم قرار گرفته‌اند. ازلحاظ اثر پراکنده‌رویی شهری بر کاهش امنیت به 4 سطح زیست‌پذیری خیلی کم (مناطق 5، 6 و 7)، زیست‌پذیری کم (4 و 8)، زیست‌پذیری متوسط (منطقۀ 1) و زیست‌پذیری زیاد (مناطق 2 و 3) تقسیم ‌شده‌اند. براساس کاربری‌های عمومی شهری، مناطق شهر اهواز به دو دسته زیست‌پذیری کم و خیلی کم تقسیم‌ شده‌اند و مناطق 1، 2 و 3 نسبت‌به دیگر مناطق، از وضعیت بهتری برخوردار هستند. ازلحاظ تضعیف هویت و منظر شهری، مناطق 2 و 3 ازلحاظ زیست‌پذیری در طیف متوسط، منطقۀ 1 در طیف زیست‌پذیری کم و دیگر مناطق در طیف زیست‌پذیری خیلی کم قرار گرفته‌اند. در پژوهش حاضر برای نخستین‌بار عوامل مؤثر بر پراکنده‌رویی شهر و تأثیر آن بر زیست‌پذیری در شهر اهواز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Distributed Causes of Urban Mobility and its Impact on Resilience in Ahvaz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Majid Goodarzi 1
  • Mostafa Mohammadi Dehcheshmeh 1
  • Effat Barzegar 2
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Masters student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the factors affecting urban sprawl and its impact on livelihoods in Ahwaz metropolis. This research is applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The trend of land use changes showed that the amount of built-up area increased, and the area of ​​green and agricultural land uses and so on decreased. The results of Delphi method shows that economic, political-managerial, technological, social-cultural and natural- environmental factors have the most effect on the dispersal of Ahvaz city, respectively. Also, the results of the evaluation of the spillover effects on the biodiversity indices showed that spillover of the urban spill on the increase of the cost of public utilities and consequently the reduction of the quality of services, the weakness of urban service quality monitoring, environmental problems, security decline, public utilities, identity degradation and fragmentation. The landscape has been impressive. According to the results, zones 2 and 3 are very poor in terms of monitoring the quality of urban services and other areas of Ahvaz are in a very poor condition. Zones 2 and 3 of Ahvaz have been in moderate environmental condition, Zones 1 and 4 are low and other zones are very low in terms of livability. In terms of the scattered impact of urban overcrowding on reducing security to four levels of very low viability (areas 5, 6 and 7), low viability (areas 4 and 8), moderate viability (area 1) and high viability (areas 2 and 3) are divided. According to general urban uses, Ahvaz is divided into two categories of low and very low biodiversity, and areas 1, 2 and 3 are better than other areas. In terms of weakening urban identity and landscape, zones 2 and 3 are in the middle range of biodiversity, zone 1 is in the low range of biodiversity and other areas are in the low range of life.In the present study, for the first time, the factors affecting dispersal of the city and its impact on biodiversity are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban dispersal
  • Urban Sustainability
  • Sustainable development
  • Ahvaz
افراخته، حسن، جلالیان، حمید، انوری، آرزو، منوچهری، ایوب (1395). تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست پذیری روستاهای ادغام‌شده در شهر میاندوآب، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 3، شماره 4، دانشگاه تربیت حیدریه، صص 441- 415.http://rdsj.torbath.ac.ir/article_43954.html
اکبری، مجید، بوستان احمدی، وحید، موسوی، سید چمران و نازنین حاجی پور (1398). ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان‌شهر شیراز از منظر شهروندان، فصلنامه رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 37، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، صص 154-124.https://journals.atu.ac.ir/article_9899.html
امان پور، سعید، غلامی، سمیه و فرحناز غفار زاده (1394). تحلیل ویژگی‌های مکانی-زمانی گسترش شهری مناطق شهر شیراز در بازه زمانی 1385 تا 1391، فصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی، شماره 1، دانشگاه پیام نور تهران، صص 126-111. https://www.magiran.com/paper/1389387
ایران‌دوست، کیومرث، عیسی لو، علی‌اصغر، شاهمرادی، بهزاد (1394). شاخص‌های زیست پذیری در محیط‌های شهری (موردی: بخش مرکزی شهر مقدس قم)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال 4، شماره 13، تهران، صص 118-101. https://www.sid.ir/paper/240294/fa
برزگر، صادق، حیدری، تقی، انبار لو، علیرضا (1396). تحلیل سکونتگاه‌های غیررسمی با رویکرد زیست پذیری (موردمطالعه: محلات غیررسمی شهر زنجان)، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 9، شماره 33، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، صص 152-137.https://jzpm.marvdasht.iau.ir/article_3429.html
تردست، زهرا، نیک‌سرشت، مهدی و  مشکینی، ابوالفضل (1398). تبیین الگوی سازمان‌یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال ششم، شماره بیستم، دانشگاه مازندران صص 125-105. https://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2281.html
جمعه پور، محمود، طهماسبی تهرانی، شهرزاد (1392). تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار)، فصلنامه برنامه‌ریزی کالبدی-فضایی، سال 1، شماره 3، دانشگاه پیام نور تهران، صص 60-50. https://psp.journals.pnu.ac.ir/article_2169.html
حاتمی، حسین، رضوانی، محمدرضا، خسروی کردستانی، فریبا (1393). سنجش میزان زیست پذیری منطقه‌ی دو شهر سنندج، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال 1، شماره 4، دانشگاه خوارزمی تهران، صص 37-23.https://www.magiran.com/paper/1572306
حاجی پور، نازنین، (1396)، تحلیل مکانی تطبیقی شاخص‌های منتخب زیست پذیری شهری در کلان‌شهر اهواز (موردی: محلات کیان پارس، گلستان، سپیدار)، استاد راهنما: سعید امان پور، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. https://www.magiran.com/paper/1389387
حبیبیان، بهار و احمد پوراحمد (1397). ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت- اهمیت، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی، سال هشتم، شماره 2، دانشگاه اصفهان، صص 80-60. https://sppl.ui.ac.ir/article_22911.html
حسام، مهدی، پوراحمد، احمد، آشور، حدیثه (1391). آثار زیست‌محیطی گسترش افقی شهر مطالعه موردی: شهر گرگان، مجله محیط‌شناسی، سال سی و نهم، شماره 3، دانشگاه تهران، صص 104-91. https://jes.ut.ac.ir/article_35892.html
خراسانی، محمد(1395). تأملی ﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﻳﺴﺖ شناخت، سنجش و ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎ، پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال اول، شماره2، تهران، صص 15-9. https://civilica.com/doc/684419/
خراسانی، محمدامین، رضوانی، محمدرضا (1392). شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 2، شماره 4، دانشگاه خوارزمی تهران، صص 74-55. https://serd.khu.ac.ir/browse.php?a_id=1659&sid=1&slc_lang=fa
خراسانی، محمدامین، رضوانی، محمدرضا، مولایی قلیچی، محمد (1394). تحلیل تأثیر متغیرهای فردی بر ادراک از زیست پذیری در روستاهای پیرامون شهر (مطالعه موردی: شهرستان ورامین)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، سال 13، شماره 2، دانشگاه فردوسی مشهد، صص 181-159. https://jgrd.um.ac.ir/article_31442.html
داداش پور، هاشم، عزیزی، داود، اصغر زاده، پیمان (1395). سنجش ظرفیت زیست پذیری محله‌های شهری در کلان‌شهر تهران (موردی: محله‌های هرندی، تختی و کوثر)، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال سوم، شماره 2، پیاپی 5، مشهد، صص 68-53.https://jgusd.um.ac.ir/article_25790.html
رخشانی نسب، حمیدرضا، نیری، ناصر (1396). ارزیابی وضعیت شاخص‌های زیست پذیری شهری از دیدگاه شهروندان (مورد شناسی: مناطق پنج‌گانه شهر زاهدان)، مجله جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، شماره 27، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص 74-55. https://gaij.usb.ac.ir/article_4090.html
رشیدی ابراهیم حصاری، موحد، علی، تولایی، سیمین، موسوی، میر نجف (1395). تحلیل فضایی منطقه کلان‌شهر تبریز با رویکرد زیست پذیری، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال 16، شماره 54، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، صص 176-155. https://www.sid.ir/paper/508444/fa
ساسان پور، فرزانه، تولایی، سیمین، جعفری اسدآبادی، حمزه (1393). قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (کلان‌شهر تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، سال 12، شماره 42، تهران، صص 157-129. https://www.sid.ir/paper/150341/fa
ساسان پور، فرزانه، تولایی، سیمین، جعفری اسدآبادی، حمزه (1393). سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دوگانه کلان‌شهر تهران، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 5، شماره 18، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، صص 42-27. https://jzpm.marvdasht.iau.ir/article_766.html
 سجادی قیداری، حمدالله، رومیانی، احمد، صانعی، سمیه (1395). بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر زیست پذیری جوامع محلی (موردی: دهستان گیسوان و چورزق در استان زنجان)، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، سال 6، شماره 2، دانشگاه اصفهان، صص 96-75. https://www.sid.ir/paper/223680/fa
 شماعی، علی، ساسان پور، فرزانه، سلیمانی، محمد، احد نژاد، محسن، حیدری، تقی (1395). تحلیل زیست پذیری بافت‌های فرسوده شهری (موردی: شهر زنجان)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 4، دانشگاه تهران، صص 799-783. https://jhgr.ut.ac.ir/article_53481.html
عباسی، ژیلا (1396). بررسی پراکنده رویی شهری و عوامل مؤثر در ایجاد آن (موردی: شهر سنندج)، استاد راهنما: غلامرضا ملکشاهی، دانشگاه مازندران، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. https://research.uok.ac.ir/~kairandoost/ViewResearch.aspx?ResearcherID=117241
علی‌اکبری، اسماعیل و مجید اکبری (1395). مدل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر زیست پذیری کلان‌شهر تهران، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره بیست و یکم، شماره 1، دانشگاه گلستان، صص 30-1. https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-3785-fa.html
غفاریان بهرمان، محمد، پریزادی، طاهر، شماعی، علی، خطیبی زاده، محمدرضا، شهسوار، امین (1395). تحلیل فضایی زیست پذیری محلات شهری (موردی: منطقه 18 شهر تهران)، فصلنامه پژوهش‌های محیط‌زیست، سال 7، شماره 14، انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران، صص 58-45. http://www.iraneiap.ir/article_45237.html
فرامرزی، مهسا، بابایی فینی، ام السلمه و سید محمدحسین جعفری (1397). واکاوی نقش اقتصاد سیاسی اسلامی بر زیست پذیری شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 9، شماره 35، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، صص 96-83. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_3297.html
فرهمند، قاسم (1394). تحلیل اثرات زیست‌محیطی رشد و گسترش شهر (موردی: شهر ارومیه)، استاد راهنما: سعید ملکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. https://www.virascience.com/thesis/849401/
قربانی رسول، نوشاد سمیه(1387). راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری اصول و راهکارها. جغرافیا و توسعه. (پیاپی 12):163-180. https://gdij.usb.ac.ir/article_1248.html
گیوه چی، سعید و رضا قنواتی (1393). تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر اهواز با استفاده از مدل آنتروپی شانون، کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران - موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران، صص 17-1. https://civilica.com/doc/360781/
موسوی نور، سید علی، وارثی، حمیدرضا، محمدی، جمال (1397). کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در سنجش زیست پذیری مناطق کلان‌شهر تهران، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، سال 16، شماره 2، دانشگاه فردوسی مشهد، صص 269-243. https://jgrd.um.ac.ir/article_33174.html
مهرکش، ریحانه، صابری، حمید، مؤمنی، مهدی، اذانی، مهری (1398). تبیین عوامل مؤثر کالبدی بر میزان زیست پذیری مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 7، شماره 2، موسسه جغرافیا، صص 429-411. https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_73012.html
نظم فر، حسین، منتظر، فرامرز (1395). الگوی گسترش افقی شهر، علل، گونه شناسی، مشخصات، ابعاد، پیامدها و پیشینه آن در ایران، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق‌های نوین در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
نیک پور، عامر، لطفی، صدیقه، رضازاده، مرتضی (1396). تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی موردمطالعه: شهر بابلسر، سال هفتم، شماره سوم، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی، دانشگاه اصفهان، شماره سوم، صص 106-85. https://sppl.ui.ac.ir/article_22535.html
هوشمند شریفی، تکتم (1395). تحلیل تأثیرات گسترش افقی شهر بر روی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی شهر نیشابور)، استاد راهنما: مهدی زنگنه، دانشگاه حکیم سبزواری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. https://elmnet.ir/article/21083162-36151/
یاری قلی، وحید، احد نژاد روشتی، سجادی، محسن (1398). بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح‌های توسعه شهری (نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان)، فصلنامه جغرافیا، سال 16، شماره 59، تهران، صص 106-93. https://www.sid.ir/paper/382418/fa
 
Al-Thani, S. K., Amato, A., Koç, M., Al-Ghamdi, S. G. (2019). Urban sustainability and livability: An analysis of Doha’s urban-form and possible mitigation strategies, Sustainability, vol 11(3), 786. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/786
Badland, H., Whitzman, C., Lowe, M., Davern, M., Aye, L., Butterworth, I., Giles-Corti, B. (2014). Urban liveability: emerging lessons from Australia for exploring the potential for indicators to measure the social determinants of health, Social science & medicine, vol 111, PP 64 -73. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953614002275
Cao, H., Liu, J., Fu, C., Zhang, W., Wang, G., Yang, G., Luo, L. (2017). Urban expansion and its impact on the land use pattern in Xishuangbanna since the reform and opening up of China. Remote Sensing, 9(2), 137.https://www.mdpi.com/2072-4292/9/2/137  
Damour, C. B., Reitsma, F., Baiocchi, G., Barthel, S., Güneralp, B., Erb, K. H., Seto, K. C. (2017). Future urban land expansion and implications for global croplands, Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(34), 8939-8944. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28028219/
Faiz, A., Faiz, A., Wang, W., Bennett, C. (2012). Sustainable rural roads for livelihoods and livability, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol 53, PP 1-8. https://www.researchgate.net/publication/257717415_Sustainable_Rural_Roads_for_Livelihoods_and_Livability
Geshkov, M. (2015). Urban sprawl in Eastern Europe. The Sofia City example. Economic Alternatives, 2, 101-116.
Ghasemi, K., Hamzenejad, M., Meshkini, A. (2018). The spatial analysis of the livability of 22 districts of Tehran Metropolis using multi-criteria decision making approaches, Sustainable cities and society, vol 38, PP 382-404. https://www.researchgate.net/publication/324140999_The_spatial_analysis_of_the_livability_of_22_districts_of_Tehran_Metropolis_using_multi-criteria_decision_making_approaches
Gough, M. Z. (2015). Reconciling livability and sustainability: Conceptual and practical implications for planning, Journal of Planning Education and Research, 35(2), 145-160. https://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/2015_VCU_Gough_Journal-of-Planning-Education-and-Research.pdf
Higgs, C., Badland, H., Simons, K., Knibbs, L. D., Giles-Corti, B. (2019). The Urban Liveability Index: developing a policy-relevant urban liveability composite measure and evaluating associations with transport mode choice, International journal of health geographics, vol 18, PP1-25.https://ij-healthgeographics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12942-019-0178-8
Howley, P., Scott, M., and Redmond, D. (2009). Sustainability versus liveability: an investigation of neighbourhood satisfaction, Journal of environmental planning and management, vol 52(6), PP 847-864.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09640560903083798?journalCode=cjep20  
Hu, F. X., & Hu, X. J. (2015). Construction on evaluation index system of urban livability. In Advanced Materials Research, Vol. 1065, pp. 2808-2813.
Karakayaci, Z. (2016). The concept of urban sprawl and its causes. Journal of International Social Research, Vol 9, Issue: 45,pp 815-818. https://www.researchgate.net/publication/307443639_THE_CONCEPT_OF_URBAN_SPRAWL_AND_ITS_CAUSES
Kashef, M. (2016). Urban livability across disciplinary and professional boundaries.  Frontiers of Architectural Research, vol 5(2), PP 239-253. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209526351630005X
Kovacs-Györi, A., Cabrera-Barona, P., Resch, B., Mehaffy, M., & Blaschke, T. (2019). Assessing and representing livability through the analysis of residential preference. Sustainability, 11(18), 4934. https://www.researchgate.net/publication/335715340_Assessing_and_Representing_Livability_through_the_Analysis_of_Residential_Preference
Leby, J. L., Hashim, A. H. (2010). Liveability dimensions and attributes: Their relative importance in the eyes of neighborhood residents. Journal of Construction in Developing Countries, vol15 (1), PP 67-91. http://web.usm.my/jcdc/vol15_1_2010/JCDC%20Vol%2015(1)%20ART%204%20(67-91).pdf
Liu, J., Nijkamp, P., Huang, X., Lin, D. (2017). Urban livability and tourism development in China: Analysis of sustainable development by means of spatial panel data. Habitat international, vol 68, PP 99-107.https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173333635
Lyanda, A., Ojetunde, I., Fabunmi, F., Adeogun, A. S., Mohit, M. A. (2018). Evaluating Neighborhoods Livability in Nigeria: A Structural Equation Modelling (SEM) Approach. International Journal of Built Environment and Sustainability Ijbes, 5(1), PP 47-55. https://ijbes.utm.my/index.php/ijbes/article/view/245
Majedi, H., Mahdiniya, M. H. (2017). Biophilic planning new approach in sustainability (Proposing conceptual model of livable city). International Journal of Urban Management and Energy Sustainability, vol 1(2), 26-41.
Mehranjani, M. S., and Mansoori, T. (2016). Stereological study on the effect of vitamin C in preventing the adverse effects of bisphenol a on rat ovary. International Journal of Reproductive BioMedicine, 14(6), 403.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4971555/
Nihal, S., Reyhan, Y., Tayfun, Salihoglu. (2013). Livability of Different Housing Settlements, Gebze Institute of Technology, Faculty of Architecture, vol 101.
Omuta, G. E. (1988). The quality of urban life and the perception of livability: A case study of neighbourhoods in Benin City, Nigeria. Social Indicators Research, vol 20(4), PP 417-440. https://ideas.repec.org/a/spr/soinre/v20y1988i4p417-440.html
Onnom, W., Tripathi, N., Nitivattananon, V., Ninsawat, S. (2018). Development of a liveable city index (LCI) using multi criteria geospatial modelling for medium class cities in developing countries, Sustainability, vol 10(2), 520. https://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/520
Osama Ahmed, N., El-Halafawy, Amr M., Mohamed Amin, A. (2019). A Critical Review of Urban Livability, European Journal of Sustainable Development, ISSN: 2239-5938.
Pandey, R. U., Garg, Y. K., Bharat, A. (2013). Understanding qualitative conceptions of livability: An Indian perspective, International Journal of Research in Engineering and Technology, vol 2(12), PP 374-380.https://www.researchgate.net/publication/299411010_UNDERSTANDING_QUALITATIVE_CONCEPTIONS_OF_LIVABILITY_AN_INDIAN_PERSPECTIVE
Polidoro, M., Lollo, J., Vizintim., M. (2011). Environmental impacts of urban sprawl in Londrina, Paraná, Brazil. Journal of Urban and Environmental Engineering, 5(2):73-83.https://www.jstor.org/stable/26203359
Prakasa, D. T., Soemardiono, B., & Defiana, I. (2018). Theoretical Review Effect and Solution of Urban Sprawl J. Eng. Sci, 7, 47-58. https://theijes.com/papers/vol7-issue5/Version-3/F0705034758.pdf
 Pravitasari, A. E., Rustiadi, E., Mulya, S. P., Setiawan, Y., Fuadina, L. N., Murtadho, A. (2018). Identifying the driving forces of urban expansion and its environmental impact in Jakarta-Bandung mega urban region, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 149, No. 1, p 012044 https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018E%26ES..149a2044P/abstract
Qian, Y., Wu, Z. (2019). Study on urban expansion using the spatial and temporal dynamic changes in the impervious surface in Nanjing, Sustainability, 11(3), 933. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/933
Saitluanga, B. L. (2014). Spatial pattern of urban livability in Himalayan Region: A case of Aizawl City, India, Social indicators research, 117(2), 541-559. https://www.researchgate.net/publication/257664383_Spatial_Pattern_of_Urban_Livability_in_Himalayan_Region_A_Case_of_Aizawl_City_India
Schouten, M. A. C., Mathenge, R. W. (2010). Communal sanitation alternatives for slums: A case study of Kibera, Kenya. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 35(13-14), 815-822. https://www.researchgate.net/publication/223438536_Communal_sanitation_alternatives_for_slums_A_case_study_of_Kibera_Kenya
Senetra., A, Szczapańska., A. Wasilewicz-Pszczół kowska., M. (2014). Analysis of changes in the land use structure of developed and urban areas in Eastern Poland. Nicolaus Copernicus University Press, pp. 219–230. https://apcz.umk.pl/BGSS/article/view/bog-2014-0024
Shamsuddin, S., Hassan, N. R. A., Bilyamin, S. F. I. (2012). Walkable environment in increasing the liveability of a city. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 50, 167-178. https://cyberleninka.org/article/n/418776
Sinha., S. K, Shekhar., R, (2017), Problems and Development of Slums: A Study of Delhi and Mumbai” in Sustainable Smart Cities in India.
Slaev, A. D., Nikiforov, I. (2013). Factors of urban sprawl in Bulgaria. Spatium, (29), 22-29.
Sofeska, E. (2017). Understanding the livability in a city through smart solutions and urban planning toward developing sustainable livable future of the city of Skopje. Procedia Environmental Sciences, vol 37, PP 442-453. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300142
Song, Y. (2011). A livable city study in China using structural equation models. Department of statistics Uppsala University, vol41, 23-46.
Terfa, B. K., Chen, N., Liu, D., Zhang, X., Niyogi, D. (2019). Urban expansion in Ethiopia from 1987 to 2017: characteristics, spatial patterns, and driving forces. Sustainability, 11(10), 2973.https://www.mdpi.com/2071-1050/11/10/2973  
Wilson., B, Chakraborty, A., (2013). The Environmental Impacts of Sprawl: Emergent Themes from the Past Decade of Planning Research. Sustainability 2013, 5, 3302-3327. https://www.mdpi.com/2071-1050/5/8/3302
Yan, Y., Zhou, R., Ye, X., Zhang, H., Wang, X. (2018). Suitability evaluation of urban construction land based on an approach of vertical-horizontal processes. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(5), 198. https://www.mdpi.com/2220-9964/7/5/198
Zhan, D., Kwan, M. P., Zhang, W., Fan, J., Yu, J., Dang, Y. (2018). Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China, Cities, vol 79, PP 92-101. http://www.sssampling.cn/down/2018Zhan%20DS-Cities.pdf
Zhang, W., Li, W., Zhang, C., Hanink, D. M., Liu, Y., & Zhai, R. (2018). Analyzing horizontal and vertical urban expansions in three East Asian megacities with the SS-coMCRF model. Landscape and Urban Planning, vol 177,PP 114-127.
Zhang, W., Li, W., Zhang, C., Ouimet, W. B, (2017), Detecting horizontal and vertical urban growth from medium resolution imagery and its relationships with major socioeconomic factors, International journal of remote sensing, vol 38(12), PP3704-3734.