تفاوت‌های شهر و روستا از نظر عوامل و شاخص‌های افزایش جذابیت مکان‌ها و مقاصد گردشگری (نمونۀ موردی: شهرستان پلدختر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه لرستان ، پسا دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مدرس اداره آموزش و پرورش شهرستان پلدختر، پلدختر، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دکتری اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری نقش کلیدی در توسعه جوامع دارد. در عین­حال توسعه گردشگری نیازمند توجه به عوامل و شاخص­های موثر بر جذابیت مقاصد و مکان­های گردشگری است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی تفاوت­های شهر و روستا از نظر عوامل و شاخص­های افزایش جذابیت مکان­ها و مقاصد گردشگری پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی(کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات پرسش­نامه و مصاحبه می­باشد. جامعه­آماری پژوهش، کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری می­باشد که با روش نمونه­گیری هدفمند 50 نمونه انتخاب شد. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از مدل لجستیک باینری(روش LM- نیوتن- مارکارد- رافسون)، و تحلیل کیفی استفاده شد. نتایج  پژوهش گویای آن است که از میان عوامل پنجگانه، سه عامل تنوع فرصت­های شغلی مرتبط با محصولات گردشگری، اصالت فرهنگی/دارایی­های طبیعی و زیرساخت­های گردشگری مهم­ترین عوامل افزایش جذابیت جاذبه­های گردشگری در شهرستان پلدختر می­باشند. نتایج بررسی شاخص­ها بر اساس مقاصد گردشگری نیز نشان داد که تفاوت قابل‌توجهی بین شاخص­های جذابیت در مقاصد گردشگری شهری و روستایی وجود دارد. جذابیت مقاصد روستایی در درجه اول تحت تأثیر محصولات  محلی/کشاورزی، سنت­های محلی، صنایع دستی و دارایی­های طبیعی می­باشد. در حالی‌که مهارت­های شغلی مرتبط با گردشگری، به کارگیری کارگران در شاخه­های مختلف، خدمات اقامتی و جاذبه­های فرهنگی/ تاریخی و باستانی، مهم­ترین شاخص­های جذابیت مقاصد گردشگری شهری هستند. از نتایج این پژوهش برای افزایش جذابیت جاذبه­ها و مکان­های گردشگری و توسعه گردشگری در مقاصد شهری و روستایی سایر مناطق ایران نیز می­توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Differences of the City and the Village in Terms of Factors and Indicators of Increasing Attractiveness of Tourism Places and Destinations (Case Study: Poledokhtar Township)

نویسندگان [English]

  • Mehrshad Toulabi nejad 1
  • Mania Toulabi nejad 2
  • Asiyeh Sepahvand 3
  • Zeynab Dolatshahi 4
1 Lecturer at Lorestan University, Post PhD in Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Lecturer at the Department of Education of Poldakhtar, Poldakhtar, Iran.
3 PhD student of Political Geography of Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 PhD in Climatology of Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tourism plays a key role in the development of communities. At the same time, tourism development requires attention to the factors and indicators affecting the attractiveness of tourism destinations and places. Given the importance of this issue, in this study, the differences between the city and the village in terms of factors and indicators of increasing attractiveness of places and tourism destinations were discussed. In terms of purpose, the present research is applied and its method is combined (qualitative and quantitative). The tools for collecting data and information are questionnaires and interviews. The statistical population of the research is experts and specialists in the field of tourism, which were selected by the purposeful sampling method of 50 samples.. To answer the research questions, the binary logistics model (LM-Newton-Marcard-Rafson method) and qualitative analysis were used. The results of the study show that among the five factors, the three factors of diversity of job opportunities related to tourism products, cultural authenticity/natural assets and tourism infrastructure are the most important factors in increasing the attraction of tourist attractions in Poldokhtar city. Be. The results of the study of indicators based on tourism purposes also showed that there is a significant difference between the attractiveness indicators in urban and rural tourism destinations. The attraction of rural destinations is primarily influenced by local/agricultural products, local traditions, handicrafts and natural assets. While tourism -related job skills, the use of workers in various branches, accommodation services and cultural/ historical and ancient attractions are the most important indicators of urban tourism destinations. The results of this study can also be used to increase the attractiveness of tourism attractions and places and tourism development in urban and rural destinations in other parts of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism Development
  • Attraction of Attractions and Topics
  • Logistics Regression Model
  • Poldokhtar Township
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ ملکی، گل‌آفرین؛ فرهادی‌نژاد، حسین. (1394). برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری با تأکید بر توسعۀ پایدار در ناحیۀ خرم‌آباد. جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دورۀ پنجم، شمارۀ 14، صص 1-24. https://doi.org/10.22111/gaij.2015.1911
رضوانی، محمدرضا؛ فرجی‌‌سبکبار، حسنعلی؛ دربان‌‌آستانه، علیرضا؛ کریمی، سید هادی. (1396). شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص‌های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل‌‌محتوا (مورد مطالعه: منطقۀ قومی‌فرهنگی اورامانات در استان‌های کردستان و کرمانشاه). پژوهش‌‌های روستایی، دانشگاه تهران، دورۀ هشتم، شمارۀ 2، صص 318-345.https://doi.org/10.22059/jrur.2017.62675
زیاری، کرامت‌‌اله؛ پوراحمد، احمد؛ حاتمی‌‌نژاد، حسین؛ نارگانی، شهاب. (1400). الگوی مناسب‌سازی فضاهای گردشگری ویژۀ معلولین و جانبازان مطالعۀ موردی: شهر یزد. نشریۀ گردشگری شهری، دانشگاه تهران، دورۀ هشتم، شمارۀ 2، صص 17- 33.https://doi.org/10.22059/jut.2020.301945.795
موسوی، سیده شهناز؛ عباسی، حامد؛ شرفی، سیامک. (1399). شناسایی روستاهای مستعد توسعۀ گردشگری در مسیرهای ارتباطی شهرستان پلدختر. مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، دانشگاه لرستان، دورۀ اول، شمارۀ 1، صص ۱-۱6.http://dorl.net/dor/20.1001.1.27172325.1399.1.1.1.0
 
Adongo, C. A., Badu-Baiden, F., & Boakye, K. A. A. (2017). The tourism experience-led length of stay hypothesis. Journal of outdoor recreation and tourism, 18, 65-74. https://doi.org/10.1016/j.jort.2017.02.003
Aguinis, H., Kraus, S., Poček, J., Meyer, N., & Jensen, S. H. (2023). The why, how, and what of public policy implications of tourism and hospitality research. Tourism Management, 97, 13- 26.https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104720
Aikaeli, J. (2021). Income and Employment Potential for Youth and Women in Tanzania’s Micro, Small and Medium Tourism Enterprises. The African Review, 1(3), 1-21. https://doi.org/10.1163/1821889X-12340052
Akgün, A. E., Senturk, H. A., Keskin, H., & Onal, I. (2020). The relationships among nostalgic emotion, destination images and tourist behaviors: An empirical study of Istanbul. Journal of Destination Marketing & Management, 16(2), 1- 18. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.03.009
Albalate, D., & Bel, G. (2010), Tourism and urban public transport: Holding demand pressure under supply constraints. Tourism Management, 31(3), 425-433. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.04.011
Anzules-Falcones, W., Ángel, M., & Martin-Castilla, J. (2020). The innovation capability of small business: a study focused on food and beverage SMEs in the tourism industry-An analysis of Ecuador. Academy of Strategic Management Journal, 19(6), 1-17. https://www.abacademies.org/articles/the-innovation-capability-of-small-business-a-study-focused-on-food-and-beverage-smes-in-the-tourism-industryan-analysis-of-ecuado-10073.html
Boivin, M., & Tanguay, G. A. (2019). Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Québec City and Bordeaux. Journal of destination marketing & management, 11, 67-79. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.11.002
Bozic, S., Kennell, J., Vujicic, M. D., & Jovanovic, T. (2017). Urban tourist motivations: why visit Ljubljana?. International Journal of Tourism Cities. 4(2), 158- 169. https://doi/10.1108/IJTC-03-2017-0012
Bressan, A., & Pedrini, M. (2020). Exploring sustainable-oriented innovation within micro and small tourism firms. Tourism Planning & Development, 17(5), 497-514. https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1673810
Briedenhann, J. and Wickens, E. (2017), Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas vibrant hope or impossible dream? Tourism Management, 25 (2), 71-79. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00063-3
Buhalis, D., O’Connor, P., & Leung, R. (2023). Smart hospitality: from smart cities and smart tourism towards agile business ecosystems in networked destinations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 35(1), 369-393. https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2022-0497
Chim-Miki, A. F. Medina-Brito, P. and Batista-Canino, R. M. (2020), Integrated Management in Tourism: The Role of Coopetition, Tourism Planning and Development, 17 (2), 127-146.https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1574888
Ćulić, M., Vujičić, M. D., Kalinić, Č., Dunjić, M., Stankov, U., Kovačić, S., Vasiljević, D. A. & Anđelković, Ž. (2021). Rookie Tourism Destinations-The Effects of Attractiveness Factors on Destination Image and Revisit Intention with the Satisfaction Mediation Effect. Sustainability, 13(11), 1- 16. https://doi.org/10.3390/su13115780
DeQuero-Navarro, B., Aoun Barakat, K., Shultz, C. J., Araque-Padilla, R. A., & Montero-Simo, M. J. (2020). From Conflict to Cooperation: A Macromarketing View of Sustainable and Inclusive Development in Lebanon and the Middle East. Environmental Management, 66(2), 232-247. https://doi.10.1007/s00267-020-01300
Fattakhov, R. V., Nizamutdinov, M. M., & Oreshnikov, V. V. (2020). Assessment of the Attractiveness of Large Russian Cities for Residents, Tourists, and Business. Regional Research of Russia, 10(4), 538-548. https://doi.org/10.1134/S2079970520040036
Gannon, M., Rasoolimanesh, S. M., & Taheri, B. (2021). Assessing the mediating role of residents’ perceptions toward tourism development. Journal of Travel Research, 60(1), 149-171. https://doi.org/10.1177/0047287519890926
Gavrila-Pavena, I. (2015), Tourism opportunities for valorizing the authentic traditional rural space-study case: Ampoi and Mures Valleys micro region, Alba County, Romania, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 188(3): 276-281. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.345
Gómez, R. A. V., García, M. O., & Mejía, D. A. O. (2021). Tourism travel patterns and Mexican millennial women: a comparative study of their conditions and meanings. International Journal of Tourism Anthropology, 8(2), 107-128. https://doi.org/10.1504/IJTA.2021.116090
Islam, S., Hossain, M. K., & Noor, M. E. (2017). Determining drivers of destination attractiveness: The Case of nature-based tourism of Bangladesh. International Journal of Marketing Studies, 9(3), 10-23. http://dx.doi.org/10.5539/ijms.v9n3p10
Jacobsen, J. K. S., Iversen, N. M., & Hem, L. E. (2019). Hotspot crowding and over-tourism: Antecedents of destination attractiveness. Annals of Tourism Research, 76(3), 53-66. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.02.011
Jiang, S., Qian, X., Mei, T., & Fu, Y. (2016). Personalized travel sequence recommendation on multi-source big social media. IEEE Transactions on Big Data, 2(1), 43-56. http://dx.doi.org/10.1109/TBDATA.2016.2541160
Kalchenko, S., Karman, S., & Arabadzhyiskyi, A. (2021). Management of Regional Development of Green Tourism Facilities. Path of Science, 7(6), 2006-2012. http://dx.doi.org/10.22178/pos.71-10
Kim, G., Duffy, L. N., & Moore, D. (2020). Tourist attractiveness: measuring residents’ perception of tourists. Journal of Sustainable Tourism, 28(6), 898-916. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1708919
Krabokoukis, T., & Polyzos, S. (2021). An investigation of factors determining the tourism attractiveness of Greece’s prefectures. Journal of the Knowledge Economy, 12, 1997-2015. https://10.1007/s13132-020-00704-7
Łapko, A., Panasiuk, A., Strulak-Wójcikiewicz, R., & Landowski, M. (2020). The state of air pollution as a factor determining the assessment of a city’s tourist attractiveness-based on the opinions of Polish respondents. Sustainability, 12(4), 1466- 1487. https://doi.org/10.3390/su12041466
Lee, C. K. Kang, S. K. Long, P. and Reisinger, Y. (2010), Residents' perceptions of casino impacts: a comparative study, Tourism Management, 31 (2), 189- 201. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.011
Luque-Gil, A. M., Gómez-Moreno, M. L., & Peláez-Fernández, M. A. (2018). Starting to enjoy nature in Mediterranean mountains: Crowding perception and satisfaction. Tourism management perspectives, 25(1), 93-103. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.11.006
Ma, E., Hsiao, A., & Gao, J. (2018). Destination attractiveness and travel intention: the case of Chinese and Indian students in Queensland, Australia. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(2), 200-215. https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1411964
Mehta, R. (2013). Understanding perceived retail crowding: A critical review and research agenda. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(6), 642-649. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.06.002
Mor, M., Fisher-Gewirtzman, D., Yosifof, R., & Dalyot, S. (2021). 3D Visibility Analysis for Evaluating the Attractiveness of Tourism Routes Computed from Social Media Photos. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(5), 275- 295. https://doi.org/10.3390/ijgi10050275
Muhoho-Minni, P., & Lubbe, B. A. (2017). The role of the media in constructing a destination image: The Kenya experience. Communicatio, 43(1), 58-79. https://doi.org/10.1080/02500167.2016.1226915
Nasir, M., Mohamad, M., Ghani, N., & Afthanorhan, A. (2020). Testing mediation roles of place attachment and tourist satisfaction on destination attractiveness and destination loyalty relationship using phantom approach. Management Science Letters, 10(2), 443-454. http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2019.8.026
Nguyen Viet, B., Dang, H. P., & Nguyen, H. H. (2020). Revisit intention and satisfaction: The role of destination image, perceived risk, and cultural contact. Cogent Business & Management, 7(1), 1- 20.
Nunkoo, R. (2016). Toward a more comprehensive use of social exchange theory to study residents’ attitudes to tourism. Procedia Economics and Finance, 39(2), 588-596. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30303-3
OECD (2020), Rethinking tourism success for sustainable growth, OECD Publishing, Paris. https://dx.doi.org/10.12787/1686c7458-en.
Olimjon, B. (2020). Strategy for innovative development of modern tourism industry. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 10(4), 39-43. doi: 10.1016/S2212-5671(16)30303-3
Olishevska, Y. A., & Kupach, T. G. (2022). Street art in the context of urban tourism development. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(1), 120-132. doi: 10.15421/112212.
Panasiuk, A. (2010). Jakość produktu turystycznego jako instrument kształtowania konkurencyjności miast, [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym.(red.) J. Sala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 218-236. https://wtir.awf.krakow.pl/pdf/wydawnictwa/konkurencyjnosci_w_tur.pdf
Panasiuk, A. (2019). Rynek turystyczny: struktura, procesy, tendencje. Warszawa: Difin. ISBN: 978-83-8085-858-9
Paunovic, I. (2016). Serbian city tourism: Benchmarking indicators of sustainable tourism for competitive and sustainable development. Bulletin State University of Volgograd, (1), 56-64. https://10.1007/s11629-020-6239-4
Pinos Navarrete, A., & Shaw, G. (2021). Spa tourism opportunities as strategic sector in aiding recovery from Covid-19: The Spanish model. Tourism and Hospitality Research, 21(2), 245-250. https://doi.org/10.1177/1467358420970626
Popp, M. (2012). Positive and negative urban tourist crowding: Florence, Italy. Tourism Geographies, 14(1), 50-72. https://doi.org/10.1080/14616688.2011.597421
Pulles, N. J., Schiele, H., Veldman, J., & Hüttinger, L. (2016). The impact of customer attractiveness and supplier satisfaction on becoming a preferred customer. Industrial marketing management, 54(2), 129-140. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.06.004
Puška, A., Šadić, S., Maksimović, A., & Stojanović, I. (2020). Decision support model in the determination of rural touristic destination attractiveness in the Brčko District of Bosnia and Herzegovina. Tourism and Hospitality Research, 20(4), 387-405. https://doi.org/10.1177/1467358420904100
Qiu, H., Hsu, C., Li, M., & Shu, B. (2018). Self-drive tourism attributes Influences on satisfaction and behavioural intention. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(4), 395-407. https://doi.org/10.1080/10941665.2018.1445117
Raimkulov, M., Juraturgunov, H., & Ahn, Y. J. (2021). Destination attractiveness and memorable travel experiences in Silk Road tourism in Uzbekistan. Sustainability, 13(4), 1- 19. https://doi.org/10.3390/su13042252
Reitsamer, B. F., Brunner-Sperdin, A., & Stokburger-Sauer, N. E. (2016). Destination attractiveness and destination attachment: The mediating role of tourists' attitude. Tourism Management Perspectives, 19(2), 93-101. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.05.003
Rosalina, E., & Wahyudin, N. (2021). Performance of Micro Small Medium Enterprises (MSMES) in Supporting the Tourism Sector. Integrated Journal of Business and Economics, 5(2), 182-192. https://dx.doi.org/10.33019/ijbe.v5i2.371
Sánchez, M. D., De-Pablos-Heredero, C., & Montes-Botella, J. L. (2021). A behaviour model for cultural tourism: loyalty to destination. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34(1), 2729-2746. https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1838313
Sirkis, G., Regalado-Pezúa, O., Carvache-Franco, O., & Carvache-Franco, W. (2022). The determining factors of attractiveness in urban tourism: A study in Mexico City, Buenos Aires, Bogota, and Lima. Sustainability, 14(11), 1- 18. https://doi.org/10.3390/su14116900
Smaranda, C. Dragos, P. Marius, B. Fleseriua, C. (2014), Innovation- a useful tool in the rural tourism in Romania, Procedia - Social and Behavioral Sciences,148(2), 507-515. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.073
Susila, I., Dean, D., Harismah, K., Priyono, K. D., Setyawan, A. A., & Maulana, H. (2024). Does interconnectivity matter? An integration model of agro-tourism development. Asia Pacific Management Review29(1), 104-114. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2023.08.003
Vigolo, V. (2015). Investigating the attractiveness of an emerging long‐haul destination: Implications for loyalty. International Journal of Tourism Research, 17(6), 564-576. https://doi.org/10.1002/jtr.2024
Vujičić, M. D., Stamenković, I., Stankov, U., Kovačić, S., Vasiljević, Đ. A., & Popov-Locke, J. (2020). What will prevail within citybreak travel, motivation or demotivation? Case study of Novi Sad, Vojvodina, Serbia. Geographica Pannonica, 24(1), 42-55. http://dx.doi.org/10.5937/gp24-22613
Vukoičić, D., Ristić, D., Milinčić, U., Petrović, D., Mihajlović, L., Božović, S., & Protić, B. (2023). Assessment of the Attractiveness of Natural Resources and Landscapes of the Kopaonik National Park (Serbia): Framework and Importance for Tourism Development. Polish Journal of Environmental Studies, 32(1), 281-295. http://dx.doi.org/10.15244/pjoes/152378
Zaman, U., & Aktan, M. (2021). Examining residents’ cultural intelligence, place image and foreign tourist attractiveness: A mediated-moderation model of support for tourism development in Cappadocia (Turkey). Journal of Hospitality and Tourism Management, 46(1), 393- 404. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.01.017